Center jamskih doživetij – vstopna točka v speleološki park

grb Vransko  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Financira Evropska unija. NextGenerationEU Načrt za okrevanje in odpornost

Projekt je sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost

Razvojno področje: C3: »Pametna, trajnostna in vključujoča rast«

Komponenta: K4: »Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino«

Naložba: IC: »Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah«

POVZETEK PROJEKTA

Občina Vransko bo v letih 2023 – 2025 na vstopni točki v Center jamskih doživetij zgradila leseno skeletno hišico, v okviru katere bodo pisarna jamarskega centra, geološka zbirka, garderobe in sanitarije ter uredila varno dostopno pešpot z drevoredom do bližnjega kampa Podgrad. V sklopu projekta bosta razvita tudi dva nova turistična produkta (Čar podzemlja in Pravljično popotovanje z jamskim hroščkom) in pridobljen znak Slovenia Green.

Koristi investicije se bodo za lokalno skupnost odrazile v povečanju števila turističnih prihodov in prenočitev, izboljšanju pogojev za varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti in ozaveščanje o le-tem, večji prepoznavnosti občine Vransko kot zelene turistične destinacije, ki razvija trajnostni turizem, ter s povečanjem varnosti obiskovalcev Centra jamskih doživetij.

Z izvedbo predmetnega investicijskega projekta v osnovno turistično infrastrukturo bo storjen pomemben korak k načrtovanemu razvoju območja v speleološki park z jamarskim paviljonom in muzejem jamarstva.

CILJI PROJEKTA

Trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture, dvig kakovosti storitev in doživetij turistov.                                            

GLAVNE DEJAVNOSTI PROJEKTA

Glavne dejavnosti projekta so naslednje:

  • izgradnja lesene skeletne hišice, v okviru katere bodo pisarna jamarskega centra, geološka zbirka, garderobe in sanitarije
  • ureditev varne dostopne pešpoti z drevoredom do bližnjega kampa Podgrad
  • razvoj dveh novih turističnih produktov – Čar podzemlja in Pravljično popotovanje z jamskim hroščkom
  • pridobitev znaka Slovenia Green

 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

  • število izvedenih investicij v turistično infrastrukturo: 1
  • število novih turističnih produktov: 2                                                                                                                                                                      

 VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 156.982,28 EUR. Projekt bo v višini 100.699,20 EUR sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost (C3: »Pametna, trajnostna in vključujoča rast«; K4: »Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino«, IC: »Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah«), 56.283,08 EUR pa bo Občina Vransko zagotovila iz lastnih sredstev.

Skip to content