Gospodarske javne službe

V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:

• neposredno v okviru občinske uprave,

• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

• z dajanjem koncesij ali

• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), oblike izvajanja negospodarskih javnih služb pa Zakon o zavodih (ZZ) in področni predpisi.

 

Lokalne gospodarske javne službe:

OSKRBA S PITNO VODO

Na področju oskrbe s pitno vodo izvaja oskrbo in nadzor nad vodovodi na območju občine:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda javno službo izvaja:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

ZBIRANJE, ODVOZ IN OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

Na področju zbiranja, odvoza in obdelave komunalnih odpadkov gospodarsko javno službo izvaja:

SIMBIO, Družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Teharska ulica 49
3000 CELJE
Telefon: (03) 425 64 00

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

Na področju rednega vzdrževanja in nadzora lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest kategorije G1 javno službo izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: rok.penec@energetika-projekt.eu; tina.presekar@energetika-projekt.eu

ZIMSKA SLUŽBA

Izvajalci zimske službe 2016/2017

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Na področju urejanja in čiščenja utrjenih in zelenih javnih površin javno službo izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: rok.penec@energetika-projekt.eu; tina.presekar@energetika-projekt.eu

DALJINSKO OGREVANJE

Javno službo na področju daljinskega ogrevanja izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: rok.penec@energetika-projekt.eu; tina.presekar@energetika-projekt.eu