Arhiv – seje občinskega sveta 2014-2018

26. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

26. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 9. 10. 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO:

1.Pregled sklepov in potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 11.9.2018

Zapisnik 25. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018 – redni postopek (obravnava in sprejem)

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Rebalans proračuna 2018 – po funkcionalni klasifikaciji

Načrt razvojnih programov

4. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2018

Obrazložitev

Predlog Sklepa

5. Obravnava Poročila Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2017

Končno poročilo Nadzornega odbora

Odzivno poročilo

Poročilo župana o izvajanju priporočil in predlogov

6. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018

Vloga BIJOL d.o.o.

Predlog dopolnitve letnega načrta

7. (10.) Tekoče zadeve

7.1. (10.1.) Vloga za asfaltiranje ceste v naselju Stopnik

Vloga

7.2. (10.2.) Vloga Lovske družine Vransko za finančno pomoč pri nabavi mulčerja

Vloga

7.3. (10.3.) Vloga za financiranje poplavnih kart za območje postavitve rastlinjakov TOP-GREENHAUSE (LSI d.o.o.)

Vloga

8. (11.) Razno

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE:

7. Potrditev Meril za vrednotenje in izbor programov športa v občini Vransko za leto 2019 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog Meril za vrednotenje programov športa 2019

8. Potrditev Pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2019- obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog – Pogoji in merila

9. Potrditev Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje socialno varstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Vransko za leto 2019 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog – Pogoji in merila

10.4. Prošnja za obnovo uničene asfaltne ceste med Šentgotardom in odcepom za Zaplanino

Vloga

25. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

25. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 11. 9. 2018, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje (pod zap. št. 10)

GRADIVO:

1.Pregled sklepov in potrditev zapisnika 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 19.6.2018 in zapisnika 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko, ki je potekala od ponedeljka, 13.8.2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure

Zapisnik 24. redne seje

Zapisnik 4. dopisne seje

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Občinskega sveta Občine Vransko

Odstopna izjava

Zapisnik 16. (dopisne) seje KMVIP

4. Sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju članstva predsednice Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ter imenovanje novega predsednika

Odstopna izjava

Zapisnik 16. (dopisne) seje KMVIP

5. Polletno poročilo občine Vransko za l. 2018 – seznanitev

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

6. Obravnava polletnega poročila koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje od 01.01.2018 do 30.06.2018

Polletno poročilo koncesionarja o izvajanju GJS rednega vzdrževanja občinskih cest v letu 2018

7. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka

Zapisnik javne obravnave

8. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 – 2. obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog pravilnika

Zapisnik javne obravnave

9. Obravnava Poročila Nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016

Poročilo o opravljenem nadzoru ZR proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016

10. Sprememba Letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019

Predlog sklepa z obrazložitvijo

11. Razno

Vloga OŠ Vransko-Tabor

Vloga Župnije Vransko

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je potekala po elektronski pošti od ponedeljka. 13. 8. 2018, od 14. ure dalje, do četrtka, 16. 8. 2018, do 12. ure.

Preberi več

24. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

24. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 19. 6. 2018, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Zapisnik seje (pod zap. št. 6)

GRADIVO:

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018 in zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 22.5.2018

Zapisnik 23. redne seje

Zapisnik 3. izredne seje

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Seznanitev s poročili o poslovanju OŠ Vransko-Tabor, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec in II. OŠ Žalec – nadaljevanje 6. točke dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.4.2018

Letno poročilo JZ OŠ Vransko-Tabor

Letno poročilo JZ Glasbena šola “Risto Savin” Žalec

Letno poročilo JZ II. OŠ Žalec

4. Zaključni račun Občine Vransko za leto 2017 – obravnava in sprejem

Predlog odloka

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

5. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko – 2. obravnava in sprejem

Predlog odloka

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik javne obravnave

6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje- 2. obravnava in sprejem

7. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2018–2020 – 1. obravnava

Predlog pravilnika

Predlog sklepa z obrazložitvijo

8. Letno poročilo JKP d. o. o. Žalec za l. 2017

Letno poročilo JKP Žalec d.o.o.

9. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB189-15-0003 Rekonstr. LC 490112 Prapreč-Lipa

Predlog sklepa z obrazložitvijo

10. Predlog spremembe ekonomske cene programa za drugo starostno obdobje v Vrtcu Vransko

Predlog JZ OŠ Vransko-Tabor

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog sklepa

11. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2018/2019 za Vrtec Vransko

Predlog JZ OŠ Vransko-Tabor

Predlog sklepa z obrazložitvijo

12. Tekoče zadeve:

12.1 Vloga OŠ Vransko-Tabor za sofinanciranje opreme za računalniško učilnico

Vloga JZ OŠ Vransko-Tabor

12.2 Pobuda za dodelitev sredstev za delovanje športnih društev in vrhunskih športnih posameznikov v občin Vransko

Pobuda

13. Razno

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. 5. 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

Preberi več

Vabilo

Predlog razširitve dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje (pod zap. št. 7)

GRADIVO

  1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje

Vloga LSI d.o.o.

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka

Situacija umestitve visokotehnoloških rastlinjakov

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Predlog sklepa z obrazložitvijo

23. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

23. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 4. 2018, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zvočnik posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Zapisnik seje (pod zap. št. 6)

GRADIVO

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 13.3.2018

Zapisnik 22. redne seje

2. Pobude in vprašanja svetnikov

/

3. Odlok o turistični taksi v Občini Vransko – 1. obravnava

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka

4. Sprememba NRP Občine Vransko za projekt OB189-10-0038, Obnova Schwentnerjeve hiše – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

5. Seznanitev s poročili o poslovanju Upi Ljudske univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ »Jožeta Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo šport in turizem Vransko za leto 2017

Letna poročila javnih zavodov (.zip)

Obrazložitev OŠ Vransko-Tabor k letnemu poročilu

6. Sklep o podelitvi priznanj Občine Vransko za leto 2017- obravnava in sprejem

Zapisnik 15. seje KMVIP

7. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2017

Predlog sklepa z obrazložitvijo, letno poročilo

8. Predlog za določitev redne delovne uspešnosti direktorice ZKTŠ Vransko – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

9. Prošnja OŠ Vransko-Tabor za pokroviteljstvo nad dogodkom – »Festival lego ekip JrFLL vodna dogodivščina«

Prošnja OŠ Vransko-Tabor

10. Razno

/

 

GRADIVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Predloga sklepov z obrazložitvijo

Predlog odloka

Odlok (Uradni list RS, št. 69/03)

22. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

22. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 3. 2018, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 3)

GRADIVO

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 12.12.2017

Zapisnik 21. redne seje

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2018-2022

Zapisnik 14. seje KMVIP (12. 3. 2018)

4. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko v letu 2017

Poročilo koncesionarja

5. Poročilo koncesionarja o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2017

Poročilo koncesionarja

6. Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2017 za storitev POMOČ NA DOMU

Poročilo koncesionarja

7. Poročilo o pripravi in razdelitvi toplih obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko v obdobju od 1.1.2017 do 31.12.2017

Poročilo izvajalca

8. Izdaja soglasja k ceni storitve pomoč na domu, z veljavnostjo od 01.03.2018

Vloga koncesionarja

Predlog sklepa

9. Predlog spremembe ekonomske cene programov v VRTCU VRANSKO

Predlog EC 6.3.2018

Obrazložitev EC 6.3.2018

ec-dopolnitev predloga EC

EC-VRANSKO IZRAČUN II.STAR.OBDOJE FLEKS.NORMATIV

EC CENE VRTCI

10. Mnenje o prijavljenih kandidatih na razpis za ravnatelja II. Osnovne šole Žalec

Zaprosilo za mnenje

Zapisnik 14. seje KMVIP (12. 3. 2018)

11. Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018

Predlog dopolnitve letnega načrta

12. Vloga Župnije Vransko za sofinanciranje obnove župnijske cerkve sv. Mihaela Vransko

Vloga

13. Vloga Čebelarskega društva Vransko za pomoč pri izgradnji čebelnjaka

Vloga

14. Razno

21. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

21. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 12. 12. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Gradivo (.zip)

Gradivo za predlagano razširitev dnevnega reda seje (.zip)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Zapisnik seje (pod zap. št. 5)

