Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi
Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko
Datum objave: 12. 7. 2019 12:00
Razpis se zaključi: 31. 7. 2019 10:00
Šifra: 014-03/2018

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko (v nadaljevanju: koncedent) objavlja Javni razpis za izbiro koncesionarja za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina v Občini Vransko.Rok za oddajo vloge/prijave je 31. 7. 2019, do 10. ure. Vloge/prijave morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozne (prejemna teorija).

Javna naznanila
Javno povabilo - dajanje predlogov za imenovanje dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in dveh članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor
Datum objave: 28. 6. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 31. 7. 2019 0:00
Šifra: 012/2019

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občinskega sveta Občine Vransko na podlagi 23. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10 ter Uradne objave Občine Vransko, št. 21/2012, 46/2015 in 54/2016) in sklepa komisije z dne 17. 6. 2019 objavlja
 
J A V N O   P O V A B I L O k dajanju predlogov za imenovanje dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in dveh članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor
 
 
1. V skladu z 2. členom Odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Vransko (Uradni list RS, št. 67/99) šteje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pet članov, od katerih je eden predstavnik OŠ Vransko-Tabor, eden predstavnik Policijske postaje Žalec, eden predstavnik upravljavca občinskih cest, dva pa sta predstavnika krajevnih odborov in političnih strank. Mandat sveta traja štiri leta.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja vabi politične stranke, druge organizacije občanov in občane k posredovanju predlogov za imenovanje dveh članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz vrst krajevnih odborov (trškega in vaških odborov) in političnih strank.
 
Člani krajevnih odborov (trškega in vaških odborov) so navedeni na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi  https://www.vransko.si/obcina-vransko-2/obcinski-svet/trski-odbor-in-vaski-odbori/
 
Pisne predloge za imenovanje s priloženimi soglasji kandidatov posredujte na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko ali na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si (v tem primeru naj bodo priloženi skenogrami soglasij kandidatov) do 31. 7. 2019.
 
 
2. V skladu z 18. členom Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko-Tabor (Uradni list RS, št. 43/00 in spremembe) šteje Svet zavoda OŠ Vransko-Tabor enajst članov. Dva od enajstih članov sta predstavnika Občine Vransko kot soustanovitelja javnega zavoda. Mandat sveta zavoda traja štiri leta.
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja vabi politične stranke, druge organizacije občanov in občane k posredovanju predlogov za imenovanje dveh članov Sveta zavoda OŠ Vransko-Tabor - predstavnikov soustanovitelja javnega zavoda.
 
 
Pisne predloge za imenovanje s priloženimi soglasji kandidatov posredujte na naslov Občina Vransko, Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko ali na elektronski naslov obcina.vransko@vransko.si (v tem primeru naj bodo priloženi skenogrami soglasij kandidatov) do 31. 7. 2019.
                                                                                                       
Vransko, 28. 6. 2019Predsednica komisije:Brigita Gosak l. r.

Javna naznanila
Popolna zapora LC 490261 Prekopa-Podvrh
Datum objave: 6. 5. 2019 7:00
Razpis se zaključi: 29. 7. 2019 23:00
Šifra: 371-9/2019-03

Zaradi širitve podvoza - rekonstrukcije avtoceste Šentrupert-Vransko bo med 6. 5. 2019 (od 7. ure dalje) in 29. 7. 2019 zaprta lokalna cesta št. 490261 Prekopa-Podvrh.
Obvoz bo urejen po javni poti št. 992531 Prekopa-Jevše in gozdni cesti št. 093162 Avtocesta - križ.
Dovoljenje za popolno zaporo lokalne ceste je priloženo.Prosimo za razumevanje.Občinska uprava

Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje investicij v zasebne vodovode na območju Občine Vransko v letu 2019
Datum objave: 29. 3. 2019 9:00
Razpis se zaključi: 29. 11. 2019 23:00
Šifra: 4302-03/2019 

Potekli javni razpisi, naročila in objave