Vloge in obrazci

Upravno takso poravnate preko UPN ali spletne banke (TRR: SI56 01389-5890309126; SKLIC: 11 76872-7111002; KODA NAMENA: OTHR). Ob vložitvi vloge ali osebni vročitvi zahtevanega dokumenta predložite potrdilo o plačilu.

Okolje, prostor in komunala

Vloga – potrdilo o namenski rabi zemljišča   Upravna taksa: 22,70 EUR

Obrazec – ponudba za prodajo nepremičnine (predkupna pravica občine)   Upravna taksa: takse prosto

Vloga – dokazilo o spremembi namenske rabe zemljišča (139. člen ZUJF)   Upravna taksa: 4,50 EUR

Vloga za izdajo lokacijske informacije Upravna taksa: 35,00 EUR

Vloga za odmero komunalnega prispevka – gradnja   Upravna taksa: 22,60 EUR

Prijava podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča   Upravna taksa: takse prosto

Predlagatelj sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih dokumentov   Upravna taksa: takse prosto

Vloga za zaporo občinske ceste   Upravna taksa: 40 EUR (zaradi izvedbe prireditve), 25 EUR (zaradi izvedbe del), 36,30 EUR (zaradi izrednega prevoza)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju občinske ceste  Upravna taksa: 40,70 EUR

Vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo

Vloga za uveljavitev pravico do dodatnega popusta oziroma nižjega plačila vrtca v primeru daljše odsotnosti otroka v primeru bolezni ali poškodbe otroka Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavitev denarne pomoči novorojencu/-ki   Upravna taksa: brezplačno

Vloga za uveljavljanje pravice do povračila stroškov prevoza za otroka s posebnimi potrebami   Upravna taksa: brezplačno

Turizem in gostinstvo

Mesečno poročilo o številu nočitev in vplačani turistični taksi   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije) Upravna taksa: brezplačno

Javne prireditve

Prijava za uporabo zvočnih naprav po 12. členu   Upravna taksa: brezplačno

Obrazec vloge za čezmerni hrup   Upravna taksa: 22,60 EUR

Pokopališka dejavnost

Vloga za najem groba na pokopališču Vransko   Upravna taksa: brezplačno

Ostalo

Zahteva za dostop do informacij javnega značaja Upravna taksa: brezplačno

Vloge drugih organov

Prijava škode po divjadi

Skip to content