Seje občinskega sveta

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

7. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od torka, 16. 4. 2024, od 15. ure do četrtka, 18. 4. 2024, do 9. ure.

Sklic 7. dopisne seje

Glasovnica 1 – dnevni red

Glasovnica 2 – dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Glasovnica 3 – sprememba NRP

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024

Obrazložitev

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 (predlog)

K 2. točki dnevnega reda: Sprememba Načrta razvojnih programov 2024-2027 – investicijski projekt »Nov vrtec Vranček«

Obrazložitev in predlog sklepa

 

 

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

11. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 9. 4. 2024, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost 

Zvočni posnetek 11. redne seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda

K 2. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 10. redne seje in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 10. redne seje

Zapisnik 6. dopisne seje

K 3. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 4. točki dnevnega reda: Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Obrazložitve ZR 2023

Odlok (predlog)

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2023-2026

Realizacija po funkcionalni klasifikaciji

Prerazporeditve

K 5. točki dnevnega reda: Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za l. 2024

K 6. točki dnevnega reda: Odlok o sofinanciranju gradnje cest v Občini Vransko – 2. obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Predlog odloka – sofinanciranje gradnje cest

Zapisnik javne obravnave

K 7. točki dnevnega reda: Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Predlog odloka

Zapisnik javne obravnave

K 8. točki dnevnega reda: Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – 2. obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Predlog odloka

Zapisnik javne obravnave

K 9. točki dnevnega reda: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila – hitri postopek

Obrazložitev in predlog sklepa

Predlog odloka

K 10. točki dnevnega reda: Lokalni energetski koncept Občine Vransko – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

LEK Občine Vransko – povzetek

K 11. točki dnevnega reda: Sklep o lokacijski preveritvi z identifikacijsko številko v zbirki prostorskih aktov 3954 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Ugotovitveni sklep

Sklep (2)

2a. Grafika LP Potrpin

K 12. točki dnevnega reda: Vloga OŠ Vransko-Tabor za dodatno sistematizacijo deleža čistilke v Vrtcu Vransko – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Vloga za dodatno sistematizacijo deleža čistilke v Vrtcu Vransko, 19.3.2024

Vloga za dodatno sistemizacijo 28. 3. 2024

K 13. točki dnevnega reda: Soglasje pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice OŠ Vransko-Tabor – obravnava  in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Vloga RDU

Okrožnica

K 14. točki dnevnega reda: Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Vloga ZKTŠ

K 15. točki dnevnega reda: Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Zapisnik 5. redne seje KMVIP

K 16. točki dnevnega reda: Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2023 za storitev pomoč na domu – seznanitev

Poročilo o delu PND 2023 in IOP

K 17. točki dnevnega reda: Poročilo Zavoda Sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko za leto 2023 – seznanitev

Topli obroki za socialno ogrožene občane Vranskega poročilo za 2023

K 18. točki dnevnega reda: Soglasje k ceni k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Vloga za izdajo soglasja k ceni PND Vransko 2024

K 19. točki dnevnega reda: Poročila o poslovanju Upi Ljudske  univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2023 – seznanitev

Letna poročila so objavljena na tukaj.

K 20. točki dnevnega reda: Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2022 – seznanitev

Poročilo_Zaključni_račun_2022_podpisan

K 21. točki dnevnega reda: Letno poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Vransko v letu 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Letno poročilo o izvajanju LEK za l. 2023

K 22. točki dnevnega reda: Prošnje za sofinanciranje porušene kapele pri partizanskih grobovih na Čreti – obravnava in sprejem

Vloga

K 23. točki dnevnega reda: Razno

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

6. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od srede, 27. 3. 2024, od 9. ure, do petka, 29. 3. 2024, do 9. ure.

