Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora v mandatu 2018 – 2022 so:

  • LENCL JANEZ, predsednik
  • DOLAR KARMEN
  • KROPIVŠEK SIMONA

 

Predpisi

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora

Sklep o izvedbi nadzora z dne 24. 4. 2019

 

Zapisniki sej nadzornega odbora

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje z dne 13. 3. 2019

Zapisnik 2. redne seje z dne 20. 3. 2019

Zapisnik 3. redne seje z dne 24. 4. 2019

Zapisnik 4. redne seje z dne 6. 5. 2019

Zapisnik 5. redne seje z dne 21. 5. 2019

Zapisnik 6. redne seje z dne 29. 5. 2019

Zapisnik 7. redne seje z dne 3. 6. 2019

Zapisnik 8. redne seje z dne 6. 6. 2019

Zapisnik 9. redne seje z dne 12. 6. 2019

Zapisnik 10. redne seje z dne 13. 6. 2019

Zapisnik 11. redne seje z dne 19. 6. 2019

Zapisnik 12. redne seje z dne 20. 6. 2019

 

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Zapisniki sej nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2010-2014

Preberi več