Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javna naznanila
Obvestilo o popolni zapori odseka JP 992521 Brode-Selo
Datum objave: 28. 9. 2022 10:34
Razpis se zaključi: 28. 10. 2022 17:00
Številka: 371-41/2022-04

Zaradi sanacije plazu bo od 28. 9. 2022 do 28. 10. 2022 v času med 7. in 17. uro zaprta javna pot št. 992521 Brode-Selo.
Dovoljenje za zaporo je priloženo.Javna naznanila
Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022
Datum objave: 16. 9. 2022 10:51
Razpis se zaključi: 21. 10. 2022 12:00
Številka: 041-02/2022-01

Pogoji plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 20. novembra 2022, so priloženi.
Javni razpisi
JAVNI RAZPIS O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO ZA ZIMSKO OBDOBJE 2022/2023
Datum objave: 31. 8. 2022 12:57
Razpis se zaključi: 30. 9. 2022 23:59
Številka: 4302-07/2022-04

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2021 (Uradne objave Občine Vransko, št. 99/2020), Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98, 109/10 - ZCes-1 in 38/16) in Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 87/2019) Občina Vransko objavlja Javni razpis o izvajanju zimske službe na območju Občine Vransko za zimsko obdobje 2022/2023.
Besedilo javnega razpisa in prijavni obrazec sta priložena.Javna naznanila
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote VR13-1b/SS6 (ID 2799) - DOPOLNJEN OSNUTEK
Datum objave: 19. 7. 2022 10:53
Razpis se zaključi: 31. 12. 2022 23:59
Številka:

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote VR13-1b/SS6 (ID 2799) je priložen.Javna naznanila
Pobuda za pripravo OPPN za del enote urejanja prostora ČE02-3/1
Datum objave: 25. 4. 2022 14:42
Razpis se zaključi: 25. 10. 2022 14:42
Številka: 3500-01/2022

Pobuda za pripravo OPPN za del enote urejanja prostora ČE02-3/1 je priložena.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v občini Vransko v letu 2022
Datum objave: 31. 1. 2022 11:54
Razpis se zaključi: 15. 11. 2022 23:59
Številka: 4302-04/2022-08

Občina Vransko na podlagi 6. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 15. člena Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec (Uradne objave Občine Vransko, št. 94/2020), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode v občini Vransko v letu 2022.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v vodovode v zasebni lasti v občini Vransko, ki jih občani gradijo ali obnavljajo z lastnimi sredstvi, z namenom rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih, kjer ni možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja.
Predmet sofinanciranja so naslednje investicije:
- investicije, ki so obvezne po predpisih o pitni vodi;
- investicije, povezane z gradnjo in obnovo omrežja, objektov in naprav;
- investicije, povezane z vgradnjo naprav in objektov za izboljšanje kvalitete pitne vode.
Predmet sofinanciranja niso investicije, povezane s hišnimi priključki in priključevanjem objektov na omrežje.

Za sofinanciranje vlaganj v zasebne vodovode je v proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 5.000,00 EUR (04011 Oskrba z vodo, 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Upravičenci do sofinanciranja investicij v zasebne vodovode so fizične osebe, ki:
- so lastniki zasebnih vodovodov;
- samostojno urejajo lastno oskrbo s pitno vodo;
- njihovi stanovanjski objekti ležijo na območju občine Vransko;
- nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje oziroma njihovi objekti ležijo na poselitvenih območjih, na katerih z aktualnim načrtom razvojnih programov ni predvidena gradnja javnega vodovoda ter s to investicijo urejajo oskrbo iz lastnih zajetij;
- imajo izbranega upravljavca zasebnega vodovoda, če je ta s predpisi zahtevan;
- so za rabo vode iz vodnega vira pridobili dovoljenje po predpisih o vodah;
- v preteklih 7 letih za isti zasebni vodovod niso pridobili sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Vransko.

Upravičeni stroški sofinanciranja so stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo ali obnovo vodovodov, stroški gradnje ali obnove zajetij in vodohranov, stroški gradnje novega vodovodnega omrežja, stroški zamenjave dotrajanih cevovodov ipd. vključno z DDV.

