Projekti in investicije

2023

Ureditev dodatnih prostorov za Vrtec Vransko

Center jamskih doživetij – vstopna točka v speleološki park

Sanacija strehe na Športni dvorani Vransko

2022

Sanacija plazu na JP 992521 (ID 1152291)

Izgradnja II. faze Čistilne naprave Vransko

Obnova JP 916121 Zaplanina-Pider

Sanacija plazu na JP 992481 (ID 1169206)

2021

Sanacija plazu na LC 490211 (ID 1152287)

Energetska prenova razsvetljave ŠD Vransko

2020

Rekonstrukcija javne poti št. 916101 Ropasija

Sanacija javne poti št. 992601 Brode-Tešova

WiFi4EU

2019

Sanacija plazu na G1 093141 Tršca-Vivoda

Obnova LC 490112 Prapreče-Lipa, II. faza

Sanacija plazu na JP 992701 Limovce-Polanšek

Sanacija plazu na JP 992691 Brce

DC polnilna postaja za električna vozila

Obnova mostu na JP 992721 Ločica-Juteršek 

2018

Center za povezovanje lokalnih ponudnikov – obnova Schwentnerjeve hiše

Ureditev osrednjega dela trga Vransko s parkirišči, I. faza

Zunanja ureditev pokopališča Vransko, II. faza

Sanacija plazu na LC 490112 Prapreče-Lipa

Obnova mostu na JP 916012 Prekopa-Blate

2017

Ureditev prostorov za potrebe knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ Vransko-Tabor

Nova prometna ureditev v trgu Vransko

2016

Sanacija JP 916022 Čeplje – AMZS poligon

Rekonstrukcija lokalne ceste Vransko – Tešova (III. faza)

Preberi več

Občina Vransko je obnovo lokalne ceste št. 490124 Ropasija-Vransko, na dotrajanem cestnem odseku Vransko-Tešova, izvedla v treh fazah.

V letu 2014 smo obnovili prvih 330 m ceste, od odcepa za Prapreče do graščine Podgrad. V letu 2015 je bilo obnovljenih nadaljnjih 676 m od graščine Podgrad do začetka naselja Tešova. V letošnjem letu pa je bila izvedena obnova v dolžini 1582 m, od začetka naselja Tešova do Lovskega doma na Tešovi. V skladu s sklepom občinskega sveta so bili izvedeni in delno sofinancirani tudi hišni priključki na Tešovi ter preplastitev javne poti Grabnar-Tešova v dolžini približno 180 m.

V okviru obnove so bili na celotnem odseku izvedeni zgornji ustroj ceste, odvodnjavanje meteornih voda in preplastitev v debelini 6+3 cm, na nevarnih delih pa je bila nameščena tudi jeklena varnostna ograja.

V treh fazah je bilo tako skupno obnovljenih približno 2700 m ceste, za kar je bilo porabljenih cca 587.000 evrov proračunskih sredstev.

Prepotrebna obnova je bistveno povečala varnost udeležencev v prometu na tem cestnem odseku. Podobno dotrajanih cestnih odsekov je v občini Vransko še kar nekaj, vendar zelo omejena investicijska sredstva, s katerimi razpolagamo, žal ne omogočajo želene in potrebne dinamike obnove.

2015

Obnova poškodovanega odseka lokalne ceste Prapreče – Lipa

Sanacija plazu Kosem v Stopniku

Sanacija plazu med JP 992671 Ločica – Zahomce – Dol – Tabor in JP 992672 Odcep Javoršek

Rekonstrukcija lokalne ceste Vransko – Tešova (II. faza)

Izgradnja fekalne kanalizacije v Stopniku
Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj

2014

Sanacija plazu na lokalni cesti Ločica pri Vranskem – Zaplanina (lokacija 2)
Preberi več

