Predpisi Občine Vransko – po letih

)Za lažje iskanje po seznamu predpisov predlagamo uporabo funkcije CTRL+F z vpisom ključnih besed v iskalno polje.

Predpisi Občine Vransko iz leta 1999

Uradni list RS, št. 2/99 (15. 1. 1999)

Statutarni sklep Občine Vransko

Uradni list RS, št. 24/99 (10. 4. 1999)

Statut Občine Vransko (Ur. l. RS, št. 24/99)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 44/99 (8. 6. 1999)

Poslovnik Občinskega sveta občine Vransko

Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Vransko

Odlok o podeljevanju priznanj Občine Vransko

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarnih in sekundarnih vodovodov

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje izgradnje primarne in sekundarne kanalizacije

Sklep o podaljšanju veljavnosti sklepa o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 1999 do sprejetja proračuna Občine Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 1999

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Uradni list RS, št. 66/99 (13. 8. 1999)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 1999

Odlok o občinskih upravnih taksah Občine Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Uradni list RS, št. 67/99 (19. 8. 1999)

Odlok o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 74/99 (10. 9. 1999)

Sklep o ukintvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 92/99 (12. 11. 1999)

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Stopnik–Jevše v letu 1999 in 2000

Uradni list RS, št. 93/99 (18. 11. 1999)

Odlok o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti

Uradni list RS, št. 111/99 (31. 12. 1999)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 1999

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Odlok o delu obvezne javne lokalne dimnikarske službe

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2000

Uradni list RS, št. 6/00 (27. 1. 2000)

Odlok o organiziranju in delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Vransko

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2000

Uradni list RS, št. 21/00 (8. 3. 2000)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2000

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2000

Uradni list RS, št. 42/00 (19. 5. 2000)

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 43/00 (24. 5. 2000)

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko–Tabor

Uradni list RS, št. 49/00 (6. 6. 2000)

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko

Uradni list RS, št. 68/00 (31. 7. 2000)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 1999

Odlok o podaljšanju veljavnosti odloka o prispevku za investicijska vlaganja na področju ravnanja s komunalnimi odpadki

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe in podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina v Občini Vransko

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko

Sklep o sofinanciranju izgradnje ceste v Osredek v letu 2000

Uradni list RS, št. 113/00 (8. 12. 2000)

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti 992 500 Prapreče–Merinca v letu 2000

Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče–Merinca

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2001

Uradni list RS, št. 8/01 (2. 2. 2001)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2001

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2001

Uradni list RS, št. 13/01 (28. 2. 2001)

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2000

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko

Odredba o razporeditvi delovnega časa v občinski upravi

Spremembe in dopolnitve programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Uradni list RS, št. 22/01 (29. 3. 2001)

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Vransko in ukrepih za zavarovanje voda

Uradni list RS, št. 28/01 (19. 4. 2001)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2001

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000

Uradni list RS, št. 33/01 (5. 5. 2001)

Poslovnik Nadzornega odbora občine Vransko

Uradni list RS, št. 56/01 (6. 7. 2001)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Vransko – za del območja z oznako C 2

Sklep o določitvi vrste in obsega storitve za dodelitev koncesije za izvajanje programa pomoč družini na domu na območju občin Vransko in Tabor

Sklep o povišanju cen programov za pokritje stroškov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Uradni list RS, št. 82/01 (19. 10. 2001)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2000

Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Vransko

Uradni list RS, št. 102/01 (14. 12. 2001)

Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2002

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2002

Uradni list RS, št. 2/02 (11. 1. 2002)

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda »Zavod za muzejsko, kulturno, turistično in športno dejavnost Vransko«

Uradni list RS, št. 6/02 (25. 1. 2002)

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje v Občini Vransko

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Vransko

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Uradni list RS, št. 19/02 (1. 3. 2002)

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2000

Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko – izvedbeni projekti

Uradni list RS, št. 20/02 (8. 3. 2002)

Program priprave sprememb in dopolnitev o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko

Uradni list RS, št. 30/02 (5. 4. 2002)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2002

Uradni list RS, št. 38/02 (29. 4. 2002)

Odlok o določitvi volilni enot v Občini Vransko

Odlok o dopolnitvi odloka o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Vransko

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 43/02 (17. 5. 2002)

