Seje občinskega sveta

2. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko

2. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 2. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Vabilo

Zvočni posnetek seje

GRADIVO

Predlog obvezne razlage z obrazložitvijo

Izsek iz grafičnega dela OPN

Pregledna karta enot kulturne dediščine

 

16. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

16. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 14. 2. 2017, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo

Zvočni posnetek seje

Sporočilo za javnost

 

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 15. redne seje

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 5. točki dnevnega reda:

Pravilnik – predlog

K 6. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 7. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 8. točki dnevnega reda:

Poziv UPI Žalec

K 9. točki dnevnega reda:

Poziv RA Savinja

K 10. točki dnevnega reda:

Poziv II. OŠ Žalec

K 11. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 12. točki dnevnega reda:

Poročilo

K 13. točki dnevnega reda:

Vloga NK Vransko

 

15. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

15. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 12. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

14. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

14. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 25. 10. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Vabilo (.doc)

Zvočni posnetek seje

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 13. redne seje (.doc)

K 2. točki dnevnega reda:

/

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Predloga sklepov z obrazložitvijo

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog pravilnika

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Višina položnice – informativni prikaz

K 11. točki dnevnega reda:

Obvestilo ZKTŠ Vransko

Zapisnik 8. seje KMVIP

K 12. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Zapisnik vaškega odbora

K 13. točki dnevnega reda:

/

13. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

13. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 20. 9. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo – 13. redna seja OS

Zvočni posnetek 13. redne seje

Sporočilo za javnost

Zapisnik 13. redne seje

GRADIVO

Gradivo – 13. redna seja OS

1.Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljavitvi sklepa 33/13

Obrazložitev

Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa…

Predlog sklepa o razveljavitvi Spremembe sklepa…

5. Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko

Obrazložitev in predlogi Sklepov

6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture za leto 2017

Obrazložitev – Letni program kulture 2017

Predlog Letnega programa kulture 2017

Obrazložitev – Pogoji in merila za vrednotenje

Predlog – Pogoji in merila za vrednotenje

7. Sprejem Letnega programa športa in Meril za vrednotenje programov športa za leto 2017

Obrazložitev

Predlog – Letni program športa 2017

Predlog – Merila za vrednotenje

8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2016/2017 za vrtec Vransko

Obrazložitev in predlog sklepa

9. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Obrazložitev in predlog sklepa

10. Premoženjsko pravne zadeve

10.1. Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Predlog – Dopolnitev letnega načrta razpolaganja…

10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova

Predlog – Sklep o ukinitvi javnega dobra

11. Razno

12. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 6. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

11. redna seja občinske sveta Občine Vransko

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 19. 4. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

1. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. 3. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

10. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 2. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

9. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 8. 12. 2015, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisniik 8. redne seje Občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Dopis Službe za lokalno samoupravo MJU

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Statut Občine Vransko

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – delovno gradivo

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Dopis Službe za lokalno samoupravo MJU

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko – delovno gradivo

K 5. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016 – predlog

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Spremembe in dopolnitve med 1. in 2. obravnavo

Plan 2016 – investicijsko vzdrževanje stanovanj (SIPRO d.o.o.)

Predlog sklepa in obrazložitev- višina subvencije za 2016 – JKP Žalec

Javna obravnava predloga proračuna:

Zapisnik o javni obravnavi predloga proračuna Občine Vransko za leto 2016

Zapisnik sestanka – OŠ Vransko

Zapisnik sestanka – javni zavodi

Zapisnik sestanka – društva in organizacije

Dopis OŠ Vransko – nujna prenova šolske knjižnice

Plan II. OŠ Žalec

Plan investicij 2016 – II. OŠ Žalec

Plan 2016 – Glasbena šola Žalec

Finančni načrt 2016 – Glasbena šola Žalec

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Predlog odloka

Dopis Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo

K 7. točki dnevnega reda:

Sklep o povprečni gradbeni ceni – predlog

K 8. točki dnevnega reda:

Sklep o višini točke NUSZ – predlog

K 9. točki dnevnega reda:

Sklep o enkratni denarni pomoči novorojencu – predlog

K 10. točki dnevnega reda:

Avtentična razlaga sklepa – predlog in obrazložitev

Dopis OŠ Vransko – Tabor

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 12. točki dnevnega reda:

Prošnja Župnije Vransko

K 13. točki dnevnega reda – Razno:

Poziv Okrožnega sodišča v Celju

Poziv KMVIP

8. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

8. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 27. 10. 2015, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje (.pdf)

Predlog za razširitev dnevnega reda seje (.doc)

Sporočilo za javnost

Zapisniik 8. redne seje občinskega sveta

Tonski posnetek 8. redne seje občinskega sveta

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015

Obrazložitve rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog splošnega dela rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog posebnega dela rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog rebalansa Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog splošnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog posebnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

Predlog – Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Predlog – Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2016

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog Lokalnega programa kulture Občine Vransko za obdobje 2015-2020

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog Letnega programa kulture v Občini Vransko za leto 2016

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta

Predlog sporazuma o odpisu dolgov

Dopis ministrstva

Gradivo za razširitev dnevnega reda:

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta in obrazložitev

Pogoji in merila – kultura 2016

3. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko

3. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od torka, 6. 10. 2015, od 9. ure dalje, do četrtka, 8. 10. 2015, do 12. ure.

