Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (z naslednjimi podatki: TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: 11 76872-7111002; KODA: OTHR). Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

Okolje in prostor

Vloga – potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine in dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča

(Upravna taksa: 22,70 EUR za potrdilo o namenski rabi zemljišča – do 10 zemljišč, 3 EUR za potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice, 3 EUR za dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča)

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Upravna taksa: 22,70 EUR

Vloga za odmero komunalnega prispevka – gradnja

Vloga za odmero komunalnega prispevka – obstoječi objekt

Upravna taksa: 22,60 EUR

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Brezplačno

Predlagatelj sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih dokumentov

Brezplačno

Vloga za zaporo občinske ceste

Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Sociala

Vloga za uveljavitev denarne pomoci novorojencu

Brezplačno

Turizem, gostinstvo…

Mesečno poročilo o številu nočitev in vplačani turistični taksi

Brezplačno

Vloga za izdajo soglasja k podaljsanem obratovalnem času

Upravna taksa: 22,60 EUR

Obrazec za prijavo rednega obratovalnega časa

Brezplačno

Javne prireditve

Prijava za uporabo zvočnih naprav po 12. členu

Brezplačno

Obrazec vloge za čezmerni hrup

Upravna taksa: 22,60 EUR

Pokopališka dejavnost

Vloga za najem groba na pokopališču Vransko

Vloge drugih organov

Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (se vloži na Centru za socialno delo!)

Prijava škode po divjadi – (UE Velenje)