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko izvedbenega načrta za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Program priprave izdelave in sprejema prostorsko izvedbenega načrta za obrtno stanovanjsko območje Brode

Uradni list RS, št. 44/02 (21. 5. 2002)

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenih pogojev za stanovanjsko zazidavo na območju Vranskega »Po Zavrteh«

Program priprave izdelave in sprejemanja prostorsko ureditvenega načrta za območje Parka tehnične kulture

Uradni list RS, št. 50/02 (7. 6. 2002)

Obvezna razlaga odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko

Uradni list RS, št. 61/02 (12. 7. 2002)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko

Uradni list RS, št. 65/02 (25. 7. 2002)

Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Vransko

Uradni list RS, št. 78/02 (6. 9. 2002)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2001

Odlok o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje

Uradni list RS, št. 80/02 (13. 9. 2002)

Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone območja KIV Vransko

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode

Uradni list RS, št. 81/02 (20. 9. 2002)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o ureditvenem načrtu za obrtno stanovanjsko cono Brode

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko izvedbenem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Uradni list RS, št. 83/02 (27. 9. 2002)

Sklep o spremembi imenovanja volilne komisije Občine Vransko

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko

Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Vransko v volilno telo 5. volilne enote za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2003

Uradni list RS, št. 3 (10. 1. 2003)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2003

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Sklep o spremembi sklepa o ceni programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Sklep o sofinanciranju izgradnje kanalizacije za naselje Vransko in Brode

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 5 (17. 1. 2003)

Odlok o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Odlok o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Uradni list RS, št. 8 (24. 1. 2003)

Poročilo o izidu volitev župana in članov Občinskega sveta občine Vransko

Uradni list RS, št. 24 (7. 3. 2003)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Uradni list RS, št. 45 (16. 5. 2003)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2003

Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko

Uradni list RS, št. 69 (16. 7. 2003)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

Tehnični pogoji za priključitev na toplovodno omrežje v Občini Vransko

Tarifni pravilnik za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Vransko

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 98 (13. 10. 2003)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za park tehnične kulture z avtodromom Čeplje

Uradni list RS, št. 123 (11. 12. 2003)

Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta za Park tehnične kulture z avtodromom Čeplje

Uradni list RS, št. 135 (31. 12. 2003)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2003

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko – dopolnitev v letu 2003

Odlok o razglasitvi etnoloških spomenikov v Občini Vransko

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2004

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2004

Uradni list RS, št. 2 (15. 1. 2004)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor

Uradni list RS, št. 14 (13. 2. 2004)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2002

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Spremembe in dopolnitve pravilnika o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko

Sklep o sprejemu idejne zasnove zaščite kakovosti srednjega toka Savinje pred onesnaženjem s komunalnimi vodami

Uradni list RS, št. 18 (27. 2. 2004)

Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Po Zavrteh

Uradni list RS, št. 29 (26. 3. 2004)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2004

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje

Uradni list RS, št. 68 (21. 6. 2004)

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Po Zavrteh

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vransko

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, počitniških rezervacijah in izvajanju fleksibilnega normativa

Uradni list RS, št. 78 (16. 7. 2004)

Odlok o dopolnitvi odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah

Uradni list RS, št. 117 (29. 10. 2004)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2003

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 142 (30. 12. 2004)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005

Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2005

Uradni list RS, št. 4/05 (14. 1. 2005)

Sklep o začasnem financiranju proračuna Občine Vransko za leto 2005

Uradni list RS, št. 16/05 (18. 2. 2005)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje

Odlok o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje

Uradni list RS, št. 27/05 (17. 3. 2005)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2005

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za izgradnjo kanalizacije Vransko in čistilne naprave Vransko

Sklep o zadolžitvi Občine Vransko za preplastitev gozdne ceste 31 G 13 Jakov dol

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2005

Uradni list RS, št. 39/05 (19. 4. 2005)

Program priprave strategije prostorskega razvoja Občine Vransko

Uradni list RS, št. 48/05 (13. 5. 2005)

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2005

Spremembe in dopolnitve pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 65/05 (8. 7. 2005)

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja

Uradni list RS, št. 66/05 (13. 7. 2005)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2005

Uradni list RS, št. 96/05 (28. 10. 2005)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2004

Uradni list RS, št. 107/05 (29. 11. 2005)

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Prekopski zavodi stanovanjska gradnja

