Okolje in prostor

Okolje in prostor

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

OBRAZCI (Okolje in prostor)

Vloga – potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne pravice občine in dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča

Vloga za izdajo lokacijske informacije

Vloga za določitev komunalnega prispevka -gradnja

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Predlagatelj sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih dokumentov