Sklic 6. dopisne seje občinskega sveta

Glasovnica 1 – dnevni red

Glasovnica 2 – sprememba NRP

 

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

10. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 13. 2. 2024, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek 10. redne seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko s 5. 12. 2023 – obravnava in sprejem

Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta (osnutek)

 

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Dopolnitev načrta ravnanja s stvarnim premoženjem

Predlog sklepa in obrazložitev

K 4. točki dnevnega reda: Odlok o sofinanciranju gradnje cest v Občini Vransko – 1. obravnava

Predlog odloka – sofinanciranje gradnje cest – 1. obravnava

Obrazložitev – sofinanciranje gradnje cest

K 5. točki dnevnega reda: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom “dr. Jožeta Potrate” Žalec – obravnava in sprejem (hitri postopek)

Predlog odloka

Predlog sklepa in obrazložitev

K 6. točki dnevnega reda: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI – Ljudska univerza Žalec – obravnava in sprejem (hitri postopek)

Predlog odloka

Predlog sklepa in obrazložitev

K 7. točki dnevnega reda: Obravnava predloga sprememb Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – obravnava in sprejem (hitri postopek) 

Odlok OPV – nov odlok, februar 2023 – končni – čistopis

Obrazložitev in predlog sklepa

Obrazložitev in predlog sklepa

K 8. točki dnevnega reda: Obravnava predloga sprememb Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec – obravnava in sprejem (hitri postopek)

Odlok OČKPOV – nov odlok, februar 2023 – končni – čistopis

Obrazložitev in predlog sklepa

Obrazložitev in predlog sklepa

K 9. točki dnevnega reda: Obravnava Elaborata o oblikovanju cen storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda (JKP Žalec, d. o. o.) – predlog cen 2024 – obravnava in sprejem

2_JKP_ELABORAT_CENE_2024_VRANSKO

JKP_PRILOGA_POLOŽNICA_CENE_2024-VRANSKO

PREDLOG_SKLEPOV_CENE_GJS_2024_VRANSKO-Občinski svet

Predlog sklepov

K 10. točki dnevnega reda: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra – obravnava in sprejem

Predlog sklepa in obrazložitev

Predlog sklepa

K 11. točki dnevnega reda: Sprememba cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Vransko – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

PREDLOG ZA SPREMEMBO EC V VRTCU VRANSKO 1.3.2024

K 12. točki dnevnega reda: Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 – seznanitev

Letno poročilo koncesionarja za l. 2024 – vzdrževanje cest

K 13. točki dnevnega reda: Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2023 – seznanitev

Poročilo koncesionarja 2023-toplovod

Predloga sklepa

K 14. točki dnevnega reda: Razno

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

9. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 5. 12. 2023, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Zvočni posnetek 9. redne seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Gradivo k 1. točki

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2024 – 2. obravnava in sprejem

Gradivo k 3 točki

K 4. točki dnevnega reda: Dopolnitev Načrta razvojnih programov 2023-2026: “Izdelava celostne prometne strategije Občine Vransko” – obravnava in sprejem

Gradivo k 4. točki

K 5. točki dnevnega reda: Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Vransko – obravnava in sprejem

Gradivo k 5. točki

K 6. točki dnevnega reda: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Gradivo k 6. točki

K 7. točki dnevnega reda: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Gradivo k 7. točki

K 8. točki dnevnega reda: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2024 -obravnava in sprejem

Gradivo k 8. točki

K 9. točki dnevnega reda: Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Občine Vransko – obravnava in sprejem

Gradivo k 9. točki

K 10. točki dnevnega reda: Dopolnitev k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Vransko v šolskem letu 2023/24 – obravnava in sprejem

Gradivo k 10. točki

K 11. točki dnevnega reda: Problematika zagotavljanja zdravstvene oskrbe v Zdravstveni postaji Vransko – obravnava

K 12. točki dnevnega reda: Razno

 

8. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

8. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 17. 10. 2023, ob 19. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.

Preberi več

Vabilo 8. redne seje občinskega sveta (.doc)

Vabilo 8. redne seje občinskega sveta (.pdf)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek 8. redne seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 7. redne seje občinskega sveta (osnutek)

Zapisnik 5. dopisne seje občinskega sveta (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2024 – prva obravnava

Odlok – osnutek 2024 (003)

Osnutek proračuna 2024 – Posebni del

Osnutek proračuna 2024 – Splošni del

NRP 2024 – Osnutek 2024

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2024

Obrazložitev in predlog sklepa (Načrt ravnanja s stvarnim..)