Uradni list RS, št. 115/05 (20. 12. 2005)

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2006

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2006

Uradni list RS, št. 2/06 (6. 1. 2006)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko

Uradni list RS, št. 5/06 (17. 1. 2006)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 28/06 (17. 3. 2006)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2006

Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2006

Uradni list RS, št. 29/06 (21. 3. 2006)

Odlok o lokacijskem načrtu Prekopski zavodi – stanovanjska gradnja

Uradni list RS, št. 38/06 (11. 4. 2006)

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Uradni list RS, št. 44/06 (25. 4. 2006)

Sklep o uvrstitvi direktorja občinske uprave v plačni razred

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred

Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Uradni list RS, št. 47/06 (9. 5. 2006)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Vransko

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2006

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

Uradni list RS, št. 72/06 (11. 7. 2006)

Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za obrtno stanovanjsko cono Brode

Uradni list RS, št. 97/06 (19. 9. 2006)

Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za obrtno-stanovanjsko cono Brode

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Občini Vransko

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju občinske volilne komisije

Uradni list RS, št. 106/06 (13. 10. 2006)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 120/06 (23. 11. 2006)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 132/06 (15. 12. 2006)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2005

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2007

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2007

Sklep o višini in načinu uskladitve neprofitnih najemnin v Občini Vransko za leto 2007

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka

Uradni list RS, št. 137/06 (27. 12. 2006)

Odlok o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 140/06 (29. 12. 2006)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2007

Program priprave občinskega lokacijskega načrta Čeplje – stanovanjska gradnja

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2007

Uradni list RS, št. 21 (9. 3. 2007)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2007

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2007

Sklep o prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je uporabnik socialnovarstvene storitve, v korist Občine Vransko

Sklep o nižjem plačilu vrtca za čas otrokove odsotnosti zaradi upravičenih razlogov

Uradni list RS, št. 45 (25. 5. 2007)

Pravilnik o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka

Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko

Uradni list RS, št. 47 (31. 5. 2007)

Sklep o začetku priprave prostorskega načrta Občine Vransko

Uradni list RS, št. 56 (26. 6. 2007)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje

Uradni list RS, št. 57 (29. 6. 2007)

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega podrobnega prostorskega načrta Čeplje za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje

Uradni list RS, št. 63 (13. 7. 2007)

Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega prostorskega načrta Občine Vransko

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 66 (24. 7. 2007)

Odlok o ustanovitvi Sosveta za varnost občanov na območju Občine Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2007

Pravilnik o načinu in pogojih vračanja vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja na območju Občine Vransko

Uradni list RS, št. 97 (24. 10. 2007)

Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vransko za programsko obdobje 2007-2013

Uradni list RS, št. 101 (5. 11. 2007)

Odlok o organiziranju, izvajanju in financiranju socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Vransko in Občini Tabor

Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe pomoč družini na domu v Občini Vransko in Občini Tabor

Uradni list RS, št. 125 (29. 12. 2007)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2006

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2007

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2008

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2008

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2008

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2008

Uradni list RS, št. 11/08 (31. 1. 2008)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Uradni list RS, št. 16/08 (15. 2. 2008)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2008

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 25/08 (14. 3. 2008)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno-stanovanjsko naselje Čeplje

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2008

Uradni list RS, št. 38/08 (18. 4. 2008)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Uradni list RS, št. 51/08 (23. 5. 2008)

Sklep o tehničnem popravku PUP-a »Po Zavrteh«

Uradni list RS, št. 53/08 (30. 5. 2008)

Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Uradni list RS, št. 79/08 (1. 8. 2008)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2008

Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko, načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka in počitniških rezervacijah

Uradni list RS, št. 87/08 (8. 9. 2008)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008

Uradni list RS, št. 94/08 (3. 10. 2008)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Vranskem (poslovno trgovski center)

Uradni list RS, št. 102/08 (28. 10. 2008)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor

Uradni list RS, št. 118/08 (15. 12. 2008)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2007

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka proračuna Občine Vransko za leto 2008

Sklep o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 124/08 (30. 12. 2008)

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2009

 Uradni list RS, št. 2 (12. 1. 2009)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko za obdobje januar–marec 2009

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2009

Uradni list RS, št. 18 (9. 3. 2009)

