Seje občinskega sveta

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

18. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 12. 10. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 21.9.2021

Zapisnik 17. redne seje (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022 – 1. obravnava

Obrazložitve

Odlok (predlog v 1. obravnavi)

Splošni del (predlog v 1. obravnavi)

Posebni del (predlog v 1. obravnavi)

Načrt razvojnih programov (predlog v 1. obravnavi)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (preedlog v 1. obravnavi)

K 4. točki dnevnega reda: Odlok o javnih površinah v občini Vransko – 1. obravnava

Predlog sklepa

Obrazložitev

Odlok (predlog v 1. obravnavi)

K 5. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 6. točki dnevnega reda: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 7. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 8. točki dnevnega reda: Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu OŠ Vransko-Tabor – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Finančni in kadrovski načrt JZ OŠ Vransko-Tabor 2021

K 9. točki dnevnega reda: Razno

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

17. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 21. 9. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Osnutek zapisnika 16. redne seje

K 2. točki dnevnega reda (Pobude in vprašanja občinskih svetnikov):

K 3. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

Odlok (predlog)

Splošni del (predlog)

Posebni del (predlog)

Načrt razvojnih programov (predlog)

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo in zapisnik javne obravnave

Odlok (predlog)

K 5. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

Splošni del proračuna

Posebni del proračuna

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog letnega programa

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog letnega programa

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo in predlog letnega programa

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 10. točki dnevnega reda:

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem (predlog)

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Finančni in kadrovski načrt 2021

K 12. točki dnevnega reda:

Končno poročilo

K 13. točki dnevnega reda (Razno):

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Predlog sklepa

Obrazložitev

Zapisnik javne obravnave

Odlok (predlog)

 

16. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

16. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 15. 6. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 10. dopisne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:

/

K 3. točki dnevnega reda:

Odlok (predlog)

Obrazložitve

I. Splošni del

II. Posebni del

Načrt razvojnih programov

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Prerazporeditve

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok (predlog v drugi obravnavi)

Zapisnik javne obravnave

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitev

Odlok (predlog v prvi obravnavi)

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitev

Odlok (predlog v prvi obravnavi)

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklep z obrazložitvijo

Zapisnik odpiranja in vrednotenja vlog

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog sistemizacije 2021/2022

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Vloga OŠ Vransko-Tabor

K 12. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Dopis JZ Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec

Program dela, finančni načrt, kadrovski načrt

Odpravek sklepa 14. seje Sveta zavoda

K 13. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Dopis JZ Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Zapisnik seje Sveta zavoda

K 14. točki dnevnega reda:

Letno poročilo JKP Žalec 2020

K 15. točki dnevnega reda (Razno):

/

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Končno poročilo

 

10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

10. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od četrtka, 29. 4. 2021, od 12. ure dalje do petka, 30. 4. 2021, do 12. ure.

Preberi več

 

15. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

15. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 4. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Sprememba vabila

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 14. redne seje občinskega sveta – osnutek

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog v 2. obravnavi

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog sklepa

Predlog odloka

Odlok o ustanovitvi JZ ZKTŠ Vransko – neuradno prečiščeno besedilo

K 5. točki dnevnega reda:

Spremni dopis

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letno poročilo 2020

K 6. točki dnevnega reda:

Vloga za izdajo soglasja

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 7. točki dnevnega reda:

Zapisnik 5. redne seje KMVIP

K 8. točki dnevnega reda:

Zapisnik 5. redne seje KMVIP

K 9. točki dnevnega reda:

Zapisnik 5. redne seje KMVIP

K 10. točki dnevnega reda: Razno

/

 

14. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

14. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 23. 3. 2021, ob 20. uri v dvorani Kulturnega doma Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 13. redne seje občinskega sveta – osnutek

Zapisnik 4. izredne seje občinskega sveta – osnutek

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

/

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Sklep o tehničnem popravku – predlog

Izsek iz OPN

Grafični prikaz

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letno poročilo

K 6. točki dnevnega reda:

Delovna uspešnost ravnateljice 2020_svet zavoda

zahtevek za izplačilo RDU_ ravnatelj 1.7.-31.21.20

Letno poročilo II. OŠ Žalec

K 7. točki dnevnega reda: Razno

/

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Vloga za soglasje OŠ Vransko-Tabor

Letno poročilo OŠ Vransko-Tabor

Vloga za soglasje GŠ Risto Savin Žalec

Letno poročilo GŠ Risto Savin Žalec

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je preko videokonferenčnega orodja ZOOM potekala v petek, 5. 3. 2021, s pričetkom ob 20. uri.

