Upravna enota Žalec – Krajevni urad Vransko

UE Zalec

Krajevni urad Vransko

Uradne ure: vsak torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00 ure

Tel.: (03) 703 28 20

 

Na Krajevnem uradu lahko občani uredijo naslednje upravne zadeve:

• Sprejem vlog za osebno izkaznico
• Sprejem vlog za potni list
• Sprejem vlog za vpis spremembe naslova v potnem listu
• Sprejem naznanitve pogrešanja osebne izkaznice
• Sprejem naznanitve pogrešanja potne listine
• Sprejem vlog za izdajo maloobmejne prepustnice in kmetijskega vložka
• Sprejem vlog in izdaja potrdila o državljanstvu Republike Slovenije
• Posredovanje podatkov iz evidenc o državljanstvu (Matični register)
• Vpis v matične knjige – rojstvo, poroka, smrt (Matični register)
• Vpis zaznamb v matične knjige (Matični register)
• Vpis popravka v matične knjige (Matični register)
• Sestava zapisnika o priznanju očetovstva
• Sestava rodbinske pole
• Izdaja izpiskov in potrdil iz matičnih knjig
• Posredovanje podatkov iz matičnih knjig
• Sprejem izjav o spremembi priimka
• Sprejem izjav o izbiri priimka za pravni promet
• Sestava zapisnika o prijavi zakonske zveze
• Izdaja potrdil o prijavi zakonske zveze
• Izdaja potrdil, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze
• Sestava smrtovnice
• Potrjevanje dovoljenj zakonitim zastopnikom za potovanje v tujino ml. osebam do 15 leta starosti
• Sprejem prijav stalnega prebivališča
• Sprejem odjav stalnega prebivališča
• Sprejem prijav potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev iz tujine
• Izdaja potrdil iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
• Posredovanje podatkov iz registra stalnega prebivalstva (RSP)
• Sprejem prijav začasnega prebivališča
• Sprejem odjave začasnega prebivališča
• Vodenje evidence volilne pravice
• Potrjevanje podpor volivcev
• Vodenje evidence gospodinjstev in izdaja potrdila iz te evidence
• Vpis podatkov v delovno knjižico
• Vpis sprememb in dopolnitev v delovno knjižico
• Izdaja potrdil o vpisu v register društev
• Izdaja potrdil iz uradnih evidenc o tujcih
• Vodenje evidence knjig gostov
• Potrjevanje knjig gostov
• Postopek priglasitve k vozniškemu izpitu (potrjevanje priglasnic)
• Izdaja, podaljšanje, zamenjava vozniških dovoljenj
• Izdaja začasnega potrdila za vozniško dovoljenje
• Preklic in izdaja dvojnika vozniškega dovoljenja
• Registracija, izdaja, zamenjava prometnega dovoljenja
• Izdaja dvojnika prometnega dovoljenja
• Odjava vozil
• Izdaja preizkusnih tablic
• Naročilo registrskih tablic (tretja tablica)
• Posredovanje podatkov iz registra motornih vozil in voznikov po uradni dolžnosti
• Sprejem vlog za ponudbe kmetijskih zemljišč
• Izdajanje zemljiško knjižnega izpiska
• Upravne overitve podpisov
• Upravne overitve kopij
• Sprejem E-VEM vlog
• Izdajanje potrdil iz zbirk geodetskih podatkov

Poleg tega se opravljajo še naslednje naloge:

• Dajanje splošnih informacij in pojasnil strankam
• Naročanje strank pri uradni osebi
• Dajanje oziroma sprejemanje vlog za vse upravne postopke v okviru pristojnosti upravne enote
• Nudenje informacij o predpisanih prilogah
• Zaračunavanje upravne takse za vse upravne postopke
• Dajanje informacij strankam o uradni osebi in drugi pooblaščeni osebi
• Dajanje obvestil strankam o poteku postopka
• Sprejemanje vlog na zapisnik

Skip to content