Odlok o ustanovitvi režijskega obrata

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Vransko

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 21 (20. 3. 2009)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2009

Uradni list RS, št. 25 (3. 4. 2009)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Uradni list RS, št. 49 (29. 6. 2009)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo trgovskega centra na območju VR13-1e-CD7 na Vranskem

Uradni list RS, št. 55 (17. 7. 2009)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2008

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vransko

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2009

Uradni list RS, št. 63 (7. 8. 2009)

Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v Občini Vransko

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 65 (14. 8. 2009)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

Uradni list RS, št. 96 (27. 11. 2009)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2009

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Vransko

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko

Uradni list RS, št. 97 (30. 11. 2009)

Odlok o občinskih cestah

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Podgrad

Uradni list RS, št. 98 (4. 12. 2009)

Sklep o ceni pogrebnih in pokopaliških storitev v Občini Vransko

Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 106 (22. 12. 2009)

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko

Odlok o spremembah Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2010

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2010

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2010

Uradni list RS, št. 110 (29. 12. 2009)

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Uradni list RS, št. 112 (30. 12. 2009)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja«

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2010

Uradni list RS, št. 10 (12. 2. 2010)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradni list RS, št. 14 (26. 2. 2010)

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2010

Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko

Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 15 (2. 3. 2010)

Odlok o javnem redu in miru v Občini Vransko

Pravilnik o sprejemu otrok v JVIZ Osnovne šole Vransko – Tabor, OE Vrtec

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2010

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2010

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2010

Uradni list RS, št. 17 (5. 3. 2010)

Statut Občine Vransko

Uradni list RS, št. 22 (19. 3. 2010)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

Uradni list RS, št. 32 (19. 4. 2010)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stopnik 10.1 (območje stanovanjske gradnje z možno mirno poslovno dejavnostjo)

Uradni list RS, št. 38 (14. 5. 2010)

Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Uradni list RS, št. 40 (21. 5. 2010)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje VR13-1e/CD7 v Občini Vransko

Uradni list RS, št. 44 (3. 6. 2010)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2010 (31. 8. 2010)

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2010 (24. 9. 2010)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2009

Odlok o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2011

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2011

Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2010 (29. 10. 2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR1-1/2 – Brode

Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2010 (23. 12. 2010)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v letu 2011

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2011

Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2011 (31. 1. 2011)

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2011

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2011 (Uradne objave Občine Vransko

Dopolnitev sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BR01-1/2 – Brode

Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2011 (28. 2. 2011)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2011

Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2011 (31. 3. 2011)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2011

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2012

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko«

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2011 (29. 4. 2011)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno stanovanjsko naselje Čeplje

Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje VR13-1e/CD7

Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2011 (30. 6. 2011)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2010

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje poslovno gospodarske cone Čeplje ČE02-4

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja BRO1-1/2 – Brode

Uradni list Republike Slovenije št. 60/11 (29. 7. 2011)

Odločba o razveljavitvi 5. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Vransko, kolikor kategorizira javno pot »Prekopa-Vodni hram«, v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 55/0, 56/0, 57/0, 58/0 in 1516/1, vse k. o. Prekopa

Uradne objave Občine Vransko št. 12/2011 (28. 10. 2011)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2012

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2012

Uradne objave Občine Vransko št. 14/2011 (23. 12. 2011)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2011

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Skupna občinska uprava občin Tabor – Vransko”

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških kokunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2012

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2012

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2012

Uradne objave Občine Vransko št. 16/2012 (29. 2. 2012)

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Savinjske regije

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Odlok o koncesiji za obstoječo žičniško napravo vlečnica na Prvinah

Uradne objave Občine Vransko št. 17/2012 (30. 3. 2012)

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

Uradne objave Občine Vransko št. 18/2012 (26. 4. 2012)

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2012

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2012

Uradne objave Občine Vransko št. 19/2012 (31. 5. 2012)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE06-3 – Ferme

Uradne objave Občine Vransko št. 20/2012 (29. 6. 2012)

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 361/11, k.o. Vransko

Sklep o ustavitvi postopka prodaje zemljišča parc. št. 359/11, k.o. Vransko

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02-1 Kladnik

Uradne objave Občine Vransko št. 21/2012 (31. 7. 2012)

Sprememba Statuta Občine Vransko

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2011

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje z oznako ČE 02-3/2

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Spodnje Savinjske doline – območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2012