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda (Pregled sklepov in potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko, z dne 17.10.2017)

Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda (Pobude in vprašanja svetnikov)

K 3. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2018)

Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2018

Obrazložitve

Preglednica – razlika med 1. in 2. obravnavo

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem 2018

Zapisnik javne obravnave predloga proračunu za leto 2018

Zapisnik sestanka z javnimi zavodi

Zapisnik sestanka z OŠ Vransko-Tabor

Predlog OŠ Vransko-Tabor – plan 2018

Zapisnik sestanka s SIPRO

Predlog SIPRO – plan 2018

K 4. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu občine Vransko za leto 2019)

Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2019

Obrazložitve

Preglednica – razlika med 1. in 2. obravnavo 2019

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem 2019

Zapisnik javne obravnave predloga proračuna 2019

Predlog SIPRO – plan 2019

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o programu  opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica-Dolinšek)

Predlog odloka

Grafična priloga

Zapisnik javne obravnave

K 6. točki dnevnega reda (Elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode)

Predlog sklepa

Elaborat cene – JKP Žalec d.o.o.

K 7. točki dnevnega reda (Sklep o višini subvencioniranja cene omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)

Predlog sklepa

Primer položnice

K 8. točki dnevnega reda (Navodilo o delovanju skupnih predstavnikov občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko v organih upravljanja javnih zavodov)

Predlog sklepa

Predlog Navodila

K 9. točki dnevnega reda (Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko- zemljišče parc. št. 2636/19, k.o. Prekopa)

Dopolnjen predlog Sklepa

Zapisnik o javni obravnavi

K 10. točki dnevnega reda (Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje)

Predlog Sklepa

Zapisnik javne obravnave

K 11. točki dnevnega reda (Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2018)

Predlog Sklepa

K 12. točki dnevnega reda (Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2018)

Predlog sklepa

K 13. točki dnevnega reda (Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2018 in leto 2019)

Predlog Sklepa 2018

Predlog Sklepa 2019

K 14. točki dnevnega reda (Razno)

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Okoljevarstveno dovoljenje

20. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

20. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 10. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda

Zapisnik 18. redne seje

Zapisnik 19. redne seje

K 2. točki dnevnega reda

K 3. točki dnevnega reda

Obrazložitve rebalansa proračuna 2017

Odlok – predlog

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

K 4. točki dnevnega reda

Odlok – predlog

Obrazložitve

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

K 5. točki dnevnega reda

Odlok – predlog

Obrazložitve

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

K 6. točki dnevnega reda

Obrazložitev in predloga sklepov

Odlok – predlog

Opozorilo MOP

K 7. točki dnevnega reda

Sklep – predlog

Grafični prikaz

K 8. točki dnevnega reda

Sklep – predlog

Skica

K 9. točki dnevnega reda

Obrazložitev in predlog sklepa

Zapisnik 12. seje KMVIP

K 10. točki dnevnega reda

Geotehnično mnenje – Odcep Podbregar

Geotehnično mnenje – Odcep Marko

Geotehnično mnenje – JP Limovce-Polanjšek

K 11. točki dnevnega reda

Poziv KMVIP – volitve v državni svet RS

K 12. točki dnevnega reda – RAZNO

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Odlok – predlog

Grafični prikaz območja

19. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

19. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 12. 9. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda

K 3. točki dnevnega reda

Obrazložitve – polletno poročilo

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

K 4. točki dnevnega reda

Predlogi sklepov z obrazložitvijo

Predlog Letnega programa športa 2018

Predlog Letnega programa športa 2019

Predlog Meril za vrednotenje programov športa 2018

K 5. točki dnevnega reda

Predlog Letnega programa kulture 2018 z obrazložitvijo

Predlog Letnega programa kulture 2019 z obrazložitvijo

Predlog meril za vrednotenje kulturnih programov 2018 z obrazložitvijo

K 6. točki dnevnega reda

Predlog Letnega programa sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev 2018 z obrazložitvijo

Predlog Letnega programa 2019 sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev z obrazložitvijo

