Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Člani nadzornega odbora v mandatu 2014 – 2018 so:

  • MACAROL Božena, predsednica
  • KROPIVŠEK Simona
  • LENCL Janez

 

Predpisi

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

Popravek Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vransko (pod zap. št. 1)

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad financiranjem društev v letu 2017

Sklep o izvedbi nadzora – 5. 9. 2018

Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2017

Poročilo o opravljenem nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leti 2015 in 2016

Sklep o izvedbi nadzora za leto 2017

Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa Občine Vransko za leto 2014

Pojasnila in pripombe k poročilu NO – ZR 2014

Odgovor na Pojasnila in pripombe k Poročilu nadzornega odbora Občine Vransko o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Vransko za leto 2014 z dne 15. 9. 2015

Poročilo o izvedenih ukrepih (OU)

 

Zapisniki sej nadzornega odbora v mandatu 2014-2018

Preberi več

 

Poročila in sklepi nadzornega odbora v mandatu 2010-2014

Preberi več