Zaključena je sanacija enega od dveh plazov, ki sta se na lokalni cesti Ločica–Zaplanina–Limovce sprožila prejšnjo zimo ob neugodnih vremenskih razmerah v januarju in februarju. V sklopu sanacije je bilo izdelanih 54 pilotov, ф 30, globine od 4 do 6 metrov, povezanih z betonsko gredo in sidranih v zaledje, izvedeno je bilo odvodnjavanje meteornih in zalednih voda ter preplastitev ceste na območju plazu. Gradbena dela je izvedlo podjetje VOC Celje, ki je bilo v postopku oddaje javnega naročila izbrano kot najugodnejši ponudnik. Vrednost sanacijskih del znaša 122.775,71evrov, od tega je 83.702,67 evrov zagotovljenih iz državnega proračuna v okviru Delnega programa odprave posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, preostanek (39.073,03 evrov) pa bo šel v breme občinskega proračuna. V iztekajočem letu se je na območju naše občine sicer sprožilo kar devet plazov, na sanacijo pa čakajo še nekateri iz predhodnih let. Skladno s finančnimi zmožnostmi države in občine se bodo sanirali po prioritetnem vrstnem redu.

Rekonstrukcija lokalne ceste št. 490124 Ropasija – Vransko
Preberi več

Sredi meseca novembra 2014 se je le pričela dolgo pričakovana rekonstrukcija lokalne ceste Vransko – Ropasija, na odseku Vransko – Tešova. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč občine na podlagi oddanih načrtov porabe povabilo k sklenitvi pogodb za sofinanciranje investicij po 21. členu Zakona o financiranju občin.Vrednost I. faze investicije (do Podgrada) znaša okvirno 130.000 evrov, od tega bo 51.095 evrov na podlagi 21. člena ZFO prispevala država v letu 2015, preostanek pa bo zagotovljen iz občinskega proračuna.Gradbena dela za I. fazo investicije so bila na podlagi izvedenega javnega naročila oddana najugodnejšemu ponudniku Trgograd d. o. o. Litija.Rekonstrukcija se bo predvidoma nadaljevala v letu 2015.
2013

Čiščenje odpadnih voda vzhodnega dela Občine Vransko, II. faza
Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj
Preberi več

V začetku meseca julija je izvajalec del Plima d.o.o. iz Žalca pričel z izgradnjo II. faze fekalne kanalizacije v Prekopi in Stopniku. Izvajalec del je bil izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku oddaje javnega naročila »Odvajanje komunalnih voda v Spodnji Savinjski dolini«, za del investicije, ki se izvaja v občini Vransko. Zaradi specifičnih zahtev javnega razpisa je namreč pet spodnjesavinjskih občin na javnem razpisu kandidiralo s skupnim projektom pod vodstvom Občine Braslovče.Vrednost investicije v občini Vransko znaša 402.902,88 eurov, od tega znašajo sredstva sofinanciranja s strani Evropske unije oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj 184.986,16 eurov, lastna sredstva Občine Vransko pa 217.916,72 eurov.Gradbena dela bodo predvidoma končana do konca meseca septembra. V času izgradnje bo občasno oviran promet na lokalnih cestah in javnih poteh v Prekopi in Stopniku, zato vse uporabnike prosimo za potrpežljivost in razumevanje.

Energetska sanacija Osnovne šole Vransko – Tabor
Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad
Preberi več

Potem ko je Občina Vransko uspešno kandidirala na Javnem razpisu za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti in pridobila sredstva sofinanciranja, je projekt Energetske sanacije OŠ Vransko – Tabor s 1. julijem 2013 prešel v izvedbeno fazo. Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.Najugodnejši ponudnik po izvedenem postopku oddaje javnega naročila TIPO d.o.o. iz Ljubljane je, potem ko so učenci zapustili šolske klopi in odšli na zaslužene počitnice, pričel z gradbenimi deli. V okviru investicije se bodo izvedli dodatna izolacija zunanjih sten in notranje stropne konstrukcije, posodobitev ogrevalnega sistema in energetsko učinkovita razsvetljava. Najpomembnejši vidik investicije je izboljšanje toplotnih karakteristik stavbe, s tem pa prihranek pri porabi energentov ter izboljšanje učnega okolja. Po terminskem načrtu bodo investicijska dela zaključena do konca šolskih počitnic, tako da učni proces zaradi energetske sanacije šolske stavbe ne bo bistveno moten. Vrednost investicije, katero iz Kohezijskega sklada delno sofinancira Evropska unija znaša 208.706,61 eurov.

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja – GOŠO
Operacijo delno financira Evropska unija, Evropski sklad za regionalni razvoj

Skip to content