Preberi več

13. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

13. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 2. 2021, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Osnutek zapisnika 12. redne seje občinskega sveta

Osnutek zapisnika 9. dopisne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

/

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Predlog sklepa z obrazložitvijo št. 2

Obrazec 3

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov

Elaborat

Informativni izračun položnice

Cene oskrbe s pitno vodo v drugih občinah

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog za spremembo ekonomske cene JZ Osnovna šola Vransko-Tabor

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov z obrazložitvijo

Letno poročilo izvajalca storitve Topli obrok

K 7. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja

K 8. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja

K 9. točki dnevnega reda: Razno

/

9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

9. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 8. 2. 2021, od 14. ure dalje do torka, 9. 2. 2021, do 14. ure.

Preberi več

 

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je preko videokonferenčnega orodja ZOOM potekala v torek, 15. decembra 2020, s pričetkom ob 20. uri.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko

Zapisnik 8. dopisne seje (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 – druga obravnava in sprejem
– Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021

Odlok (predlog)

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna (predlog)

II. Posebni del proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov (predlog)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (predlog)

Zapisnik javne obravnave osnutka odloka

Dopolnitev osnutka proračuna (.xls)

K 4. točki dnevnega reda: Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine Vransko – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pravilnik (predlog)

K 5. točki dnevnega reda: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog)

K 6. točki dnevnega reda: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog)

K 7. točki dnevnega reda: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog)

K 8. točki dnevnega reda: Razno

 

8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

8. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo po elektronski pošti potekala od petka, 16. 10. 2020, od 9. ure dalje, do torka, 20. 10. 2020, do 20. ure.

Preberi več

Preklic sklica 12. redne seje in sklic 8. dopisne seje občinskega sveta

Glasovalni list

Sporočilo za javnost

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnikov 11. redne in 7. dopisne seje občinskega sveta):

Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta (osnutek)

Zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem):

Odlok (predlog)

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna (predlog)

II. Posebni del proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov 2020-2023 (NRP) (predlog)

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji (predlog)

K 4. točki dnevnega reda (Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem):

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 (predlog)

Ocenjevalno poročilo vrednotenja pravic na nepremičnini (nestanovanjska stavba in stavbno zemljišče parc. št. 1420, k.o. Vransko)

Ocenjevalno poročilo vrednotenja pravic na nepremičnini (stavbno zemljišče parc. št. 785/4, k.o. Vransko)

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 – prva obravnava):

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (predlog)

I. Splošni del proračuna (predlog)

II. Posebni del proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov 2021-2024 (NRP) (predlog)

K 6. točki dnevnega reda (Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sveč – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Elaborat o oblikovanju cen

K 7. točki dnevnega reda (Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 8. točki dnevnega reda (Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 9. točki dnevnega reda (Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2021):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 10. točki dnevnega reda (Razno):

 

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko – PREKLICANO

12. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 20. 10. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo na 12. redno sejo občinskega sveta

Preklic sklica 12. redne seje in sklic 8. dopisne seje občinskega sveta

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda (Potrditev zapisnikov 11. redne in 7. dopisne seje občinskega sveta):

Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta (osnutek)

Zapisnik 7. dopisne seje občinskega sveta (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda (Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem):

Odlok (predlog)

I. Splošni del proračuna (predlog)

II. Posebni del proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov 2020-2023 (NRP) (predlog)

Rebalans proračuna Občine Vransko za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji (predlog)

K 4. točki dnevnega reda (Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem):

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020 (predlog)

Ocenjevalno poročilo vrednotenja pravic na nepremičnini (nestanovanjska stavba in stavbno zemljišče parc. št. 1420, k.o. Vransko)

Ocenjevalno poročilo vrednotenja pravic na nepremičnini (stavbno zemljišče parc. št. 785/4, k.o. Vransko)

K 5. točki dnevnega reda (Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 – prva obravnava):

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021 (predlog)

I. Splošni del proračuna (predlog)

II. Posebni del proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov 2021-2024 (NRP) (predlog)

K 6. točki dnevnega reda (Elaborat o oblikovanju cen za odvoz odpadnih nagrobnih sveč – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Elaborat o oblikovanju cen

K 7. točki dnevnega reda (Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 8. točki dnevnega reda (Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 9. točki dnevnega reda (Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2021):

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 10. točki dnevnega reda (Razno):

 

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo po elektronski pošti potekala od srede, 23. 9. 2020, od 17. ure dalje, do petka, 25. 9. 2020, do 12. ure.