Sprememba pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov občine Vransko

Sprememba sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko in načinu obračuna stroškov živil v času odsotnosti otroka

Uradne objave Občine Vransko št. 23/2012 (28. 9. 2012)

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2014

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2013

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2014

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2013

Uradne objave Občine Vransko št. 24/2012 (30. 10. 2012)

Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Vransko (velja od 1. 9. 2012 dalje)

Uradne objave Občine Vransko št. 25/2012 (30. 11. 2012)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2012

Sklep o znižanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

Uradne objave Občine Vransko št. 26/2012 (21. 12. 2012)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2013

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2014

Odlok o OPPN za del območja naselja Čeplje z oznako ČE02 – Kladnik 1

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2013

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2013

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Jošt

Sklep o pričetku priprave Odloka o OPPN za del območja naselja Prekopa z oznako PR08 – 2 (K2) – Karničnik

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2013

Uradne objave Občine Vransko št. 28/2013 (28. 2. 2013)

Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje poslovne cone Čeplje ČE02-3/2

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o uskladitvi cene zimske službe za sezono 2012/2013

Sklep o dopolnitvi Načrta razvojnih programov 2011-2014

Sklep o spremembi Načrta razvojnih programov 2011-2014

Uradne objave Občine Vransko št. 29/2013 (29. 3. 2013)

Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa

Uradne objave Občine Vransko št. 30/2013 (26. 4. 2013)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2013

Sklep o imenovanju predstavnice soustanoviteljic v Svet JZ MSK Žalec

Uradne objave Občine Vransko št. 32/2013 (28. 6. 2013)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2012

Odlok o spremembi Odloka o spremembi o nadomestilu stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko št. 33/2013 (7. 10. 2013)

Sprememba sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3, 334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3, k.o. Prekopa

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko

Uradne objave Občine Vransko št. 35/2013 (29. 11. 2013)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2013

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Vransko

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi Večnamenske športne dvorane Vransko

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2014

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2014

Uradne objave Občine Vransko št. 36/2013 (24.12.2013)

Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2014

Uradne objave Občine Vransko št. 38/2014 (31.3.2014)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Vransko za leto 2014

Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vransko za leto 2014

Uradne objave Občine Vransko, št. 39/2014 (30.5.2014)

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja RE006-3 – Ferme

Uradne objave Občine Vransko, št. 40/2014 (30. 6. 2014)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Sklep o razveljavitvi Sklepa o tehničnem popravku PUP »Po Zavrteh«

Sklep o dopolnitvi Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2014

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje

Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014

Uradne objave Občine Vransko št. 41/2014 (26. 9. 2014)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2013

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v občinskem glasilu »Občinski informator« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Vransko v letu 2014

Sklep o spremembi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko št. 43/2014 (28. 11. 2014)

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2014

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2015

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2015

Uradne objave Občine Vransko št. 44/2014 (24. 12. 2014)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2015

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Stopnik 10.1

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2015

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2015

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2015

Uradne objave Občine Vransko, št. 46/2015 (31. 3. 2015)

Spremembe Statuta Občine Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2015

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradne objave Občine Vransko, št. 47/2015 (29. 5. 2015)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3)

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2015

Uradni list RS, št. 39/15 (5. 6. 2015)

Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. (Uradni list RS, št. 39/15)

Uradni list RS, št. 46/2015 (29. 6. 2015)

Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, št. 46/15)

Uradne objave Občine Vransko, št. 48/2015 (30. 6. 2015)

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko

Sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 49/2015 (30. 9. 2015)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2014

Letni program športa v občini Vransko za leto 2016

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradne objave Občine Vransko, št. 50/2015 (30. 10. 2015)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2016

Uradne objave Občine Vransko, št. 51/2015 (30. 11. 2015)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2015

Uradne objave Občine Vransko, št. 52/2015 (23. 12. 2015)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2016
Odlok o zatiranju koruzne (prosene) vešče na območju občine Vransko
Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016
Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2016
Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2016
Avtentična razlaga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2016

Uradne objave Občine Vransko št. 54/2016 (29. 2. 2016)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko

Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Vransko

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2016

Uradne objave Občine Vransko št. 55/2016 (31. 3. 2016)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja z oznako ČE02-4/1 – poslovno logistični center Vransko

Uradne objave Občine Vransko št. 56/2016 (29. 4. 2016)

