Delovno področje občinske uprave

Delovno področje občinske uprave

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

– splošnih in kadrovskih zadev,
– normativno-pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, turizma in kmetijstva,
– negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
– varstva okolja in urejanja prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:

– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– organizacijo pisarniškega poslovanja in hrambe dokumentarnega gradiva ter posredovanje informacij strankam,
– gospodarjenje s tehnično opremo,
– avtomatska obdelava podatkov za potrebe organov občine, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– nudi strokovno pomoč trški in vaškim skupnostim pri njihovem delovanju in
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, oceno sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno-pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

 

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih, splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska in druga strokovna opravila za proračun in občinske sklade,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

Na področju gospodarstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva, turizma in kmetijstva, drobnega gospodarstva in obrti,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– opravlja druge naloge s tega področja.

 

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področju družbenih dejavnosti in vrši nadzor nad izvajanjem programov,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

 

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorsko izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

 

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:

– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, ki skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.

 

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, družbami in drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.