Obrazlozitve-proracun-2024-OSNUTEK (2)

K 4. točki dnevnega reda: Cenik pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču Vransko – obravnava in sprejem

Predlog cenika

Predlog sklepa in obrazložitev

Primerjalna tabela SSD

Stopnja inflacije

K 5. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Pogoji in merila – kultura

K 6. točki dnevnega reda: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Pogoji in merila – sociala

K 7. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Pogoji in merila – šport

Predlog sklepa in obrazložitev

K 8. točki dnevnega reda: Imenovanje člana/članice skupščine Javnega komunalnega podjetja, d. o. o., Žalec – obravnava in sprejem

Poziv JKP skupščina

K 9. točki dnevnega reda: Imenovanje člana/članice nadzornega sveta Javnega komunalnega podjetja, d. o. o., Žalec – obravnava in sprejem

Poziv JKP NO

K 10. točki dnevnega reda: Včlanitev Občine Vransko v Združenje občin Slovenije – obravnava in sprejem

Dopis ZOS

Predlog sklepa in obrazložitev

Statut ZOS

K 11. točki dnevnega reda: Razno

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

5. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je potekala v ponedeljek, 16. 10. 2023, med 11. in 13. uro.

Preberi več

 

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

7. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 12. 9. 2023, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo (.PDF)

Vabilo (.DOC)

Zvočni posnetek 7. redne seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 6. redne seje, 3. dopisne seje in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta (osnutek)

Zapisnik 3. dopisne seje občinskega sveta (osnutek)

Zapisnik 4. dopisne seje občinskega sveta (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o rebalansu proračuna Občine Vranski za leto 2023 – obravnava in sprejem

Odlok (predlog)

Obrazložitve

Splošni del rebalansa proračuna (predlog)

Posebni del rebalansa proračuna (predlog)

Načrt razvojnih programov 2023-2026 (predlog)

K 4. točki dnevnega reda: Letni program športa v Občini Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Predloga sklepa s obrazložitvijo

Letni program športa 2024 (predlog)

K 5. točki dnevnega reda: Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2024 – obravnava in sprejem

Letni program kulture 2024 (predlog)

K 6. točki dnevnega reda: Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2024 – obravnava in sprejem

Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev za leto 2024 (predlog)

K 7. točki dnevnega reda: Soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu OŠ Vransko-Tabor – obravnava in sprejem

Predlog sklepa in obrazložitev

Prošnja za soglasje k finančnemu in kadrovskemu načrtu 2023

K 8. točki dnevnega reda: Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obravnava in sprejem

Zapisnik 3. redne seje KMVIP

K 9. točki dnevnega reda: Imenovanje predstavnikov Občine Vransko v Svet zavoda OŠ Vransko-Tabor – obravnava in sprejem

Zapisnik 3. redne seje KMVIP

K 10. točki dnevnega reda: Razno

 

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od petka, 25. 8. 2023, od 12. ure dalje, do ponedeljka, 28. 8. 2023, do 8. ure.

Preberi več

 

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od srede,  28. 6. 2023, od 16. ure dalje, do petka, 30. 6. 2023, do 8. ure.

Preberi več

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

6. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 20. 6. 2023, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130C.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Osnutek zapisnika 5. redne seje z dne 18. 4. 2023

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Sprememba Načrta razvojnih programov 2023-2026 – investicijski projekt »UREDITEV DODATNIH PROSTOROV ZA VRTEC V OBSTOJEČEM OBJEKTU VRTEC VRANSKO« – obravnava in sprejem

Sprememba NRP – obrazložitev in predlog sklepa

K 4. točki dnevnega reda: Tržni red tržnice v občini Vransko – obravnava in sprejem

Tržni red tržnice v občini Vransko

K 5. točki dnevnega reda: Sklep o sofinanciranju izvedbe protiprašne zaščite na javnih cestah in cestnih priključkih v Občini Vransko v letu 2023 – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo

K 6. točki dnevnega reda: Cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (JKP, d. o. o.) – obravnava in sprejem

2_JKP_ELABORAT_CENE_2023_VRANSKO

JKP_PRILOGA_POLOŽNICA_CENE_2023 – OBČINA VRANSKO

PREDLOG_SKLEPOV_CENE_GJS_2023_VRANSKO

Zapisnik 2. redne seje Odbora za gospodarstvo

K 7. točki dnevnega reda: Letno poročilo JKP, d. o. o., Žalec za leto 2022 – seznanitev

