Javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2015 AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Prijavni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2015AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Razpisni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Prijavni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2015 – AKTUALNO DO 19. 12. 2014

Prijavni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – ZAKLJUČEN 30. 10. 2014

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti na naslov OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 30.10. 2014.

Besedilo javnega razpisa in razpisni obrazci

Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015 – ZAKLJUČEN 20. 10. 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/12) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja J A V N I R A Z P I S o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015.

Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske službe do 20. 10. 2014 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015 – AKTUALNO DO 20. 10. 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/12) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja J A V N I R A Z P I S o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015.

Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske službe do 20. 10. 2014 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – AKTUALNO DO 30. 10. 2014

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti na naslov OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 30.10. 2014.

Besedilo javnega razpisa in razpisni obrazci

Javni poziv za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja planinskih domov v občini Vransko – ZAKLJUČEN 16. 5. 2014

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) Občina Vransko objavlja javni poziv za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja planinskih domov v občini Vransko.

Javni poziv

Obrazec prijave na javni poziv

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev grba Občine Vransko za leto 2013 – ZAKLJUČEN 5. 5. 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev grba Občine Vransko za leto 2013

Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 – ZAKLJUČEN 15. 3. 2014

Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije – ZAKLJUČEN 15. 3. 2014

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije

OBRAZCI:

Soglasje h kandidaturi za predsednika občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za namestnika predsednika občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za člana občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za namestnika člana občinske volilne komisije

 

Razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2013 – ZAKLJUČEN 3. 3. 2014

Besedilo javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec

Merila za vrednotenje programov

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec

Pogoji in merila za vrednotenje programov

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – ZAKLJUČEN 18. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisni obrazec

 

Javna naročila

Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko, I. faza – ZAKLJUČENO 29. 9. 2014

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija – popravek 18. 9. 2014

Popis del

Lokacija

Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Kosem – ZAKLJUČENO 2. 9. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (14. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Armaturni načrt vodnjakov

Prečni profil št. 2

Prečni profil št. 3

Sanacija plazu med JP 992671 in JP 992672 – ZAKLJUČENO 21. 8. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (7. 8. 2014)

Obvestilo o popravku (11. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Situacija končne ureditve

Karakteristični profil

 

»IZVAJANJE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2018« – ZAKLJUČENO 25. 8. 2014

Obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Naslovnica (za ovojnico)

Tabela za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe

Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Kosem – AKTUALNO DO 2. 9. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (14. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Armaturni načrt vodnjakov

Prečni profil št. 2

Prečni profil št. 3

Sanacija plazu med JP 992671 in JP 992672 – AKTUALNO DO 21. 8. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (7. 8. 2014)

Obvestilo o popravku (11. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Situacija končne ureditve

Karakteristični profil

»IZVAJANJE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2018« – AKTUALNO DO 25. 8. 2014

Obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Naslovnica (za ovojnico)

Tabela za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe

Sanacija plazu na LC Zaplanina – ZAKLJUČENO 21. 7. 2014

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Popis del / predračun (OBR-14)

Tehnično poročilo

Karakteristični profil

Lokacija plazu

Situacija končne ureditve

Armaturni načrt


Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) – podvozje in nadgradnja (brez opreme) – ZAKLJUČEN 14. 5. 2014

Pooblaščeni naročnik, Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, izvaja na podlagi pooblastila zavezanca za izvedbo naročila Prostovoljnega gasilskega društva Vransko, Vransko 31, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) postopek oddaje javnega naročila vse do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila blaga »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) – podvozje in nadgradnja (brez opreme)« skladno s to razpisno dokumentacijo in po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.

Razpisna dokumentacija – GVC – popravek 24. 4. 2014

Objava na Portalu javnih naročil – 4. 4. 2014

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije – 24. 4. 2014

 

Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 s ponujenim sistemom financiranja – USTAVLJEN 4. 4. 2014

Prostovoljno gasilsko društvo Vransko pripravlja javno naročilo za “Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 s ponujenim sistemom financiranja”.

Predhodno informativno obvestilo na Portalu javnih naročil

Obvestilo o javnem naročilu bo predvidoma objavljeno do konca meseca marca 2014.

