Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Vransko za leto 2024 - pokroviteljstvo županje
Datum objave: 1. 7. 2024 12:00
Razpis se zaključi: 15. 11. 2024 23:59
Številka: 4302-04/2024

Županja Občine Vransko na podlagi 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023) objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Vransko za leto 2024 - pokroviteljstvo županje.
Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge sta pripeta.Javna naznanila
Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Raj Vransko
Datum objave: 29. 2. 2024 14:53
Razpis se zaključi: 31. 12. 2025 23:59
Številka: 3500-0002/2024

Na podlagi 119., 129., 130 in 309. člena Zakona o urejanju prostora- ZUreP-3 (Ur. list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je županja Občine Vransko sprejela Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta STANOVANJSKA SOSESKA RAJ VRANSKO.


Gradivo je pripeto.Javna naznanila
Ugotovitveni sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve parcelah št. 49/2, 49/3, 1310/11 in 1310/12, vse k. o. 1013 Jeronim in 378/2, 37875, 378/6, 378/7, 768/1 in 768/2, vse k. o. 1012 Vransko
Datum objave: 12. 2. 2024 15:07
Razpis se zaključi: 31. 12. 2024 23:59
Številka: 3500-0003/2023

Na podlagi 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE in 95/23 - ZIUOPZP) ter na podlagi 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je županja Občine Vransko sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve na parcelah št. 49/2, 49/3, 1310/11 in 1310/12, vse k.o. 1013 Jeronim in 378/2, 37875, 378/6, 378/7, 768/1 in 768/2, vse k.o. 1012 Vransko. (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 3954)


1. člen
Županja Občine Vransko v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Vransko ugotavlja, da v času javne razgrnitve elaborata lokacijske preverite za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 49/2, 49/3, 1310/11 in 1310/12, vse k.o. 1013 Jeronim in 378/2, 37875, 378/6, 378/7, 768/1 in 768/2, vse k.o. 1012 Vransko., ki ga je izdelal izdelovalec AKA d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje, št. proj. ELP 02/2023, (ID št. PA: 3954), od 25. 1. 2024 do vključno 9. 2. 2024, skladno s predpisanim postopkom, javnim naznanilom in pisnim obvestilom lastnikom sosednjih zemljišč, na predmetne razgrnjene dokumente ni bilo podanih nobenih pripomb ali predlogov javnosti.
2. člen
Na podlagi ugotovitve iz 1. točke tega sklepa je utemeljeno, da stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve (ID št. PA: 3954), ni mogoče zavzeti.
3. člen
Ta sklep velja z dnem podpisa, s čimer se uveljavi ustrezna pravna podlaga za nadaljevanje postopka lokacijske preveritve skladno z ZUreP-3.
4. člen
Sklep se objavi na oglasni deski Občine Vransko in na spletni strani Občine Vransko https://www.vransko.si/.

Nataša Juhart
županjaJavni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2024
Datum objave: 31. 1. 2024 10:06
Razpis se zaključi: 15. 11. 2024 23:59
Številka: 4302-02/2024

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016 in 2/2023),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2024 (Uradne objave Občine Vransko, št. 11/2023) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v Občini Vransko v letu 2024.
Razpisna dokumentacija je priložena.


Občinska upravaJavni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV KASTRACIJE IN STERILIZACIJE LASTNIŠKIH MAČK IN PSOV V OBČINI VRANSKO V LETU 2024
Datum objave: 31. 1. 2024 9:32
Razpis se zaključi: 15. 11. 2024 23:59
Številka:

Občina Vransko na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 - uradno prečiščeno besedilo, 21/18 - ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 - ZdZPVHVVR, 23/13 - ZZZiv-C, 40/14 - ZIN-B in 22/18), Pravilnika o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14), Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 2/2023) in Pravilnika o sofinanciranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, 4/2023) objavlja Javni razpis za sofinanciranje stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk in psov v občini Vransko v letu 2024.
Razpisna dokumentacija je priložena.

Občinska uprava Občine VranskoJavne razgrnitve
Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora EUP ČE02-3/1 v Občini Vransko
Datum objave: 16. 11. 2023 14:31
Razpis se zaključi: 31. 12. 2024 23:59
Številka: 3506-1/2020

Gradivo je priloženo.Javna naznanila
Sklep glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko
Datum objave: 19. 10. 2023 12:39
Razpis se zaključi: 31. 12. 2028 12:39
Številka: 3506-1/2020

Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17 in sprem.) ter 29. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) je županja Občine Vransko sprejela SKLEP glede stališč do pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP ČE02-3/1 v občini Vransko.


Gradivo je v priponki. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content