Letno poročilo JKP Žalec za leto 2022

K 8. točki dnevnega reda: Odpis terjatev neplačevanja najemnin za stanovanja v lasti Občine Vransko – obravnava in sprejem

Odpis terjatev – predlog sklepa in obrazložitev

K 9. točki dnevnega reda: Sklep o spremembi ekonomske cene za vrtec Vransko – obravnava in sprejem

Predloga za spremembo EC za vrtec Vransko (1)

Ekonomska cena – predlog sklepa in obrazložitev

Zapisnik 3. seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

K 10. točki dnevnega reda: Sklep o sofinanciranju neobveznega izbirnega predmeta nemščina – obravnava in sprejem

Prošnja za odobritev sofinanciranja neobveznega izbirnega predmeta nemščina

Sofinanciranje neobveznega predmeta nemščina – predlog sklepa in obrazložitev

K 11. točki dnevnega reda: Sklep o sofinanciranju programa v oddelkih z dodatno športno ponudbo – obravnava in sprejem

Vloga za sofinanciranje programa športa

Odločba MIZŠ

Dodatna športna ponudba – Predlog sklepa z obrazložitvijo

Zapisnik 3. seje odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

K 12. točki dnevnega reda: Potrditev sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Vransko v šolskem letu 2023/2024 – obravnava in sprejem

Soglasje za sistemizacijo delovnih mest v Vrtcu Vransko

Potrditev sistematizacije – predlog sklepa in obrazložitev

K 13. točki dnevnega reda: Sklep o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorja javnega zavoda Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2021 – obravnava in sprejem

Vloga za izdajo soglasja

Predlog sklepa

K 14. točki dnevnega reda: Razno

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

5. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 18. 4. 2023, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130C.

Preberi več

Vabilo (.pdf)

Vabilo (.doc)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

Osnutek zapisnika 5. redne seje

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje, 1. dopisne seje  in 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Osnutek zapisnika 4. redne seje z dne 21. 2. 2023

Osnutek zapisnika 1. dopisne seje z dne 9. 3. 2023

Osnutek zapisnika 2. dopisne seje z dne 31. 3. 2023

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja občinskih svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Zaključni račun proračuna Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem

Odlok

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

Zaključni račun po funkcionalni klasifikaciji

Pregled prerazporeditev

Neplačano na dan 31. 12. 2022

K 4. točki dnevnega reda: Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra nepremičnini: parcela 769/5, katastrska občina 1012 – Vransko, v izmeri 345 m2 (ID 7299926) – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Sklep o ukinitvi javnega dobra (predlog)

K 5. točki dnevnega reda: Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2023 (predlog)

K 6. točki dnevnega reda: Pravilnik o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v Občini Vransko – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pravilnik (predlog)

K 7. točki dnevnega reda: Sprememba cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Dopis – Simbio (22. 2. 2023)

Obrazložitev

Elaborat (zbiranje)

Elaborat (odlaganje)

Elaborat (obdelava)

K 8. točki dnevnega reda: Imenovanje predstavnika občin Braslovče, Polzela, Prebold, Vransko in Tabor v Svetu zavoda Medobčinska splošna knjižnica Žalec – obravnava in sprejem

Poziv MSKŽ

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 1. točka dnevnega reda

K 9. točki dnevnega reda: Imenovanje predstavnika Občine Vransko v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška – obravnava in sprejem

Poziv CSD Savinjsko-Šaleška

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 2. točka dnevnega reda

K 10. točki dnevnega reda: Imenovanje izdajateljskega sveta glasila Občinski informator – obravnava in sprejem

Poziv odgovorne urednice Občinskega informatorja

Zapisnik 2. redne seje KMVIP- 3. točka dnevnega reda

K 11. točki dnevnega reda: Imenovanje krajevnih odborov  – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 4. točka dnevnega reda

K 12. točki dnevnega reda: Podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2022 – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 7. točka dnevnega reda

K 13. točki dnevnega reda: Financiranje političnih strank v obdobju 2023-2026 – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 8. točka dnevnega reda

