Čistilna naprava Vransko – II. faza

grb Vransko  Ministrstvo za notranje vire in prostor Financira Evropska unija. NextGenerationEU Načrt za okrevanje in odpornost

Projekt je sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost

Ukrep: Zeleni prehod

Komponenta: Čisto in varno okolje

Podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3)

Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE« (C1 K3 H1)

POVZETEK PROJEKTA

Občina Vransko bo v letih 2020-2024 dogradila Čistilno napravo Vransko. Investicija predstavlja povečanje kapacitete obstoječe čistilne naprave na 1400 PE. V letu 2005 je bila namreč zgrajena 1. faza čistilne naprave kapacitete 700 PE, ki je zadostovala tedanji obremenitvi z odpadnimi vodami. Danes je Čistilna naprava Vransko realno obremenjena že skoraj s 1000 PE in je zato dograditev s kapaciteto dodatnih 700 PE nujna. Za 2. fazo izgradnje je predvidena izgradnja sledečih sklopov: grablje, peskolov, maščobnik, čistilni blok 2 in zunanja ureditev.

Za zagotovitev energijske nevtralnosti sistema je načrtovana montaža fotonapetostnih modulov, ki bodo predstavljali MFE. Naprava bo konstruirana za paralelno obratovanje z javnim distribucijskim omrežjem. Proizvedena električna energija se bo porabila v objektu, viški proizvedene električne energije pa se bodo preko števca pošiljali v distribucijsko omrežje.

CILJI PROJEKTA

 Cilj projekta je izboljšanje stanja voda in varovanje vodnih virov na območju predmetne aglomeracije in širše na območju regije.

Splošni cilj investicije je urediti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu z nacionalnimi in evropskimi programi in s tem zagotoviti boljše življenjske in sanitarne pogoje za bivanje. Najpomembnejši cilj je varovanje okolje in zmanjšanje negativnega vpliva odpadnih voda na podtalnico.

GLAVNE DEJAVNOSTI PROJEKTA

Glavne dejavnosti projekta so naslednje:

  • izgradnja objekta ČN Vransko za kapaciteto 1400 PE
  • namestitev grabelj, peskolova, maščobnika
  • izgradnja/namestitev čistilnega bloka 2
  • izvedba zunanje ureditve
  • postavitev MFE

 PRIČAKOVANI REZULTATI PROJEKTA

Pričakovani rezultati projekta so naslednji:

  • število energijsko nevtralnih sistemov za čiščenje odpadnih voda: 1

VREDNOST IN VIRI FINANCIRANJA PROJEKTA

Vrednost investicijskega projekta je ocenjena na 303.593,51 EUR. Projekt bo v višini 128.124,52 EUR sofinanciran iz Načrta za okrevanje in odpornost (ukrep Zeleni prehod, komponenta Čisto in varno okolje, podukrep Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture, operacija »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«), 175.468,99 EUR pa bo Občina Vransko zagotovila iz lastnih sredstev.

Skip to content