Preberi več

7. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

7. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. septembra 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

6. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

6. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. junija 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

2. korespondenčna seja občinskega sveta

2. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od četrtka, 2. 7. 2015, od 15. ure do petka, 3. 7. 2015, do 10. ure po elektronski pošti.

Preberi več

5. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

5. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 5. 5. 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

4. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

4. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 3. 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

3. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

3. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 12. 2014, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo na 3. redno sejo občinskega sveta

Sporočilo za javnost

Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta

Tonski posnetek 3. redne seje občinskega sveta

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje OS 18.11.2014

Zapisnik 1. korenspondenčne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:

Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Zapisnik o javni obravnavi odloka o proračunu 2015

Spremembe in dopolnitve med 1. in 2. obravnavo

ODLOK 2015.II.branje 16.12.2014. doc

I.SPLOŠNI DEL 2015 -ČISTOPIS

II.POSEBNI DEL 2015-ČISTOPIS

NRP 2015-čistopis

Kadrovski načrt

Letni načrt za raz. in prid. 2015

K 4. točki dnevnega reda:

DOKUMENT ZIntPK V VEZI CLANSTVA ZUPANOV V SKUPSCINI

DOPIS ANTIKORUPCIJSKE KOMISIJE FRANCU SUSNIKU

ODGOVOR ZUPANOV NA ZAHTEVO KPK

SISTEMSKO POJASNILO O NEZDRUZLJIVOSTI FUNKCIJE (KPK)

JKP – NOV ODLOK O UREDITVI STATUSA, UPRAVLJANJA IN ORGANIZACIJE JKP ZALEC – 6

POVZETEK SKLEPOV SKUPSCINE V VEZI ORGANIZIRANJA JKP ZALEC

OMREZNINA_2015_PREGLED PO OBCINAH

OMREZNINA_2015_VRANSKO

POLOZNICA_2015_VRANSKO

K 5. točki dnevnega reda:

JKP – ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJEV – 6

K 6. točki dnevnega reda:

Obrazložitev in predlog sklepa

Lokacija prostorske ureditve

Načrt ureditve

Stališče do pripomb in predlogov javna razgrnitev 2010

Smernice

Mnenja

OPPN Stopnik 10.1

Odlok OPPN Stopnik 10.1

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda:

Sklep o določitvi višine zneska za novorojence za leto 2015

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Sklep o spremembi Sklepa cene v OE vrtec Vransko

Dopis OŠ Vransko-Tabor

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev meril in kriterijev za vrednotenje – kultura

Letni program kulture 2015 – merila in kriteriji

K 12. točki dnevnega reda:

Obrazložitev – merila za programe športa 2015

Letni program športa 2015 – merila in kriteriji

K 13. točki dnevnega reda:

Dopis občine Žalec

K 14. točki dnevnega reda:

Razno

1. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko

1. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od srede, 3. 12. 2014 (od 11. ure dalje) do petka, 5. 12. 2014 (do 11. ure) po elektronski pošti.

2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. 11. 2014, ob 20. uri v v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Vransko

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 10. 2014, ob 19. uri v Schwentnerjevi hiši, Vransko 25.

Vabilo na konstitutivno sejo občinskega sveta – pdf

Vabilo na konstitutivno sejo občinskega sveta – word

 

 

ARHIV - Seje občinskega sveta v mandatu 2010-2014

21.redna seja Občinskega sveta

21. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek 2.9.2014, ob 19. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a

Vabilo na 21.redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 21. redno sejo Občinskega sveta

Sporočilo za javnost

Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta

 

20. redna seja Občinskega sveta

20. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 17. 6. 2014, ob 20. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 20. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 20. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za razširitev dnevnega reda 20. redne seje

Sporočilo za javnost – 20. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta

 

19. redna seja Občinskega sveta

19. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. marca 2014, ob 19. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Vransko

Gradivo za 19. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda 19. redne seje

Dodatno gradivo k 8. in 9. točki dnevnega reda

Tonski posnetek 19. redne seje

Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta

 

18. redna seja Občinskega sveta

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 19. novembra 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 18.redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za 18. redno sejo Občinskega sveta

Predlog razširitve dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta

Sporočilo za javnost – 18. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta

Tonski posnetek 18. redne seje Občinskega sveta

 

17. redna seja Občinskega sveta

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 24. 9. 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 17. redno sejo Občinskega sveta

Predlog za razširitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta

Gradivo za 17. redno sejo Občinskega sveta

Sporočilo za javnost – 17. redna seja Občinskega sveta

Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta

Tonski posnetek 17. redne seje Občinskega sveta

 

16. redna seja Občinskega sveta

16. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v četrtek, 20. 6. 2013, ob 19. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Vabilo na 16. redno sejo Občinskega sveta

Predlog razširitve dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta

Gradivo za 16. redno sejo Občinskega sveta

Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta

Zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta

 

4. izredna seja Občinskega sveta

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. decembra 2013, ob 18. uri v sejni sobi Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Vabilo na 4. izredno sejo Občinskega sveta

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda

Zapisnik 4. izredne seje Občinskega sveta