Gospodarske javne službe

V skladu z določilom 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom (lokalne javne službe). Opravljanje lokalnih javnih služb zagotavlja občina:

• neposredno v okviru občinske uprave,

• z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,

• z dajanjem koncesij ali

• z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS), oblike izvajanja negospodarskih javnih služb pa Zakon o zavodih (ZZ) in področni predpisi.

 

Lokalne gospodarske javne službe:

OSKRBA S PITNO VODO

Na področju oskrbe s pitno vodo izvaja oskrbo in nadzor nad vodovodi na območju občine:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda javno službo izvaja:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 ŽALEC
Telefon: (03) 713 67 50

ZBIRANJE, ODVOZ IN OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV

Na področju zbiranja, odvoza in obdelave komunalnih odpadkov gospodarsko javno službo izvaja:

SIMBIO, Družba za ravnanje z odpadki, d.o.o.
Teharska ulica 49
3000 CELJE
Telefon: (03) 425 64 00

Zbirni center za odpadke v poslovni coni v Čepljah je odprt dvakrat tedensko in sicer ob sobotah od 8. do 14. ure in ob sredah od 14. do 18. ure.

REDNO VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI

Na področju rednega vzdrževanja in nadzora lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest kategorije G1 javno službo izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: tina.presekar@energetika-projekt.eu

DEŽURNA SLUŽBA: 031 726 876

ZIMSKA SLUŽBA: Seznam izvajalcev zimske službe v sezoni 2022/23 (pod zap. št. 3)

VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST:

Opis vzdrževalnih del na gozdnih cestah

UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN

Na področju urejanja in čiščenja utrjenih in zelenih javnih površin javno službo izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: tina.presekar@energetika-projekt.eu

DEŽURNA SLUŽBA: 031 726 876

Načrt javne razsvetljave

DALJINSKO OGREVANJE

Javno službo na področju daljinskega ogrevanja izvaja:

ENERGETIKA PROJEKT, d.o.o.
Vransko 66
3305 VRANSKO
Telefon: (03) 703 42 50
E-mail: tina.presekar@energetika-projekt.eu

Cenik daljinskega ogrevanja (velja od 1. 11. 2013 dalje)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje) – NEVELJAVNO / PRETEČENO

Sistemska obratovalna navodila

Soglasje k sistemskim obratovalnim navodilom

Sistem reklamacij:
V skladu z 32. členom “Splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v občini Vransko” (Ur. l. RS, št. 69/2003) lahko kakovost dobavljene toplote na odjemnem mestu reklamira odjemalec oziroma pooblaščenec odjemalcev v večstanovanjskih objektih. Poleg kakovosti dobavljene toplote lahko odjemalec reklamira tudi obračun toplote in druge storitve.

Reklamacije so lahko telefonske, ustne ali pismene. Telefonske in ustne reklamacije mora odjemalec takoj pisno potrditi.

Reklamacije obračuna porabljene toplote, prispevka za priključno moč, števnino in storitve, so lahko samo pismene in jih je odjemalec dolžan predložiti v roku 8 dni od datuma prejema obračuna.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko (pod zap. št. 3)

 

Skip to content