K 14. točki dnevnega reda: Delna povrnitev stroškov volilne kampanje organizatorjem volilne kampanje na lokalnih volitvah 2022 – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 9. točka dnevnega reda

Poročilo NSi – volitve župana

Poročilo – Arnold Marko

Poročilo – SDS – volitve župana

Poročilo – NSi – volitve OS

Poročilo SDS – volitve OS

Poročilo – GS

Poročilo – Monika Marn

K 15. točki dnevnega reda: Imenovanje strokovne komisije za izvedbo postopka izbire koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 5. točka dnevnega reda

K 16. točki dnevnega reda: Imenovanje strokovne komisije za izvedbo postopka za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest ter urejanje javnih površin in opravljanje ostalih komunalnih del – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje KMVIP – 6. točka dnevnega reda

K 17. točki dnevnega reda: Poročilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko za leto 2022 za storitev pomoč na domu – seznanitev

Poročilo za leto 2022

Izkaz prihodkov in odhodkov 2022

K 18. točki dnevnega reda: Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoči na domu – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Vloga za izdajo soglasja k ceni

K 19. točki dnevnega reda: Poročilo Zavoda Sv. Rafaela Vransko o pripravi in razdelitvi obrokov za socialno ogrožene občane občine Vransko za leto 2022 – seznanitev

Predlog sklepov z obrazložitvijo

Poročilo za leto 2022

K 20. točki dnevnega reda: Soglasje k ceni za pripravo in razdelitev toplih obrokov za socialno ogrožene občane Občine Vransko – obravnava in sprejem

Predlog sklepov z obrazložitvijo

Poročilo za leto 2022

K 21. točki dnevnega reda: Poročila o poslovanju Upi Ljudske  univerze Žalec, Medobčinske splošne knjižnice Žalec, Glasbene šole »Risto Savin » Žalec, II. OŠ Žalec, OŠ Vransko-Tabor, JZ »Jožeta  Potrate« Žalec in Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko za leto 2022 – seznanitev

Letno poročilo za l. 2022 OŠ Vransko-Tabor

Letno poročilo za l. 2022, ZKTŠ Vransko

Letno poročilo za l. 2022 Zdravstveni dom Žalec

Letno poročilo za l. 2022 II.OŠ Žalec

Letno poročilo za l. 2022, GŠ Žalec

Letno poročilo za l. 2022, Med. spl. knjižnica Žalec

Letno poročilo za l. 2022, UPI Žalec

K 22. točki dnevnega reda: Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih učinkih za leto 2022 – seznanitev

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letno poročilo za leto 2022

K 22. točki dnevnega reda: Razno

Objavil/-a: RP (11.04.2023; 14:58)

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od četrtka, 30. 3. 2023, od 16. ure dalje, do petka, 31. 3. 2023, do 9. ure.

Preberi več

1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko

  1. dopisna seja Občinskega sveta Občine Vransko je po elektronski pošti potekala od torka, 7. 3. 2023, od 15. ure dalje, do četrtka, 9. 3. 2023, do 13. ure.
Preberi več

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 21. 2. 2023, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130c.

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

Zapisnik 4. redne seje – osnutek

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 3. redne seje z dne 17. 1. 2023 – osnutek

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori

K 3. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023 – 2. obravnava in sprejem

Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023 (predlog)

Obrazložitve

Predlogi in pripombe v času javne obravnave

Zapisnik javne obravnave

Splošni del (predlog)

Posebni del (predlog)

Načrt razvojnih programov (predlog)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (predlog)

Spremembe med 1. in 2. obravnavo

K 4. točki dnevnega reda: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Vransko – 2. obravnava in sprejem

Odlok (predlog)

Zapisnik javne obravnave

K 5. točki dnevnega reda: Spremembe Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko – obravnava in sprejem

Sprememba pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (predlog)

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko

K 6. točki dnevnega reda: Sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelni številki 764/5, k. o. 1012 Vransko – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlogi sklepov

Skice

Seznanitev – javno dobro

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Vloga Aljoše Goloba

K 7. točki dnevnega reda: Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarskih javnih služb rednega vzdrževanja  občinskih cest ter urejanja in čiščenja javnih površin na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 – seznanitev

