Aktualni javni razpisi, naročila in objave

Javni pozivi
Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Datum objave: 9. 1. 2019 8:00
Razpis se zaključi: 28. 2. 2019 23:00
Šifra: 4261/2019-04

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Uradne objave Občine Vransko št. 70/2017) na priloženem obrazcu prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne prostore.
Podatke vpišite na priložen obrazec in ga oddajte osebno v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali pošljite na naslov: Občina Vransko, Občinska uprava, Vransko 59, 3305 Vransko najkasneje do 28. 2. 2019.
Pridobljene podatke potrebujemo za ažuriranje baze 'nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča' za tekoče leto 2019.
V kolikor podatkov po preteku roka iz tega poziva ne bomo prejeli, boste nadomestilo za uporabo stavbenega zemljišča za leto 2019 prejeli obračunano na osnovi podatkov, s katerimi občina trenutno razpolaga, oziroma so evidentirani v obstoječi bazi podatkov.
                                                                                                                                                                                                                ŽUPAN                                                                                                   Franc Sušnik

Javna naznanila
Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko- kratek postopek
Datum objave: 21. 12. 2018 12:00
Razpis se zaključi: 19. 1. 2019 0:00
Šifra: 350-01/2018-31

Občina Vransko obvešča javnost o javni razgrnitvi predloga Drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (v nadaljevanju: SD OPN 2), ki ga je izdelala družba Kaliopa, informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljana.
 
Predlagane spremembe in dopolnitve se obravnavajo skladno s 124. členom Zakona o urejanju prostora (ZUrep-2 (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljevanju Zakon)) - kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN, saj predlagane spremembe ne predstavljajo sprememb in dopolnitev OPN, ki vsebinsko ne predstavljajo novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na tekstualni del odloka in grafične priloge.
 
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev predloga SD OPN 2 bo v času od 3. 1. 2019 do vključno 18. 1. 2019 potekala v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.
Gradivo SD OPN 2 bo javno dostopno tudi na spletni strani Občine Vransko: www.vransko.si ter na GIS portalu http://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=vransko (tematika Predlog SD2 OPN).
2. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD OPN 2 lahko javnost v času javne razgrnitve podaja pisno in sicer:

 v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve - sejna soba Občine Vransko, Vransko 59 ali
 po pošti na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko - na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani občine www.vransko.si

 
3. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
 
Poudarjamo, da bodo skladno s 124. členom Zakona obravnavane samo pripombe, ki se nanašajo na očitne pisne, računske in tehnične napake. Pripombe in predlogi, ki bodo imeli naravo spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, bodo zavrnjeni.
 
4. Objava
Javno naznanilo se objavi v uradnem glasilu Občine Vransko 'Občinski informator - Uradne objave Občine Vransko', na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si in na oglasni deski Občine Vransko.

 

Potekli javni razpisi, naročila in objave