Komisije in odbori občinskega sveta

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do pet članov.

STALNA DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

 • BRIGITA GOSAK, predsednica
 • NATAŠA JUHART
 • KRISTINA BOGATAJ
 • JOŽE MATKO
 • MARJAN PEČOVNIK

Odbor za kmetijstvo

 • CENCELJ SONJA, predsednica
 • FERME ADRIJANA
 • KOKOVNIK IVAN
 • NOVAK RAFAEL
 • URANKAR NATAŠA

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

 • MATKO JOŽE, predsednik
 • CENCELJ SONJA
 • FERME ADRIJANA
 • PEČOVNIK JANKO
 • UČAKAR RAFAEL

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

 • NOVAK RAFAEL, predsednik
 • ARH PETRA
 • REBERŠEK PETER
 • SKOK LEBENIČNIK APOLONIJA
 • ŠTANTE DANILO

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

 • BOGATAJ KRISTINA, predsednica
 • ČVAN BREDA
 • JERMAN VALERIJA
 • PODBREGAR DAMIJANA
 • ŠTANTE DANILO

POSVETOVALNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • DANIJEL GRANDA, predsednik
 • BOŠTJAN OCEPEK
 • DUŠAN LAMPRET (predstavnik Policijske postaje Žalec)
 • JANKO DRČA (predstavnik koncesionarja za izvajanje GJS rednega vzdrževanja občinskih cest – Energetika Projekt, d.o.o.)
 • JOŽE TOPLAK (predstavnik OŠ Vransko-Tabor)

 

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Sosvet za varnost občanov Občine Vransko

 

ZAPISNIKI SEJ KOMISIJ IN ODBOROV OBČINSKEGA SVETA

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Zapisnik 1. redne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 1. dopisne seje

 

Odbor za kmetijstvo

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje

Zapisnik 2. redne seje

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Osnutek zapisnika 1. (konstitutivne) seje

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Osnutek zapisnika 1. (konstitutivne) seje

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Zapisnik 1. konstitutivne seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zapisnik 1. seje z dne 25. 9. 2019

Zapisnik 2. seje z dne 17. 10. 2019

Zapisnik 3. seje z dne 8. 10. 2020

 

Skip to content