Informacije javnega značaja – podzakonski akti ZPNačrt

Informacije javnega značaja – podzakonski akti ZPNačrt

Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter vrstah njenih strokovnih podlag
Ur.l. RS, št. 38/2003
Program priprave strategije prostorskega razvoja Slovenije
Ur.l. RS, št. 50/2003
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
Ur.l. RS, št. 97/2003
Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora
Ur.l. RS, št. 9/2004
Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Ur.l. RS, št. 19/2004
Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju občinskega lokacijskega načrta
Ur.l. RS, št. 21/2004
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja ter vrstah njenih strokovnih podlag
Ur.l. RS, št. 24/2004
Pravilnik o geodetskem načrtu
Ur.l. RS, št. 40/2004
Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag
Ur.l. RS, št. 42/2004
Program priprave Prostorskega reda Slovenije
Ur.l. RS, št. 60/2004
Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Ur.l. RS, št. 66/2004
Uredba o prostorskem redu Slovenije
Ur.l. RS, št. 122/2004
Program priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja Savinjske statistične regije (SKTE 3)
Ur.l. RS, št. 10/2005
Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture
Ur.l. RS, št. 56/2005 (64/2005 popr.)
Sklep o javni razgrnitvi predloga strokovne rešitve poteka trase prenosnega plinovoda M 2/1 Rogaška Slatina-Trojane, okoljskega poročila in revizije okoljskega poročila in sklic 2. prostorske konference
Ur.l. RS, št. 20/2006
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo
Ur.l. RS, št. 35/2006