Občina Vransko bo posamezno investicijo sofinancirala v višini do 100 % upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1.000,00 EUR na investicijo.
Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2022.
Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za prijavo na javni razpis sta priložena.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2022
Datum objave: 31. 1. 2022 11:49
Razpis se zaključi: 15. 11. 2022 23:59
Številka: 4302-03/2022-08

Občina Vransko na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 62/2016),7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo v občini Vransko v letu 2022.Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN velikosti do 50 populacijski enot (PE) in hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo na območju občine Vransko v letu 2022.

Za sofinanciranje nakupov in vgradenj individualnih ali skupinskih MKČN je v proračunu Občine Vransko za leto 2022 na razpolago 7.500,00 EUR, za sofinanciranje hišnih črpališč za fekalno kanalizacijo pa 1.500,00 EUR (05016 Odpadna voda, 411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom).

Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje MKČN so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo:
- znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer zaradi nesorazmerno visokih stroškov izgradnje ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja;
- izven aglomeracij (območij poselitve) kjer ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja.
Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja izgradnje hišnega črpališča so upravičeni lastniki oziroma solastniki obstoječih objektov na območju občine Vransko, ki se priključujejo na javno kanalizacijsko omrežje in imajo stalno prebivališče na območju občine Vransko ter se nahajajo znotraj aglomeracij (območij poselitev), kjer ni možna izgradnja gravitacijskega kanalizacijskega priključka.

Upravičeni stroški sofinanciranja MKČN so nakup MKČN, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo MKČN, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka ni upravičen strošek.
Dejansko upravičeni stroški za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna za vgradnjo MKČN so upravičeni stroški iz prvega odstavka, zmanjšani za višino komunalnega prispevka, ki bi bil odmerjen za predmetni objekt, če bi se objekt priključeval na javno kanalizacijsko omrežje.
Upravičeni stroški sofinanciranja hišnega črpališča so nakup hišnega črpališča, gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo hišnega črpališča, vključno z DDV. Izgradnja hišnega priključka in/ali tlačnega voda ni upravičen strošek.
Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2022.
Besedilo javnega razpisa in obrazca vlog za prijavo na javni razpis sta priložena.Javni razpisi
Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022
Datum objave: 31. 1. 2022 11:02
Razpis se zaključi: 31. 12. 2022 23:59
Številka: 4302-01/2022-09

Občina Vransko na podlagi 6. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko (Uradne objave Občine Vransko, št. 184/2021), 7. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2022 (Uradne objave Občine Vransko, št. 9/2021) objavlja Javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022.

Predmet javnega razpisa je subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (v nadaljnjem besedila: E-oskrba) v občini Vransko za leto 2022.

Upravičenci do subvencioniranja E-oskrbe so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Vransko in tudi dejansko bivajo na območju občine.
Upravičenci do subvencije morajo poleg pogoja iz prejšnjega odstavka za prejemanje subvencije izpolnjevati najmanj eno merilo iz najmanj dveh točk od 1. do 3., navedenih v nadaljevanju:

  1. Starostni pogoji:

- so starejši od 65 let. Ta pogoj izpolnjuje oseba, ki je starejša od 65 let ali bo v letu, v katerem je zaprosila za subvencijo, dopolnila 65 let.

2. Bivanjske okoliščine:
- osebe, ki bivajo same,
- osebe, ki bivajo s partnerjem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri vseh življenjskih aktivnostih,
- osebe, ki bivajo v širši družini, katere člani so čez dan zaradi službenih obveznosti odsotni.
3. Zmožnost samostojnega bivanja na domu in potrebe po pomoči:
- kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
- osebe s statusom invalida, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni,
- osebe s starostnimi znaki, ki jih navedejo sami oziroma njihovi svojci (na primer znak demence),
- bolniki po težjem operativnem posegu,
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

Občina Vransko subvencionira mesečno naročnino v višini:

  • 70% osnovnega paketa storitve E-oskrba za tiste, ki izpolnjujejo pogoje iz 5. člena Pravilnika o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo (E-oskrba) v občini Vransko
  • 100% osnovnega paketa storitve E-oskrba:

- upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu,
- upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po Zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.

Cena osnovnega paketa znaša 24,40 EUR.
Z Odlokom o proračunu Občine Vransko za leto 2022 so za subvencije varovanja na daljavo v letu 2022 zagotovljena sredstva na proračunski postavki 01042 Rezerva, konto 409000 Splošna proračunska rezervacija v višini 2.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2022.
Besedilo javnega razpisa in obrazec vloge za prijavo na javni razpis sta priložena. 

Potekli javni razpisi, naročila in objave

Skip to content