Predlog Meril za vrednotenje programov 2018 z obrazložitvijo

K 7. točki dnevnega reda

Predlog sklepa z obrazložitvijo in gradivo

K 8. točki dnevnega reda

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Dopis ZKTŠ Vransko

Predlog cenika Športne dvorane Vransko

Zapisnik 1. korespondenčne seje sveta zavoda ZKTŠ Vransko

K 9. točki dnevnega reda

Vloga in odločba

K 10. točki dnevnega reda – RAZNO

Vloga

18. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

18. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 6. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda

Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda

K 3. točki dnevnega reda

Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Grafikon – odhodki

Grafikon – prihodki

K 4. točki dnevnega reda

Dopis OŠ Vransko-Tabor

Predlog sklepa

K 5. točki dnevnega reda

Letno poročilo JKP Žalec d.o.o. za leto 2016

K 6. točki dnevnega reda

Letno poročilo Energetike Projekt d.o.o. za leto 2016 – občinske ceste, javne površine

K 7. točki dnevnega reda

Letno poročilo Energetike Projekt d.o.o. za leto 2016 – toplovod

K 8. točki dnevnega reda

Predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda

Predlog sklepa

Finančni načrt

Kadrovski načrt

K 10. točki dnevnega reda

Vloga OŠ Vransko-Tabor

K 11. točki dnevnega reda

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Gradbena situacija

K 12. točki dnevnega reda

Predlog sklepa

K 13. točki dnevnega reda – Razno

17. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

17. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 11. 4. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo (.pdf)

Vabilo (.doc)

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje

Izjava za javnost

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda

Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 2. izredne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda

K 3. točki dnevnega reda

Letna poročila javnih zavodov za leto 2016

K 4. točki dnevnega reda

Poziv k izdaji soglasja k Statutu ZD Žalec

K 5. točki dnevnega reda

K 6. točki dnevnega reda

K 7. točki dnevnega reda

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 8. točki dnevnega reda

Vloga Čebelarskega društva Vransko

Prapor ČD Vransko

K 9. točki dnevnega reda

2. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko

2. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 2. 2017, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Zapisnik seje

GRADIVO

Predlog obvezne razlage z obrazložitvijo

Izsek iz grafičnega dela OPN

Pregledna karta enot kulturne dediščine

16. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

16. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 14. 2. 2017, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje

Zvočni posnetek seje*

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Sporočilo za javnost

Zapisnik seje

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 15. redne seje

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 5. točki dnevnega reda:

Pravilnik – predlog

K 6. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 7. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 8. točki dnevnega reda:

Poziv UPI Žalec

K 9. točki dnevnega reda:

Poziv RA Savinja

K 10. točki dnevnega reda:

Poziv II. OŠ Žalec

K 11. točki dnevnega reda:

Gradivo

K 12. točki dnevnega reda:

Poročilo

K 13. točki dnevnega reda:

Vloga NK Vransko

15. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

15. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 12. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

14. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

14. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 25. 10. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Vabilo (.doc)

Zapisnik seje

Zvočni posnetek seje (v skladu z veljavnim poslovnikom občinskega sveta je zvočni posnetek seje javno objavljen 60 dni po seji)

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 13. redne seje (.doc)

K 2. točki dnevnega reda:

/

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Predloga sklepov z obrazložitvijo

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog pravilnika

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Višina položnice – informativni prikaz

K 11. točki dnevnega reda:

Obvestilo ZKTŠ Vransko

Zapisnik 8. seje KMVIP

K 12. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Zapisnik vaškega odbora

K 13. točki dnevnega reda:

/

13. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

13. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 20. 9. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo – 13. redna seja OS

Zvočni posnetek 13. redne seje (v skladu z veljavnim poslovnikom občinskega sveta je zvočni posnetek seje javno objavljen 60 dni po seji)

Sporočilo za javnost

Zapisnik 13. redne seje

GRADIVO

Gradivo – 13. redna seja OS

1.Pregled sklepov in potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z dne 21.6.2016

Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta

2. Pobude in vprašanja svetnikov

3. Seznanitev s poročilom o polletnem poslovanju Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

4. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa 29/13 in razveljavitvi sklepa 33/13