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko

Odlok o plakatiranju v Občini Vransko

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

Uradne objave Občine Vransko št. 57/2016 ( 31. 5. 2016)

Sklep o začetku priprave Odloka o Občinskem prostorskem načrtu za del območja z oznako VR13–1h/SS8 – Dolinšek

Uradne objave Občine Vransko št. 58/2016 (30. 6. 2016)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2015

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3 – Ferme

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Uradne objave Objave Občine Vransko št. 59/2016 (30. 9. 2016)

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa

Sklep o razveljavitvi Sklepa o Spremembi sklepa o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na delu zemljišč s parc. št. 333/1, 334/3,334/1, 333/2, 334/5, k.o. Jeronim ter 3/3 k.o. Prekopa

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2017

Letni program športa v občini Vransko za leto 2017

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Sklep ukinitvi javnega dobra na parc. št. 818/3, k.o. Tešova

Sklep o podaljšanju trase obnove LC 490124 Ropasija – Vransko

Sklep o sofinanciranju obnove cestnega priključka do Gasilskega doma Tešova

Sklep o sofinanciranju rekonstrukcije JP 916361 Grabnar – Tešova

Sklep o  sofinanciranju izgradnje hišnih priključkov na območju naselja Tešova

Uradne objave Občine Vransko št. 60/2016 (28. 10. 2016)

Odlok o rebalansu proračunu Občine Vransko za leto 2016

Odlok o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin  na območju občine Vransko

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2017

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2017

Uradne objave Občine Vransko št. 62/2016 (22. 12. 2016)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2017

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja VR13-1h/SS8 – Dolinšek

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2017

Uradne objave Občine Vransko, št. 64/2017 (28. 2. 2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko

Obvezna razlaga 9. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Obvezna razlaga 21. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, poglavja 3.6.5 Opredelitve podrobnejše namenske rabe prostora, za območje prostorske enote VR13-1g/SS4

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 626/1, k. o. Prekopa

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2017

Pravilnik o sofinanciranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 65/2017 (31. 3. 2017)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec

Uradne objave Občine Vransko, št. 67/2017 (30. 6. 2017)

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vransko za leto 2016

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 69/2017 (29. 9. 2017)

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2019

Letni program kulture v občini Vransko za leto 2018

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2019

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2018

Uradne objave Občine Vransko, št. 70/2017 (27. 10. 2017)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2017

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 72/2017 (22. 12. 2017)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2018

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2019

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje stanovanjske gradnje Podgorica- Dolinšek

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – zemljišče parc. št. 2636/19, k. o. Prekopa

Sklep o tehničnem popravku Odloka o zazidalnem načrtu za poslovno-obrtno-trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2018

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2018

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2019

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2018

Uradne objave Občine Vransko, št. 74/2018 (28. 2. 2018)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 75/2018 (30. 3. 2018)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko

Dopolnitev Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2018

Uradne objave Občine Vransko, št. 76/2018 (26. 4. 2018)

Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja in vzdrževanja toplovodnega omrežja in oskrbe s toplo vodo v Občini Vransko

Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred

Uradne objave Občine Vransko, št. 77/2018 (30. 5. 2018)

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko cono Čeplje – poligon z oznako ČE02-4/1

Uradne objave Občine Vransko, št. 78/2018 (29. 6. 2018)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2017

Odlok o turistični taksi v Občini Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Park tehnične kulture – poligon varne vožnje Čeplje

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 79/2018 (28. 9. 2018)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje poslovne cone ČE 02 – 3/1

Sprememba letnega programa športa v občini Vransko za leto 2019

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini  Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020

Uradne objave Občine Vransko, št. 80/2018 (30. 10. 2018)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2018

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2018

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 81/2018 (30. 11. 2018)

Poročilo o izidu volitev župana in članov občinskega sveta v Občini Vransko

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2019

Uradne objave Občine Vransko, št. 83/2019 (28. 2. 2019)

Dopolnitev Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Vransko

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2019

Sklep o ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2019

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko za leto 2019

Uradne objave Občine Vransko, št. 84/2019 (29. 3. 2019)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 85/2019 (26. 4. 2019)

Odlok o načinu izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko

Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora in nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Vransko

Sklep o potrditvi predloga sprememb občinske meje med Občino Vransko in Občino Zagorje ob Savi