Letno poročilo koncesionarja 2022 – komunala

K 8. točki dnevnega reda: Letno poročilo koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju Občine Vransko v letu 2022 – seznanitev

Poročilo koncesionarja 2022 – toplovod

K 9. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Pogoji in merila

K 10. točki dnevnega reda: Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje socialnovarstvenih programov in programov drugih društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Pogoji in merila

K 11. točki dnevnega reda: Pogoji in merila za izbiro izvajalcev in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Pogoji in merila

K 12. točki dnevnega reda: Vloga za izdajo dodatnega soglasja k sistematizaciji delovnih mest v Vrtcu Vransko v šol. l. 22/23 – obravnava in sprejem

Obrazložitev in predlog sklepa

Prošnja za dodatno soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Vransko v šol. letu 22/23

K 13. točki dnevnega reda: Razno

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

3. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko bo v torek, 17. 1. 2023, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo (.pdf)

Vabilo (.doc)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Zapisnik 2. redne seje z dne 20. 12. 2022 (osnutek)

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Letni program športa v Občini Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Letni program (predlog)

K 4. točki dnevnega reda: Letni program kulture v Občini Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Letni program (predlog)

K 5. točki dnevnega reda: Letni program socialnovarstvenih programov in programov drugih društev v občini Vransko za leto  2023 – obravnava in sprejem

Letni program (predlog)

K 6. točki dnevnega reda: Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2023 – 1. obravnava

Odlok (osnutek)

Obrazložitve

Splošni del proračuna (osnutek)

Posebni del proračuna (osnutek)

Načrt razvojnih programov (osnutek)

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem (osnutek)

K 7. točki dnevnega reda: Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Vransko – 1. obravnava

Predlog sklepa z obrazložitvijo

Odlok (predlog v prvi obravnavi)

K 8. točki dnevnega reda: Razno

 

Objavil/-a: RP (10.01.2023; 13:02)

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko

2. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko je bila v torek, 20. 12. 2022, ob 20. uri v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 130 C.

Preberi več

Vabilo (.pdf)

Vabilo (.doc)

Sporočilo za javnost

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

GRADIVO

K 1. točki dnevnega reda: Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Vransko – obravnava in sprejem

Osnutek zapisnika 1. redne (konstitutivne) seje občinskega sveta

K 2. točki dnevnega reda: Pobude in vprašanja svetnikov

K 3. točki dnevnega reda: Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Vransko v obdobju januar-marec 2023

Sklep o začasnem financiranju

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov

K 4. točki dnevnega reda: Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del prostorske enote VR13-1b/SS6 – obravnava in sprejem

Ugotovitveni sklep

Odlok – predlog

K 5. točki dnevnega reda: Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Sklep o povprečni gradbeni ceni – predlog

K 6. točki dnevnega reda: Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Sklep o vrednosti točke NUSZ – predlog

K 7. točki dnevnega reda: Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v občini Vransko za leto 2023 – obravnava in sprejem

Sklep o višini enkratne denarne pomoči novorojencem – predlog

K 8. točki dnevnega reda: Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Vransko, članov stalnih delovnih teles (odborov) Občinskega sveta Občine Vransko in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko

Gradivo k 8. točki dnevnega reda bo dostopno po seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.

K 9. točki dnevnega reda: Razno

Objavil/-a: RP (13.12.2022; 14:22)

1. (redna) konstitutivna seja

Preberi več

Vabilo (.doc)

Vabilo (.pdf)

Zvočni posnetek seje

*V skladu s šestim odstavkom 53. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Vransko se zvočni posnetki sej občinskega sveta objavijo v roku sedmih dni po seji občinskega sveta in so objavljeni 60 dni.

PRILOGE

Poročilo o izidu volitev OS in župana

Neuradno-prečiščeno-besedilo-STATUT-OS

Čistopis-NPB-Poslovnik-Občinskega-sveta-Občine-Vransko  

Dopolnitev Poslovnika OS, april 2022

Spremembe in dopolnitev Poslovnika OS, september 2022

Zapisnik 1.redne (konstitutivne) seje

Objavil/-a: TG (29.11.2022; 13:47)

Skip to content