Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora v mandatu 2014 – 2018 so:

  • MACAROL Božena, predsednica
  • KROPIVŠEK Simona
  • LENCL Janez

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 56/2016)

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2010-2014

Poročilo Nadzornega odbora Občine Vransko o nadzoru Zaključnega računa 2013

Prečiščeno besedilo poročila o zakonitosti in smotrnosti poslovanja ZKTŠ Vransko

Poročilo o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Projekt d.o.o.

Poročilo o zakonitosti in smotrnosti poslovanja Energetike Vransko d.o.o. in Občine Vransko

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Sklep o izvedbi nadzora za leto 2017

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Vransko za leto 2014

Pojasnila in pripombe k poročilu NO – ZR 2014

Odgovor na Pojasnila in pripombe k Poročilu nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Vransko za leto 2014 z dne 15. 9. 2015

Poročilo o izvedenih ukrepih (OU)

 

Zapisniki sej nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Zapisnik 3. seje

Zapisnik 4. seje

Zapisnik 5. seje

Zapisnik 6. seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 12. seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 14. seje

Zapisnik 15. seje

Zapisnik 16. seje

Zapisnik 17. seje

Zapisnik 18. seje

Zapisnik 19. seje

Zapisnik 20. redne seje

Zapisnik 21. redne seje

Zapisnik 22. redne seje

Zapisnik 23. redne seje

Zapisnik 24. redne seje

Zapisnik 25. redne seje

Zapisnik 26. redne seje

Zapisnik 27. redne seje

Zapisnik 28. redne seje

Zapisnik 29. redne seje