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019

Uradne objave Občine Vransko, št. 86/2019 (31. 5. 2019)

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Vransko

Sklep o imenovanju podžupana Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 87/2019 ( 28. 6. 2019)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2018

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2019

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vransko za programsko obdobje 2018 – 2020

Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 88/2019 (31. 7. 2019)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor

Uradne objave Občine Vransko, št. 89/2019 (30. 9. 2019)

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2019

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2020

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2020

Letni program sofinanciranja socialno varstvenih programov in programov drugih društev za leto 2020

Uradne objave Občine Vransko, št. 90/2019 (30. 10. 2019)

Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko

Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Spremembe in dopolnitve pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 91/2019 (20. 12. 2019)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2020

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2020

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2020

Uradni list RS, št. 82/19 (31. 12. 2019)

Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Braslovče, Občine Laško, Občine Polzela, Občine Štore, Občine Tabor, Občine Vransko in Občine Žalec«

 

Predpisi Občine Vransko iz leta 2020

Uradne objave Občine Vransko, št. 92/2020 (28. 2. 2020)

Obvezna razlaga četrtega odstavka poglavja 2.5.6 4. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 93/2020 (31. 3. 2020)

Odredba o zaprtju Športne dvorane Vransko, sejnih sob Občine Vransko na naslovih Vransko 134 in Vransko 130 C, dvorane v Kulturnem domu Vransko ter odpovedi uradnih ur Občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 12. 3. 2020; Datum objave: 12. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 12. 3. 2020)

Odredba o o izvajanju pogrebnih slovesnosti SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 15. 3. 2020; Datum objave: 15. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 3. 2020)

Odredba o prepovedi zbiranja na zunanjih športnih površinah in prepovedi uporabe otroških igral v javni lasti na območju občine Vransko – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 17. 3. 2020; Datum objave: 17. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 17. 3. 2020, ob 12. uri)

Odredba o začasni prekinitvi intervencij prvih posredovalcev na območju občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 18. 3. 2020; Datum objave: 18. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 18. 3. 2020)

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine VranskoPRETEČENO / RAZVELJAVLJENO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 19. 3. 2020; Datum objave: 19. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 19. 3. 2020, ob 10. uri)

Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci v hmeljarstvuSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 20. 3. 2020; Datum objave: 20. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 20. 3. 2020)

Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 23. 3. 2020; Datum objave: 23. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 24. 3. 2020)

Uradne objave Občine Vransko, št. 95/2020 (29. 5. 2020)

Sklep o o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na območju občine VranskoSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 27. 3. 2020; Datum objave: 27. 3. 2020; Začetek veljavnosti: 27. 3. 2020)

Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020 (30. 4. 2020)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin  Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 5. 2020)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020)  – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 10. 12. 2019; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 15. 5. 2020)

Dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020) – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: občinski svet; Datum sprejetja: 21. 4. 2020; Datum objave: 30. 4. 2020; Začetek veljavnosti: 21. 4. 2020)


Sklep o preklicu odredb organov Občine Vransko, sprejetih v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID 19) z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezniSPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 29. 5. 2020; Datum objave: 29. 5. 2020; Začetek veljavnosti: 1. 6. 2020)

Sklep o delnem preklicu odredbe št. 843-02/2020 z dne 12. 3. 2020
(Organ: poveljnik Civilne zaščite; Datum sprejetja: 21. 5. 2020; Datum objave: 21. 5. 2020; Začetek veljavnosti: 26. 5. 2020) – SPREJETO

Uradne objave Občine Vransko, št. 96/2020 (30. 6. 2020)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2019

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o oprostitvi plačila omrežnine za uporabnike storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in čiščenja odpadnih voda na območju občine Vransko

Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 97/2020 (30. 9. 2020)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko

LETNI PROGRAM kulture v Občini Vransko za leto 2021

LETNI PROGRAM športa v Občini Vransko za leto 2021

LETNI PROGRAM sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2021


Sklep o določitvi izjeme od zaprtja vrtcev – SPREJETO / VELJAVNO
(Organ: župan; Datum sprejetja: 23. 10. 2020; Datum objave: 23. 10. 2020; Začetek veljavnosti: 26. 10. 2020)

Uradni list RS, št. 136/20 (6. 10. 2020)

Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

Uradne objave Občine Vransko, št. 98/2020 (30. 10. 2020)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2020

Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2020

Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020 (23. 12. 2020)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2021

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021

Pravilnik o postopku obremenjevanja in o višini odškodnine za obremenjevanje nepremičnin v lasti Občine Vransko

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2021

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2021

Predpisi Občine Vransko iz leta 2021

Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2021 (25. 2. 2021)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko 

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko« v letu 2021

Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2021 (30. 3. 2021)

Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – VR13-1a/CU4

Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2021 (29. 4. 2021)

Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora VR13-1j/CU8-del znotraj naselja Vransko

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2021

Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2021 (30. 6. 2021)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2020

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2021 (30. 9. 2021)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2021

Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2021

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju občine Vransko

Odlok o pokopališkem redu v Občini Vransko

Letni program športa v občini Vransko za leto 2022

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2022

Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v občini Vransko za leto 2022

Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021 (23. 12. 2021)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2022

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022

Odlok o javnih površinah v občini Vransko

Pravilnik o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko

Sklep o določitvi deleža subvencije občine za mesečno naročnino osnovnega paketa E-oskrba v občini Vransko za leto 2022

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2022

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2022

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2022

Predpisi Občine Vransko iz leta 2022

Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2022 (31. 1. 2022)

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6 v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2022 (11. 4. 2022)

Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2022

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve »Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko« v letu 2022

Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2022 (5. 5. 2022)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2021

Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru v Občini Vransko

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega načrta za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2022 (30. 6. 2022)

Odlok o dopolnitvi Odloka o turistični taksi v Občini Vransko

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2022

Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2022 (31. 8. 2022)

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Uradne objave Občine Vransko, št. 7/2022 (29. 9. 2022)

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2022 (27. 10. 2022)

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v občini Vransko

Ugotovitveni sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VR13-1b/SS6 v občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2022 (30. 11. 2022)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2022 

Uradne objave Občine Vransko, št. 10/2022 (29. 12. 2022)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote VR13-1b/SS6 (ID2799)

Sklep o začasnem financiranju Občine Vransko v obdobju januar-marec 2023

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2023

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2023

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko v letu 2023

Predpisi Občine Vransko iz leta 2023

Uradne objave Občine Vransko, št. 1/2023 (1. 2. 2023)

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2023

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2023

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2023

Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2023 (1. 3. 2023)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2023

Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Vransko

Sprememba pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Slep o imenovanju podžupanje Občine Vransko

Slep o imenovanju podžupana Občine Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2023 (4. 5. 2023)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2022

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2023

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Vransko za leto 2023

Sklep o ceni socialnovarstvene storitve “Priprava in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko” v letu 2023 

Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2023 (29. 6. 2023)

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko

Sklep za odpis dolga dolžnikom neprofitnih stanovanj

Tržni red tržnice v občini Vransko

Uradne objave Občine Vransko, št. 8/2023 (2. 10. 2023)

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vransko za leto 2023

Letni program športa v Občini Vransko za leto 2024

Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2024

Letni program sofinanciranja socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko za leto 2024

Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2023 (30. 10. 2023)

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja prostora EUP VR13-1b/SS6- del v občini Vransko 

Sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko

Sklep o novem ceniku pogrebnih in pokopaliških storitev

Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023 (21. 12. 2023)

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2024

Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2024

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje občine Vransko za leto 2024

Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Vransko za leto 2024

Sklep o manjši notranji igralni površini v javnem vrtcu Občine Vransko za šolsko leto 2023/2024 

Sklep o imenovanju predstavnika ustanoviteljic Občine Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko in Tabor v Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Žalec, d. o. o.

Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Vransko

Predpisi Občine Vransko iz leta 2024

Uradne objave Občine Vransko, št. 2/2024 (29. 2. 2024)

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniški rezervaciji v vrtcih na območju občine Vransko

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Uradne objave Občine Vransko, št. 3/2024 (28. 3. 2024)

Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Raj Vransko (Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 4077)

Uradne objave Občine Vransko, št. 4/2024 (26. 4. 2024)

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Uradne objave Občine Vransko, št. 5/2024 (29. 4. 2024)

Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2023

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024

Odlok o sofinanciranju gradnje cest v Občini Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec

Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov 3954

Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu

Uradne objave Občine Vransko, št. 6/2024 (1. 7. 2024)

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko«

 

Skip to content