Preberi več

 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 15. 9. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Vransko

Predlog za razširitev dnevnega reda 11. redne seje

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Sporočilo za javnost

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 16.6.2020 in zapisnika 6. dopisne seje, ki je potekala po elektronski pošti od ponedeljka, 27.7.2020 od 14. ure dalje, do srede, 29.7.2020, do 14. ure

Zapisnik 10. redne seje

Zapisnik 6. dopisne seje

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko – 2. obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (predlog v drugi obravnavi)

Zapisnik javne obravnave

Izsek iz veljavnega poslovnika (23.a člen)

K 4. točki dnevnega reda: Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Spremembe in dopolnitve pravilnika (predlog)

K 5. točki dnevnega reda: Polletno poročilo Občine Vransko za leto 2020

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

K 6. točki dnevnega reda: Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2021 (predlog)

K 7. točki dnevnega reda: Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v občini Vransko za leto  2021 – obravnava in sprejem

Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2021 (predlog)

K 8. točki dnevnega reda: Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021– obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2021 (predlog)

K 9. točki dnevnega reda: Vloga za izdajo soglasja k finančnemu načrtu OŠ Vransko-Tabor za leto 2020

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Vloga za izdajo soglasja k finančnemu in kadrovskemu načrtu

K 10. točki dnevnega reda: Razno

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Poziv Sveta zavoda Glasbene šole “Risto Savin”Žalec

Predlog sklepa z obrazložitvijo

 

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 27. 7. 2020, od 14. ure dalje, do srede, 29. 7. 2020, do 14. ure.

Preberi več

 

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 16. 6. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda seje

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Osnutek zapisnika 5. dopisne seje občinskega sveta

Osnutek zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

/

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog odloka

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o prerazporeditvi sredstev

K 4. točki dnevnega reda:

Letno poročilo JKP Žalec

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo, predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo, predlog cenika

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 10. točki dnevnega reda: Razno

/

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Obvestilo MGRT, 14. 10. 2019

Obvestilo MGRT, 9. 1. 2020

Obvestilo MGRT, 2. 6. 2020

 

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 26. 5. 2020, ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko, Vransko 134.

Preberi več

 

5.  dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od ponedeljka, 18. 5. 2020, od 15. ure dalje, do srede, 20. 5. 2020, do 15. ure.

Preberi več

 

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od torka, 14. 4. 2020, od 16. ure dalje, do torka, 21. 4. 2020, do 16. ure.

Preberi več

 

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od četrtka, 26. 3. 2020, od 14. ure dalje, do petka, 27. 3. 2020, do 14. ure.

Preberi več

 

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od srede, 11. 3. 2020, od 16. ure dalje, do petka, 13. 3. 2020, do 9. ure.

Preberi več

 

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. 2. 2020, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 10.12. 2019 in zapisnika 2. izredne seje z 19.12.2020

Zapisnik 8. redne seje

Zapisnik 2. izredne seje

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda: Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6, 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Obvezna razlaga (predlog)

K 4. točki dnevnega reda: Spremembe Načrta razvojnih programov 2020-2023 in sklep o zadolžitvi v proračunu države za investicijski projekt Rekonstrukcija JP 916101 Ropasija

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Obvestilo MGRT o predhodnih podatkih 14. 10. 2019

Obvestilo MGRT o deležih sredstev 9. 1. 2020

Novelacija IP

K 5. točki dnevnega reda: Predlog za dopolnitev sistematizacije delovnih mest za Vrtec Vransko

Predlog sklepa z obrazložitvijo ter vloga JZ OŠ Vransko-Tabor

K 6. točki dnevnega reda: Prošnja za denarno pomoč pri obnovi glavnega Marijinega oltarja na Čreti

