Upravna enota Žalec – Krajevni urad Vransko

UE Zalec

 

 

 

Krajevni urad Vransko

Uradne ure: vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

Tel.: (03) 703 28 20

 

Na Krajevnem uradu lahko občani uredijo naslednje upravne zadeve:
• Sprejem vlog za osebno izkaznico
• Sprejem vlog za potni list
• Sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu
• Sprejem naznanitve pogrešitve osebne izkaznice
• Sprejem naznanitve pogrešitve potne listine
• Sprejem vlog in izdaja potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
• Posredovanje podatkov iz evidenc o državljanstvu (Matični register)
• Sestava zapisnika o priznanju očetovstva
• Izdaja izpiskov in potrdil iz matičnih knjig
• Sprejem izjav o spremembi osebnega imena
• Sprejem izjav o izbiri osebnega imena za pravni promet
• Sestava zapisnika o prijavi zakonske zveze
• Sestava smrtovnice
• Prijava stalnega in začasnega prebivališča (krajevna pristojnost)
• Odjava začasnega prebivališča
• Prijava začasnega in stalnega naslova v tujini in vrnitve iz tujine
• Izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva
• Posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva
• Vodenje evidence volilne pravice
• Potrjevanje podpor volivcev
• Izdaja potrdil o vpisu v register društev
• Izdaja potrdil iz uradnih evidenc o tujcih
• Postopek priglasitve k vozniškemu izpitu (potrjevanje priglasnic)
• Izdaja, podaljšanje, zamenjava vozniških dovoljenj
• Preklic in izdaja dvojnika vozniškega dovoljenja
• Naznanitev pogrešitve vozniškega dovoljenja in izdaja novega
• Registracija, izdaja, zamenjava prometnega dovoljenja
• Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja
• Odjava vozil
• Izdaja preizkusnih tablic
• Naročilo registrskih tablic (tretja tablica)
• Sprejem vlog za ponudbe kmetijskih zemljišč
• Izdajanje zemljiško knjižnega izpiska
• Upravne overitve podpisov
• Upravne overitve kopij

Poleg tega se opravljajo še naslednje naloge:
• Dajanje splošnih informacij in pojasnil strankam
• Naročanje strank pri uradni osebi
• Dajanje oziroma sprejemanje vlog za vse upravne postopke v okviru pristojnosti upravne enote
• Nudenje informacij o predpisanih prilogah
• Zaračunavanje upravne takse za vse upravne postopke
• Dajanje informacij strankam o uradni osebi in drugi pooblaščeni osebi
• Dajanje obvestil strankam o poteku postopka
• Sprejemanje vlog na zapisnik

Skip to content