Podelitev koncesije za opravljanje vzdrževalnih komunalnih del na območju občine Vransko – ZAKLJUČEN 23. 12. 2013

Občina Vransko objavlja javni razpis za “Podelitev koncesije za opravljanje vzdrževalnih komunalnih del na območju občine Vransko”.

Rok za oddajo ponudb je 23. 12. 2013, do 10. ure.

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Povabilo k oddaji ponudbe

Razpisna dokumentacija – obrazci

 

Javne objave

Javno povabilo k dajanju predlogov (kandidatur) – AKTUALNO DO 3. 3. 2015

Na podlagi 38., 22., 23., 24., 25. in 57. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja z dne 18.02.2015 komisija objavlja JAVNO POVABILO k dajanju predlogov (kandidatur) za imenovanje kandidatov za naslednje 5-članske odbore in ostale organe.

Javno povabilo k dajanju predlogov za oblikovanje organov po statutu in predstavnikov v SZ OŠ Vransko-Tabor

Soglasje h kandidaturi za odbore občinskega sveta

Soglasje k predlogu za imenovanje v nadzorni odbor

Soglasje k imenovanju v Svet zavoda OŠ

Pogoji in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014 – AKTUALNO DO 20. 3. 2015

Na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje Pogoje in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014.

Razpis za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko – AKTUALNO DO 9. 3. 2015

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko.

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko zadeva obstoječi objekt Vila Košenina na zemljiščih parc. št. 160/5 in 160/4, obe k. o. Vransko.

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko bo v času od 9. 2. 2015 do 9. 3. 2015 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

V sklopu javne razgrnitve bo 25. 2. 2015 ob 16. uri v dvorani Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a organizirana tudi javna obravnava.

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne razgrnitve na dopolnjen osnutek podajo pisne pripombe osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, na javni obravnavi pa lahko pripombe podajo tudi ustno na zapisnik.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Javna obravnava predlogov Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. in Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. – ZAKLJUČENA 17. 1. 2015

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 3. redni seji dne 16.12. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel naslednja predloga odlokov:

• Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

• Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

ter ju p o s r e d u j e v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Besedilo predlogov odlokov je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si (gradivo 3. redna seja).

Javna razgrnitev predloga Sklepa o tehničnem popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode – ZAKLJUČENA 29. 12. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 18. 11. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, bo v času od 28. 11. 2014 do 29. 12. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog sklepa najdete na spletni povezavi https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 9. točki dnevnega reda).

Obvestilo o javni obravnavi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2015 – ZAKLJUČENO 3. 12. 2014

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 2. redni seji dne 18.11. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015, ter ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 03.12.2014.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 03. december 2014.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si – https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 5. točki dnevnega reda).

Ocenjevanje škode po poplavah med 12. in 16. septembrom 2014 – ZAKLJUČENO 13. 10. 2014

Občane, ki so v poplavah utrpeli škodo, zato pozivamo, da le-to prijavijo osebno na Občini Vransko, najkasneje do ponedeljka, 13. 10. 2014, do 12. ure.

Za prijavo škode pripravite naslednje podatke:

– številka parcele in katastrska občina,

– davčna številka oškodovanca,

– KMG-MID (v primeru škode na kmetijskih zemljiščih).

Popolna zapora javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek – ZAKLJUČENA

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo popolni zapori javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek.

Odločba o popolni zapori

Javna razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo lokalnih volitev 2014  – ZAKLJUČENA 19. 9. 2014

Upravna enota Žalec volivce obvešča, da so splošni volilni imeniki za območje občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, sestavljeni za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014, razgrnjeni in državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo stalno prebivališče na območju volišč navedenih občin na vpogled do vključno 19. 9. 2014 na sedežu Upravne enote Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, v poslovnem času Upravne enote Žalec.

V času razgrnitve imajo volivci pravico pregledati razgrnjene splošne volilne imenike in zahtevati popravek podatkov pisno ali ustno.

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko – ZAKLJUČENO 1. 9. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko.

Obvestilo o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 31. 7. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku

 

Obvestilo o javni obravnavi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2015 – ZAKLJUČENO 3. 12. 2014

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 2. redni seji dne 18.11. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015, ter ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 03.12.2014.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 03. december 2014.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si – https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 5. točki dnevnega reda).