Prošnja Župnije Vransko

K 7. točki dnevnega reda: Razno

 

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v četrtek, 19. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«

Odlok (predlog)

 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

8. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 10. 12. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko z 22.10. 2019

Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020 – druga obravnava in sprejem

Odlok (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Obrazložitve

Splošni del proračuna (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Posebni del proračuna (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Načrt razvojnih programov (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Tabela (razlika med prvo in drugo obravnavo)

Zapisnik javne obravnave, Priloga 1, Priloga 2

K 4. točki dnevnega reda: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«  – druga obravnava in sprejem

Odlok (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Zapisnik javne obravnave

K 5. točki dnevnega reda: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga obravnava in sprejem

Odlok (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Zapisnik javne obravnave

K 6. točki dnevnega reda: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – druga obravnava in sprejem

Odlok (predlog za drugo obravnavo in sprejem)

Zapisnik javne obravnave

K 7. točki dnevnega reda: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog za obravnavno in sprejem)

K 8. točki dnevnega reda: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje  Občine Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog za obravnavo in sprejem)

K 9. točki dnevnega reda: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2020 – obravnava in sprejem

Sklep (predlog za obravnavo in sprejem)

K 10. točki dnevnega reda: Soglasje k drugemu Rebalansu programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec

Vloga

Rebalans (predlog za obravnavo in izdajo soglasja)

K 11. točki dnevnega reda: Razno

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 22. 10. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje (Zaradi tehničnih težav s snemalno opremo je ustrezno posnetih zgolj prvih 45 minut seje.)

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 6. redne seje (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok (predlog)

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Odlok (predlog)

I. Splošni del proračuna

II. Posebni del proračuna

Načrt razvojnih programov 2020-2023

Proračun Občine Vransko za leto 2020 po funkcionalni klasifikaciji

Obrazložitve

K 5. točki dnevnega reda:

Odlok (predlog)

K 6. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Odlok (predlog)

K 7. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Odlok (predlog)

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pravilnik (predlog)

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Spremembe in dopolnitve pravilnika (predlog)

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 12. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pogoji in merila (predlog)

K 13. točki dnevnega reda (RAZNO):

 

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 9. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Predlog za razširitev dnevnega reda 6. redne seje

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 5. redne seje

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka – 1. obravnava

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 5. točki dnevnega reda:

Obrazložitve

I. Splošni del proračuna-polletno

II. Posebni del proračuna-polletno

K 6. točki dnevnega reda:

Letni program kulture 2020

K 7. točki dnevnega reda:

Letni program – sociala in druga društva 2020

K 8. točki dnevnega reda:

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020

K 9. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog sklepa

Elaborat

K 10. točki dnevnega reda:

Končno poročilo NO

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo ter vloga

K 12. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 13. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 14. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K  točki RAZNO dnevnega reda:

GRADIVO ZA PREDLAGANO RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

K predlagani 15. točki dnevnega reda:

Predlog dopolnitve Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Dokumentacija

 

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 23. 7. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 4. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 1. dopisne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda (Pobude in vprašanja občinskih svetnikov):

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog Odloka

K 4. točki dnevnega reda:

Dopis ZD Žalec

ZD Žalec Rebalans PDFKN 2019 – končna verzija 12.6.2019

ZD Žalec Priloga_AJPES – Rebalans FN 2019

Obrazec 3 Spremljanje kadrov Rebalans FN ZD Žalec

Obrazec 4 Načrt investic. vlaganj – Rebalans FN 2019 ZD Žalec

Obrazec_5_-_Nacrt_vzdrzevalnih_del_2019-_Rebalans FN 2019 ZD_Zalec

K 5. točki dnevnega reda:

K 6. točki dnevnega reda:

Vloga OŠ Vransko-Tabor (.zip)

Ure nemščine

Predlog sklepa z obrazložitvijo

K 7. točki dnevnega reda (Razno):

 

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 11. 6. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 3. redne seje

K 2. točki dnevnega reda:

Pobude in vprašanja – Brigita Gosak

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka

Elaborat

Mnenje DRSI

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitve

Predlog odloka

I. Splošni del

II. Posebni del

Načrt razvojnih programov

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Sklep o prerazporeditvi sredstev

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Obrazložitve

Predlog odloka

I. Splošni del

II. Posebni del

Načrt razvojnih programov

Rebalans po funkcionalni klasifikaciji

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog pravilnika

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog pravilnika

K 8. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. dopisne seje KMVIP

K 9. točki dnevnega reda:

Letno poročilo JKP Žalec d.o.o.

