Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora v mandatu 2018 – 2022 so:

  • LENCL JANEZ, predsednik
  • DOLAR KARMEN
  • KROPIVŠEK SIMONA

 

Predpisi

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

 

Opravljeni nadzori

Sklep o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2019 (z dne 24. 9. 2020)

 

Sklep o izvedbi nadzora realizacije priporočil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporočil revizijskih pregledov v navedenem obdobju (z dne 14. 10. 2019)

Poročilo o opravljenem nadzoru nad realizacijo priporočil NO v letih 2010-2014 in 2014-2018 ter priporočil revizijskih pregledov v navedenem obdobju  (z dne 21. 10. 2020)

 

Sklep o izvedbi nadzora z dne 24. 4. 2019

Končno poročilo o nadzoru ZR za leto 2018

Pripombe Občine Vransko h končnemu poročilu NO

Odzivno poročilo Občine Vransko na osnutek poročila NO

 

Zapisniki sej nadzornega odbora

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje z dne 13. 3. 2019

Zapisnik 2. redne seje z dne 20. 3. 2019

Zapisnik 3. redne seje z dne 24. 4. 2019

Zapisnik 4. redne seje z dne 6. 5. 2019

Zapisnik 5. redne seje z dne 21. 5. 2019

Zapisnik 6. redne seje z dne 29. 5. 2019

Zapisnik 7. redne seje z dne 3. 6. 2019

Zapisnik 8. redne seje z dne 6. 6. 2019

Zapisnik 9. redne seje z dne 12. 6. 2019

Zapisnik 10. redne seje z dne 13. 6. 2019

Zapisnik 11. redne seje z dne 19. 6. 2019

Zapisnik 12. redne seje z dne 20. 6. 2019

Zapisnik nadaljevanja 12. redne seje z dne 10. 7. 2019

Zapisnik 13. redne seje z dne 12. 8. 2019

Zapisnik 14. redne seje z dne 14. 10. 2019

Zapisnik 15. redne seje z dne 20. 11. 2019

Zapisnik 16. redne seje z dne 27.11.2019

Zapisnik 17. redne seje z dne 19.12.2019

Zapisnik 18. redne seje z dne 8.6.2020

Zapisnik 19. redne seje z dne 16.9.2020

Zapisnik 20. redne seje z dne 8.10.2020

Zapisnik 21. redne seje z dne 14. 10. 2020

Zapisnik 22. redne seje  z dne 21. 10. 2020

 

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Zapisniki sej nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2010-2014

Preberi več
Skip to content