Obrazložitev

Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa…

Predlog sklepa o razveljavitvi Spremembe sklepa…

5. Podaljšanje trase predvidene obnove ceste LC 490 124 Ropasija-Vransko

Obrazložitev in predlogi Sklepov

6. Sprejem Letnega programa kulture in Meril za vrednotenje programov kulture za leto 2017

Obrazložitev – Letni program kulture 2017

Predlog Letnega programa kulture 2017

Obrazložitev – Pogoji in merila za vrednotenje

Predlog – Pogoji in merila za vrednotenje

7. Sprejem Letnega programa športa in Meril za vrednotenje programov športa za leto 2017

Obrazložitev

Predlog – Letni program športa 2017

Predlog – Merila za vrednotenje

8. Potrditev sistematizacije delovnih mest za šolsko leto 2016/2017 za vrtec Vransko

Obrazložitev in predlog sklepa

9. Soglasje k imenovanju direktorice Medobčinske splošne knjižnice Žalec

Obrazložitev in predlog sklepa

10. Premoženjsko pravne zadeve

10.1. Dopolnitev Letnega načrta s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Predlog – Dopolnitev letnega načrta razpolaganja…

10.2. Ukinitev javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova

Predlog – Sklep o ukinitvi javnega dobra

11. Razno

12. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 6. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

11. redna seja občinske sveta Občine Vransko

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 19. 4. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek (v skladu z veljavnim poslovnikom občinskega sveta je zvočni posnetek seje javno objavljen 60 dni po seji)

GRADIVO:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 10. redne seje

Zapisnik 1. izredne seje

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog Odloka o plakatiranju v Občini Vransko

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog Statuta ZKTŠ

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo – dopolnitev NRP

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo – priznanja

Zapisnik 7. redne seje KMVIP

Pobude za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2015 (.zip)

K 7. točki dnevnega reda:

Letna poročila javnih zavodov

K 8. točki dnevnega reda:

Vloga

1. izredna seja občinskega sveta Občine Vransko

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. 3. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

10. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 2. 2016, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

9. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 8. 12. 2015, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Dopis Službe za lokalno samoupravo MJU

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Statut Občine Vransko

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – delovno gradivo

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Dopis Službe za lokalno samoupravo MJU

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko – delovno gradivo

K 5. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016 – predlog

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Spremembe in dopolnitve med 1. in 2. obravnavo

Plan 2016 – investicijsko vzdrževanje stanovanj (SIPRO d.o.o.)

Predlog sklepa in obrazložitev- višina subvencije za 2016 – JKP Žalec

Javna obravnava predloga proračuna:

Zapisnik o javni obravnavi predloga proračuna Občine Vransko za leto 2016

Zapisnik sestanka – OŠ Vransko

Zapisnik sestanka – javni zavodi

Zapisnik sestanka – društva in organizacije

Dopis OŠ Vransko – nujna prenova šolske knjižnice

Plan II. OŠ Žalec

Plan investicij 2016 – II. OŠ Žalec

Plan 2016 – Glasbena šola Žalec

Finančni načrt 2016 – Glasbena šola Žalec

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Predlog odloka

Dopis Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo

K 7. točki dnevnega reda:

Sklep o povprečni gradbeni ceni – predlog

K 8. točki dnevnega reda:

Sklep o višini točke NUSZ – predlog

K 9. točki dnevnega reda:

Sklep o enkratni denarni pomoči novorojencu – predlog

K 10. točki dnevnega reda:

Avtentična razlaga sklepa – predlog in obrazložitev

Dopis OŠ Vransko – Tabor

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 12. točki dnevnega reda:

Prošnja Župnije Vransko

K 13. točki dnevnega reda – Razno:

Poziv Okrožnega sodišča v Celju

Poziv KMVIP

8. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

8. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 27. 10. 2015, ob 20. uri v predavalnici Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje (.pdf)

Predlog za razširitev dnevnega reda seje (.doc)

Sporočilo za javnost

Zapisniik 8. redne seje občinskega sveta

Tonski posnetek 8. redne seje občinskega sveta

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 3. korespondenčne seje občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015

Obrazložitve rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog splošnega dela rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog posebnega dela rebalansa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog rebalansa Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog splošnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog posebnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

Predlog – Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Predlog – Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2016

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog Lokalnega programa kulture Občine Vransko za obdobje 2015-2020

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog Letnega programa kulture v Občini Vransko za leto 2016

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta

Predlog sporazuma o odpisu dolgov

Dopis ministrstva

Gradivo za razširitev dnevnega reda:

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa občinskega sveta in obrazložitev

Pogoji in merila – kultura 2016

3. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko

3. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od torka, 6. 10. 2015, od 9. ure dalje, do četrtka, 8. 10. 2015, do 12. ure.