K 10. točki dnevnega reda:

Letno poročilo – Pomoč družini na domu

K 11. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. dopisne seje KMVIP

K 12. točki dnevnega reda (Razno):

 

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 9. 4. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Predlog razširitve dnevnega reda seje

Zapisnik seje (pod zap. št. 7)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta

Zapisnik 1. izredne seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

Zapisnik javne obravnave

K 4. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Obrazložitev izdelovalca

Odlok – predlog

Amandma – svetniška skupina NSi

Pripombe, posredovane tekom javne obravnave

Zapisnik javne obravnave

Mnenje DRI

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok – predlog

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo – ZD

Predlog sklepa z obrazložitvijo – OŠ

Predlog sklepa z obrazložitvijo – ZKTŠ

Letna poročila javnih zavodov za leto 2018 (.zip)

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Sklep – predlog

Obrazec 1 z grafičnimi prilogami

K 8. točki dnevnega reda:

Zapisnik 3. redne seje komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik 1. redne seje KMVIP

K 10. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik 1. redne seje KMVIP

Poročilo – NSi

Poročilo – SDS

Poročilo – Franc Sušnik

Poročilo – Arnold Marko

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letno poročilo – 2018

K 12. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja – občinske ceste, javne površine

K 13. točki dnevnega reda:

Letno poročilo koncesionarja – daljinsko ogrevanje

K 14. točki dnevnega reda:

14.1

Vloga Lovske družine Vransko

Predlog odbora za kmetijstvo

14.2

Vloga Župnije Vransko

14.3

Vloga Sedeljšak, Slapnik

Predlog sklepa z obrazložitvijo – Sedeljšak, Slapnik

14.4

Turistični spominek Vranskega

K 15. točki dnevnega reda – RAZNO

GRADIVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA SEJE

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnih premoženjem 2019

 

1. izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko

1.izredna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 26. 2. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 6)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Sporočilo za javnost

GRADIVO

Predlog za spremembo ekonomske cene

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 5. 2. 2019, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 5)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda:

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje, 11.12.2019

K 2. točki dnevnega reda:

K 3. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Izsek iz zapisnika seje občinskega sveta 12.12.2017

ARSO – okoljevarstveno dovoljenje – 07.12.2018

Pritožba – 20.12.2018

Dokumentacija (.zip)

K 4. točki dnevnega reda:

Obrazložitev

Predlog odloka

Predlog sklepa

Predstavitev (.ppt)

K 5. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog odloka – 1. obravnava

K 6. točki dnevnega reda:

Predlog sklepov

Elaborat o oblikovanju cen GJS

Informativni prikaz položnice

K 7. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Predlog OŠ Vransko-Tabor

Tabelarni prikaz

K 8. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča – 2019

K 9. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 2019

K 10. točki dnevnega reda:

Vloga

Predlog sklepa

Cenik

K 11. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Statut

K 12. točki dnevnega reda:

Poročilo – 2018

Predloga sklepa

K 13. točki dnevnega reda:

Predlog dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem – 2019

K 14. točki dnevnega reda:

Predlog sklepa

Dopolnitev št. 1 k dogovoru za razvoj Savinjske razvojne regije

Načrt razvojnih programov Občine Vransko 2019-2022

Projektantska ocena vrednosti projekta

Tabelarni prikaz

K 15. točki dnevnega reda:

Obrazložitev s predlogom sklepa

Predlog dopolnitve pravilnika

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 16. točki dnevnega reda:

Zapisnik 2. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

K 17. točki dnevnega reda: RAZNO

 

1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko

  1. (konstitutivna) seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 11. 12. 2018, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.
Preberi več

Vabilo

Zapisnik seje (pod zap. št. 11)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

Statut Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko (neuradno prečiščeno besedilo)

Skip to content