Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je skupna občinska uprava, ki opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb, in sicer medobčinska inšpekcija opravlja naloge občinske inšpekcije medobčinsko redarstvo pa opravlja naloge občinskega redarstva.

Medobčinska inšpekcija in medobčinsko redarstvo sta prekrškovna organa občin ustanoviteljic skupne uprave. Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije in medobčinskega redarstva vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z občinskimi predpisi. Občinski predpisi, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, so objavljeni na spletni strani posamezne občine ustanoviteljice. Plačane globe za prekrške, ki jih izreče skupna uprava, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

Sedež skupne občinske uprave je na Koroški cesti 37b v Velenju.