Preberi več

7. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

7. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. septembra 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

6. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

6. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. junija 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

2. korespondenčna seja občinskega sveta

2. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od četrtka, 2. 7. 2015, od 15. ure do petka, 3. 7. 2015, do 10. ure po elektronski pošti.

Preberi več

5. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

5. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 5. 5. 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra, Vransko 66a.

Preberi več

4. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

4. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 3. 2015, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

3. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

3. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 12. 2014, ob 20. uri v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

Vabilo na 3. redno sejo občinskega sveta

Sporočilo za javnost

Zapisnik 3. redne seje občinskega sveta

Tonski posnetek 3. redne seje občinskega sveta

Gradivo:

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje OS 18.11.2014

Zapisnik 1. korenspondenčne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:

Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Zapisnik o javni obravnavi odloka o proračunu 2015

Spremembe in dopolnitve med 1. in 2. obravnavo

ODLOK 2015.II.branje 16.12.2014. doc

I.SPLOŠNI DEL 2015 -ČISTOPIS

II.POSEBNI DEL 2015-ČISTOPIS

NRP 2015-čistopis

Kadrovski načrt

Letni načrt za raz. in prid. 2015

K 4. točki dnevnega reda:

DOKUMENT ZIntPK V VEZI CLANSTVA ZUPANOV V SKUPSCINI

DOPIS ANTIKORUPCIJSKE KOMISIJE FRANCU SUSNIKU

ODGOVOR ZUPANOV NA ZAHTEVO KPK

SISTEMSKO POJASNILO O NEZDRUZLJIVOSTI FUNKCIJE (KPK)

JKP – NOV ODLOK O UREDITVI STATUSA, UPRAVLJANJA IN ORGANIZACIJE JKP ZALEC – 6

POVZETEK SKLEPOV SKUPSCINE V VEZI ORGANIZIRANJA JKP ZALEC

OMREZNINA_2015_PREGLED PO OBCINAH

OMREZNINA_2015_VRANSKO

POLOZNICA_2015_VRANSKO

K 5. točki dnevnega reda:

JKP – ODLOK O USTANOVITVI SVETA USTANOVITELJEV – 6

K 6. točki dnevnega reda:

Obrazložitev in predlog sklepa

Lokacija prostorske ureditve

Načrt ureditve

Stališče do pripomb in predlogov javna razgrnitev 2010

Smernice

Mnenja

OPPN Stopnik 10.1

Odlok OPPN Stopnik 10.1

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda:

Sklep o določitvi višine zneska za novorojence za leto 2015

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev

Sklep o spremembi Sklepa cene v OE vrtec Vransko

Dopis OŠ Vransko-Tabor

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa in obrazložitev meril in kriterijev za vrednotenje – kultura

Letni program kulture 2015 – merila in kriteriji

K 12. točki dnevnega reda:

Obrazložitev – merila za programe športa 2015

Letni program športa 2015 – merila in kriteriji

K 13. točki dnevnega reda:

Dopis občine Žalec

K 14. točki dnevnega reda:

Razno

1. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko

1. korespondenčna seja občinskega sveta Občine Vransko je potekala od srede, 3. 12. 2014 (od 11. ure dalje) do petka, 5. 12. 2014 (do 11. ure) po elektronski pošti.

2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. 11. 2014, ob 20. uri v v dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66a.

Preberi več

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Vransko

Konstitutivna seja občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 10. 2014, ob 19. uri v Schwentnerjevi hiši, Vransko 25.

Vabilo na konstitutivno sejo občinskega sveta – pdf

Vabilo na konstitutivno sejo občinskega sveta – word

Skip to content