Javna razgrnitev predloga Sklepa o tehničnem popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode – AKTUALNO DO 29. 12. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 18. 11. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, bo v času od 28. 11. 2014 do 29. 12. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog sklepa najdete na spletni povezavi https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 9. točki dnevnega reda).

Obvestilo o javni obravnavi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2015 – AKTUALNO DO 3. 12. 2014

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 2. redni seji dne 18.11. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015, ter ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 03.12.2014.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 03. december 2014.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si – https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 5. točki dnevnega reda).

Obvestilo Agencije RS za okolje, Oddelka za območje Savinje o pravicah in obveznosti lastnikov priobalnih zemjišč ob vodotokih 2. reda – AKTUALNO DO 1. 3. 2015

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki lahko povzroča tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede prioobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča so naslednji:

  • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča;
  • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati;
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka;
  • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (ob morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti inšpekcijsko službo);
  • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. členom ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnihkoli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja.
Alenka Zupančič, univ. dipl. inž. kem.
Vodja oddelka območja Savinje

Ocenjevanje škode po poplavah med 12. in 16. septembrom 2014 – ZAKLJUČENO 13. 10. 2014

Občane, ki so v poplavah utrpeli škodo, zato pozivamo, da le-to prijavijo osebno na Občini Vransko, najkasneje do ponedeljka, 13. 10. 2014, do 12. ure.

Za prijavo škode pripravite naslednje podatke:

– številka parcele in katastrska občina,

– davčna številka oškodovanca,

– KMG-MID (v primeru škode na kmetijskih zemljiščih).

Popolna zapora javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek – ZAKLJUČENA

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo popolni zapori javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek.

Odločba o popolni zapori

Javna razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo lokalnih volitev 2014  – ZAKLJUČENA 19. 9. 2014

Upravna enota Žalec volivce obvešča, da so splošni volilni imeniki za območje občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, sestavljeni za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014, razgrnjeni in državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo stalno prebivališče na območju volišč navedenih občin na vpogled do vključno 19. 9. 2014 na sedežu Upravne enote Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, v poslovnem času Upravne enote Žalec.

V času razgrnitve imajo volivci pravico pregledati razgrnjene splošne volilne imenike in zahtevati popravek podatkov pisno ali ustno.

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko – ZAKLJUČENO 1. 9. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko.

Javna razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo lokalnih volitev 2014 – AKTUALNO DO 19. 9. 2014

Upravna enota Žalec volivce obvešča, da so splošni volilni imeniki za območje občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, sestavljeni za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014, razgrnjeni in državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo stalno prebivališče na območju volišč navedenih občin na vpogled do vključno 19. 9. 2014 na sedežu Upravne enote Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, v poslovnem času Upravne enote Žalec.

V času razgrnitve imajo volivci pravico pregledati razgrnjene splošne volilne imenike in zahtevati popravek podatkov pisno ali ustno.

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko – AKTUALNO DO 1. 9. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko.

Obvestilo o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 31. 7. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje nove članice Občinske volilne komisijeZAKLJUČENO 13.6.2014

Zaradi prejema odstopne izjave članice Občinske volilne komisije z dne 29.5.2014, imenovane s sklepom št. 331 na 19. redni seji z dne 18.03.2014 ter na osnovi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 UPB3, 45/08 in 83/12) in Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/2010, 53/10 in 21/12) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni poziv za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje ČLANICE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE za obdobje 4 let.

 

Pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije – ZAKLJUČENO 23. 6. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Zapisnik žreba

 

Pogoji plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2) – ZAKLJUČENO 23. 5. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13), Občina Vransko, Občinska uprava, javno objavlja Pogoje plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev v Evropski parlamentZAKLJUČENO 17. 4. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13), Občina Vransko, Občinska uprava, javno objavlja Način in pogoje plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 3. 4. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 19. 3. 2014 do 3. 4. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog Tehničnega popravka OPN Občine Vransko

Grafična priloga predloga Tehničnega popravka OPN Občine Vransko

 

Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Potrate” Žalec – ZAKLJUČENA 10. 12. 2013

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 18. redni seji dne 19. novembra 2013 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec, ki ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 10.12.2013.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 10.12.2013.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali na uradni spletni strani občine www.vransko.si (Občina Vransko  Javni razpisi, naročila in objave).

Predlog odloka z obrazložitvijo

Dodatno gradivo