Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2018
Datum objave: 27. 10. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2017 12:00
Šifra: 4302-03/2017-04

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2018.
Upravičenci so društva in združenja s področja kmetijstva v občini Vransko, ki so upravičena do sredstev za aktivnosti, izvedene v letu 2018.

V proračunu Občine Vransko bodo za leto 2018 v okviru postavke '11032 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva', zagotovljena sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Na javni razpis se lahko prijavijo društva in združenja s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
- sedež na območju občine Vransko,
- sedež izven občine Vransko, če so v društvu registrirani člani iz občine Vransko,
- sedež izven občine Vransko, če je aktivnost društva usmerjena na območje občine Vransko in je v interesu Občine Vransko.

Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev sredstev. Izpolnjena vloga na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora biti opremljena z datumom, podpisana in žigosana.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
- dokazilo o registraciji društva,
- seznam članov društva iz občine Vransko,
- poročilo o delu v preteklem letu,
- letni finančno ovrednoten program dela,
- izjava o točnosti navedenih podatkov,
- izjava, da prijavitelj za ta namen v tekočem letu še ni prejel državnih sredstev; če pa je, navede višino sredstev.

Prijavitelji lahko vloge oddajo na Občini Vransko, Vransko 59 ali pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji strani ovojnice z označbo 'Ne odpiraj - javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva 2018', na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev je 30. 11. 2017, do 12. ure.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Vransko za leto 2018
Datum objave: 27. 10. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2017 12:00
Šifra: 4302-05/2017-05

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov ljubiteljske kulture:

- glasbena dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba),
- gledališka in lutkovna dejavnost,
- knjižna, literarna in likovna dejavnost,
- spletna, video, fotografska in filmska dejavnost,
- baletna, plesna ali folklorna dejavnost.

Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:

- poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost,
- kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine,
- kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki v Letnem programu kulture v Občini Vransko za leto 2018 presega vzgojno izobraževalne programe,
- izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov,
- kulturna izmenjava.

Za sofinanciranje programov ljubiteljske kulture bo predvidoma iz sredstev proračuna za leto 2018 namenjeno 7000,00 €.

Rok za oddajo prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11. 2017, do 12. ure, osebno ali priporočeno po pošti, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako NE ODPIRAJ 'Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2018' z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju občine Vransko v letu 2018
Datum objave: 27. 10. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2017 12:00
Šifra: 4302-07/2017-05

Predmet javnega razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Vransko za izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva in programov drugih društev, organizacij in zvez za leto 2018.

Za izvajanje razpisanih programov bo Občina Vransko v Odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2018 zagotovila sredstva v višini 7.950,00 EUR:

A. podprogram 18049001 - programi veteranskih organizacij 500,00 EUR;

B. podprogram 18049004 - programi drugih posebnih skupin 2.250,00 EUR;

C. podprogram 20049006 - programi varstva drugih ranljivih skupin 5.200,00 EUR, od tega:
C1 programi letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok 1.100,00 EUR,
C2 programi ostalih ranljivih skupin 1.000,00 EUR,
C3 programi humanitarnih organizacij 3.100,00 EUR.
2. Na razpisu lahko sodelujejo:
A - druga društva, zavodi, zveze, ki izvajajo programe kot podporo posebnim skupinam (npr. veteranske organizacije, društva za vrednote NOB ipd);
B - druga društva in zveze, ki izvajajo občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko (npr. Društvo upokojencev, Univerza za tretje življenjsko obdobje ipd);
C1 - druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki organizirajo in izvajajo programe letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok; (npr. ŽU Griže, DPM);
C2 - invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Vransko in
- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko oziroma na njene občane; (npr. MDI, Sonček, Društvo slepih in slabovidnih, Društvo ledvičnih bolnikov ipd.);
C3 - organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov.

V letu 2018 bo Občina Vransko sofinancirala naslednje naloge in programe:
- sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
- sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok;
- sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
- sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;
- organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
- delovanje društev, zavodov, zvez, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.

Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke:
a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Vransko, na spletni povezavi http://www.vransko.si/za-obcane/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
b) dokazilo, da imajo sedež na območju občine Vransko oz. da delujejo tudi na območju občine Vransko in odločbo o registraciji društva;
c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2016, če je program bil sofinanciran s strani občinskega proračuna v letu 2016, potrjeno na ustreznem organu društva;
d) davčno številko in številko transakcijskega računa;
e) program dela in finančni načrt za leto 2018;
f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja občine Vransko ter podatke o višini članarine.

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke:
a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta;
b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katerega bodo razvidni tudi pričakovani učinki, s prikazom posameznih stroškov;
c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja;
d) časovno dinamiko realizacije projekta.
Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo.

Merila za dodelitev sredstev:
- popolna dokumentacija - pogoj;
- sedež društva ali podružnice je na območju občine Vransko oziroma je program dejavnosti zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz občine Vransko;
- vključenost članov iz občine Vransko;
- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na različnih področjih).

Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 30. 11. 2017, do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto, na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'Javni razpis za programe socialnega varstva in programe drugih društev 2018' z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Suzani Felicijan Bratož, tel. 03/703 12 11 ali po e-pošti: suzana.felicijan@vransko.si

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2018
Datum objave: 27. 10. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 30. 11. 2017 0:00
Šifra: 4302-06/2017-08

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Vransko v letu 2018.
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vransko in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
- so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
- delujejo najmanj eno leto,
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na javni razpis,
- če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programov,
- izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini Vransko.

Sofinancirajo se naslednje vsebine:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- obštudijska športna dejavnost,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- športna rekreacija,
- šport starejših.
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- delovanje športnih društev,
- organizacija športnih prireditev,
- vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi.

Za sofinanciranje programov športnih društev in klubov je na voljo 33.799,50 EUR.

Rok za oddajo vlog je 30. 11. 2017. Vlagatelji lahko vloge oddajo osebno na sedežu Občine Vransko, Vransko 59 ali jih pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.
Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako 'NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS ŠPORT 2018' z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.

Javna naznanila
JAVNA PREDSTAVITEV predloga načrta ZIR ob jedrski ali radiološki nesreči
Datum objave: 24. 10. 2017 14:00
Razpis se zaključi: 24. 11. 2017 23:00
Šifra:

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči poteka od 24. 10. 2017 do 24. 11. 2017.

Predlog načrta je priložen.

Javni pozivi
Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice
Datum objave: 12. 6. 2017 9:00
Razpis se zaključi: 12. 6. 2018 0:00
Šifra:

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v priloženem dopisu in letaku obvešča o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Javna naznanila
Sum pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah
Datum objave: 20. 11. 2015 12:00
Razpis se zaključi: 20. 11. 2020 12:00
Šifra: UO6170 - 1185/2015/2

V zvezi s sumom pojava bolezni modrikastega jezika pri govedu, drobnici in prostoživečih prežvekovalcih v oborah je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdala odločbo o ugotavljanju, preprečevanju in zatiranju bolezni.

Javna naznanila
Popolna zapora javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon
Datum objave: 15. 9. 2014 12:00
Razpis se zaključi: 15. 9. 2020 12:00
Šifra: 371-7/2014-04

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo o popolni zapori javne poti št. 916022 Čeplje - AMZS poligon.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave