Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Vransko
Naslov: Vransko, 59, 3305 Vransko
Telefon: (03) 703 28 00
E-naslov: obcina.vransko@vransko.si
Matična številka: 1357778000
ID za DDV: Sl59929286
Številka podračuna proračunskega porabnika: 01389-0100004803
Odgovorna uradna oseba: Nataša Juhart, županja
Datum prve objave kataloga: 3. 3. 2008
Datum zadnje spremembe: 3. 4. 2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vransko.si/za-obcane/katalog-informacij-javnega-znacaja-2/
Druge oblike kataloga: /
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

Občina je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območje, določeno z Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Občina Vransko obsega 16 naselij na 53,3 km2 velikem območju. Ostali splošni podatki.

2.a Organigram in podatki o organizaciji

Delovno področje

Občina Vransko samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine Vransko v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena, upravlja premoženje, spodbuja gospodarski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije, pospešuje zdravstveno dejavnost ter službe socialnega varstva, pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost, skrbi za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
Katalog pristojnosti občin.


Organi občine

Organi občine so: občinski svet, župan, nadzorni odbor in volilna komisija.

Organiziranost občinske uprave

Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave.

Občina Vransko ima enovito občinsko upravo:

 • tajništvo
 • področje splošnih, upravno pravnih zadev, ZIR in javnih financ
 • področje okolja, prostora in komunale
 • področje družbenih dejavnosti
 • področje financ
 • medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

 

2.b Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 • Marija Jerman
  direktorica občinske uprave
  višja svetovalka I za okolje, prostor in investicije
  tel.: (03) 703 28 13
  e-mail: marija.jerman@vransko.si
 • Suzana Felicijan Bratož
  višja svetovalka II za področje družbenih dejavnosti
  tel.: (03) 703 12 11
  e-mail: suzana.felicijan@vransko.si
 • Rosita Papinutti
  svetovalka III za komunalne dejavnosti, stanovanjsko gospodarstvo in kmetijstvo
  tel.: (03) 703 28 12
  e-mail: rosita.papinutti@vransko.si

Skupna občinska uprava Občine Vransko in Občine Tabor za področje računovodstva:

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

2.d Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov so objavljeni v gradivih sej občinskega sveta.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov

2.f Seznam vrst upravnih postopkov

2.g Seznam javnih evidenc

Vpogled v navedene javne evidence, ki jih vodi Občina Vransko, je mogoč na sedežu občine (Vransko 59) v času uradnih ur občinske uprave. Podatke iz posameznih javnih evidenc je mogoče pridobiti na podlagi pisne zahteve oz. vloge. Podatki se posredujejo v pisni obliki.

 • Register stanovanj v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 154. člena Stanovanjskega zakona (SZ-1) in se redno osvežuje. Vodi jo SIPRO Stanovanjsko podjetje Žalec v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Ni povezana z drugimi evidencami.
 • Evidenca finančnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 71. člena Zakona o javnih financah in se redno osvežuje. Vodi se v poslovnih knjigah v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z drugimi računovodskimi evidencami.
 • Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in se redno osvežuje. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z prostorskimi evidencami: zemljiškim katastrom, katastrom stavb, katastrom gospodarske javne infrastrukture.
 • Evidenca premičnega premoženja v lasti občine
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 35. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in se redno osvežuje. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Povezana je z drugimi računovodskimi evidencami. 
 • Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih in 218.c člena Zakona o graditvi objektov. Osvežuje se redno. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Podatke za evidenco pridobiva organ iz evidenc: zemljiškega katastra, katastra stavb, katastra gospodarske javne infrastrukture.
 • Evidenca o občinskih cestah
  Evidenca je vzpostavljena na podlagi 3. člena Zakona o cestah. Vzpostavljena je bila leta 1999 in se osvežuje enkrat letno. Vodi se v računalniški aplikaciji v slovenskem jeziku. Podatke za evidenco pridobiva organ s terenskim popisom.
 • Evidenca prejemnikov priznanj Občine Vransko

Dostop do evidence: povezava

 2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • Evidenca dokumentarnega gradiva

Evidenca je vzpostavljena na podlagi 124. člena Uredbe o upravnem poslovanju, je temeljna evidenca o opravljanju del in nalog organa in se vodi o vseh zadevah, dosjejih in dokumentih, ki jih organ prejme ali nastanejo pri njegovem delu.

 • Računovodski sistem
 • Geografski informacijski sistem

Dostop do informacijskega sistema: povezava

2.i Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Vransko lahko najdete na spletni strani občine v rubrikah javni razpisi, javna naročila, javne objave, projekti in drugih.

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

Uradne ure organa za dostop do informacij javnega značaja: povezava

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: povezava

Dostop do informacij na podlagi zahteve:

 • neformalna zahteva: ustna zahteva, preko telefona, po elektronski poti
 • formalna zahteva: zahteva podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, vložitev zahteve po elektronski pošti na naslov: občina.vransko@vransko.si

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • informacije o posegih v prostor, namembnosti zemljišč, pogojih gradnje, predvidenih postopkih sprememb prostorskih dokumentov
 • pogoji za uporabo in posege v javne površine
 • informacije o razdelitvi javnih sredstev ter informacije v zvezi s planom investicij in njihovo realizacijo

Poročila o izvajanju ZDIJZ za leto: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022

5. Stroškovnik, cenik in pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Organ lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Pri uporabi informacij, primernih za ponovno uporabo, ki so objavljene na spletni strani Občine Vransko je kot pogoj za ponovno uporabo je potrebno navesti vir podatkov, in sicer “Javne informacije, Občina Vransko”.

povezava: Stroškovnik posredovanja in ponovne uporabe IJZ Občine Vransko

Skip to content