Komisije in odbori občinskega sveta

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Odbori štejejo pet do sedem članov, komisije pa tri do pet članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

 • BRIGITA GOSAK, predsednica
 • NATAŠA JUHART
 • KRISTINA BOGATAJ
 • JOŽE MATKO
 • MARJAN PEČOVNIK

Odbor za kmetijstvo

 • CENCELJ SONJA
 • FERME ADRIJANA
 • KOKOVNIK IVAN
 • NOVAK RAFAEL
 • URANKAR NATAŠA

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremicninami

 • CENCELJ SONJA
 • FERME ADRIJANA
 • MATKO JOŽE
 • PEČOVNIK JANKO
 • UČAKAR RAFAEL

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

 • ARH PETRA
 • NOVAK RAFAEL
 • REBERŠEK PETER
 • SKOK LEBENIČNIK APOLONIJA
 • ŠTANTE DANILO

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnost

 • BOGATAJ KRISTINA
 • ČVAN BREDA
 • JERMAN VALERIJA
 • PODBREGAR DAMIJANA
 • ŠTANTE DANILO

POSVETOVALNA TELESA OBČINSKEGA SVETA

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

 • POLONA UČAKAR, predstavnica OŠ Vransko-Tabor
 • MARKO KRAJNC, predstavnik Energetika Projekt d.o.o.
 • JURE OCVIRK
 • JURIJ ŠORN
 • ROMAN OCVIRK, predstavnik PP Žalec

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

 • ANDREJ BLATNIK, predsednik
 • DANI GRANDA
 • BORIS KRIŽNIK
 • JOŽE KRIŽNIK
 • JOŽE URANKAR

Sosvet za varnost občanov Občine Vransko

 • ROMAN OCVIRK (Policijska postaja Žalec)
 • MARTINA ZUPAN KUSERBANJ (OŠ Vransko-Tabor)
 • ? (Center za socialno delo Žalec)
 • GREGOR ZAGORIČNIK (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu)
 • VLADIMIR REBERŠEK (Gasilsko poveljstvo občine Vransko)
 • ROSITA PAPINUTTI (Občina Vransko)
 • MOJCA HRASTNIK (Zavod sv. Rafaela Vransko)
 • MARTA KOS (Zdravstveni dom Žalec, Zdravstvena postaja Vransko)
 • SIMONA STANTAR (RS, Upravna enota Žalec)

 

Zapisniki sej komisij in odborov občinskega sveta v mandatu 2014-2018

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje

Zapisnik 4. redne seje

Zapisnik 5. redne seje

Zapisnik 6. (korespondenčne) seje

Zapisnik 7. seje

Zapisnik 8. seje

Zapisnik 9. seje

Zapisnik 10. seje

Zapisnik 11. seje

Zapisnik 12. (korespondenčne) seje

Zapisnik 13. seje

Zapisnik 14. seje

Zapisnik 15. seje

Zapisnik 16. (dopisne) seje

Odbor za kmetijstvo

Zapisnik 1. seje

Zapisnik 2. seje

Dopis na MKGP in zapisnik 3. seje

Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami

Zapisnik 1. (konstitutivne) seje

Zapisnik 2. redne seje

Zapisnik 3. redne seje (27. 1. 2016)

Zapisnik nadaljevanja 3. redne seje (10. 2. 2016)

Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe

Zapisnik 2. redne seje

Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti

Zapisnik 1. konstitutivne seje

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Zapisnik 1. konstitutivne seje