Arhiv – javni razpisi, naročila in objave

Javni razpisi

Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih in mladine v Občini Vransko – ZAKLJUČEN 15. 6. 2016

Objava javnega razpisa (pod št. 2)

Razpisna dokumentacija

Razpis načina in pogojev za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2015 – ZAKLJUČENO 29. 3. 2016

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje Način in pogoje za dajanje pobud za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2015. Več o tem…

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin parc.št. 345/2, 775/1 in 775/5, k.o. Vransko – ZAKLJUČENO 16. 2. 2016

Obvestilo o javnem zbiranju ponudb

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2016 – ZAKLJUČEN 30. 11. 2015

Besedilo javnega razpisa (pod št. 3)

Prijavni obrazec


Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko za leto 2016 – ZAKLJUČEN 30. 11. 2015

Besedilo javnega razpisa (pod št. 2)

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2016 – ZAKLJUČEN 30. 11. 2015

Besedilo javnega razpisa (pod št. 4)

Razpisna dokumentacija


Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2016 – ZAKLJUČEN 23. 11. 2015

Besedilo javnega razpisa (pod št. 5)

Razpisni obrazec

Izjava

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v letu 2016 – ZAKLJUČEN 13. 11. 2015

Besedilo javnega razpisa (pod št. 6)

Razpisna dokumentacija

Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2015 do 15. 3. 2016 – ZAKLJUČEN 20. 10. 2015

 

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija – obrazci

Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja v večstanovanjski stavbi na naslovu Vransko 16 – ZAKLJUČENO 16. 10. 2015

Javno zbiranje ponudb

Ponudbeni obrazci

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine parc. št. 153/5, k.o. Vransko – ZAKLJUČENO 16. 10. 2015

Javno zbiranje ponudb in obrazci

Javno zbiranje ponudb za oddajo garaže v stanovanjskem bloku Vransko 130 b v najem – ZAKLJUČENO 16. 10. 2015

Javno zbiranje ponudb in obrazci

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem – ZAKLJUČEN 20. 4. 2015

Občina Vransko na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004-ZVKSES, 47/2006-ZEN, 9/2007 Odl.US: P-31/06-4, 18/2007 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/2008-ZVEtL, 57/2008, 90/2009 Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/2010-ZUPJS, 56/2011 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/2011, 40/2012-ZUJF), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 11/2009,81/2011 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku ZUP (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS-1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010, 82/2013), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012), objavlja javni  razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni povezavi http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obcinske/javni-razpis-za-oddajo-neprofitnega-stanovanja-v-najem-1.html?RSSb3d4b8ece0d49a6e00a2ced2a617d452

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2015 – ZAKLJUČEN 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2015 ZAKLJUČEN 19. 12. 2014

Prijavni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2015ZAKLJUČEN 19. 12. 2014

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2015 – ZAKLJUČEN 19. 12. 2014

Razpisni obrazec

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – ZAKLJUČEN 30. 10. 2014

Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, vabi vse zainteresirane lovske družine, da v skladu z objavljenim javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega upravljanja z divjadjo oddajo svojo VLOGO ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO.

Pisno vlogo z vso zahtevano dokumentacijo mora vlagatelj poslati po pošti na naslov OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, 3305 VRANSKO ali jo osebno vložiti v tajništvu občine.

ROK ZA ODDAJO VLOGE je 30.10. 2014.

Besedilo javnega razpisa in razpisni obrazci

Javni razpis o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015 – ZAKLJUČEN 20. 10. 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 97/09), Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2014 (Uradne objave Občine Vransko, št. 26/12) in Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98) Občina Vransko objavlja J A V N I R A Z P I S o izvajanju zimske službe (pluženja in posipanja cest) na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 11. 2014 do 15. 3. 2015.

Ponudniki lahko oddajo svoje ponudbe o izvajanju zimske službe do 20. 10. 2014 na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni poziv za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja planinskih domov v občini Vransko – ZAKLJUČEN 16. 5. 2014

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) Občina Vransko objavlja javni poziv za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja planinskih domov v občini Vransko.

Javni poziv

Obrazec prijave na javni poziv

Javni razpis za zbiranje pobud za podelitev grba Občine Vransko za leto 2013 – ZAKLJUČEN 5. 5. 2014

Na podlagi 12. člena Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Uradni list RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni razpis za zbiranje pobud za podelitev grba Občine Vransko za leto 2013

Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 – ZAKLJUČEN 15. 3. 2014

Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije –  ZAKLJUČEN 15. 3. 2014

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije

OBRAZCI:

Soglasje h kandidaturi za predsednika občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za namestnika predsednika občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za člana občinske volilne komisije

Soglasje h kandidaturi za namestnika člana občinske volilne komisije

Razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2013 – ZAKLJUČEN 3. 3. 2014

Besedilo javnega razpisa

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Vransko 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec

Merila za vrednotenje programov

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v Občini Vransko za leto 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Prijavni obrazec

Pogoji in merila za vrednotenje programov

Javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev na območju Občine Vransko v letu 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo – ZAKLJUČEN 18. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2014 – ZAKLJUČEN 29. 11. 2013

Besedilo javnega razpisa

Razpisni obrazec

 

Javna naročila

Obnova LC 490124 Ropasija – Vransko, III. faza – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 21. 7. 2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Popis del s ponudbenim predračunom

ESPD

Trasa obnove – naselje Tešova, občina Vransko

ESPD (.zip)

Sanacija JP 916022 Čeplje – AMZS poligon – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 1. 7. 2016

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Popis del – cesta in struga

Popis del – most

ESPD

Tehnično poročilo – cesta

Tehnično poročilo – most

Pregledna situacija

Gradbena situacija

Karakteristični prečni profil

Vzdolžni profil ceste

Vzdolžni profil vodotoka

Detajli pragov

Situacija komunalnih vodov

Prečni prerez mostu

Vzdolžni prerez mostu

Sanacija JP 916022 Čeplje – AMZS poligon – POSTOPTEK ODDAJE NMV USTAVLJEN  14. 6. 2016

Ureditev prostorov za potrebe knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ Vransko-Tabor – ZAKLJUČENO 1. 6. 2016

Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Dokumentacija v zvezi z naročilom (.pdf)

ESPD (.txt)

Ponudbeni predračun – rekapitulacija (.xls)

Popis del – gradbena in obrtniška dela – dopolnjene formule (.xls)

Popis del – strojne instalacije (.xls)

Popis del – elektro instalacije (.xls)

Tehnično poročilo (.pdf)

Gradbeno dovoljenje (.pdf)

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest, urejanje javnih površin in opravljanje ostalih komunalnih del – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 8. 12. 2015

Razpisna dokumentacija

Popis del

Sukcesivna dobava pisarniškega materiala za potrebe občinske uprave Občine Vransko za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 22. 10. 2015

Datum objave naročila male vrednosti: 8. 10. 2015

Rok za posredovanje ponudb: četrtek, 22. 10. 2015, do 10. ure.

Dodatna pojasnila preko Portala javnih naročil do srede, 14. 10. 2015, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija

Popis blaga – OBR-11

Rekonstrukcija LC 490112 Prapreče – Lipa (332 m) – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 6. 10. 2015

Rok za oddajo ponudbe: torek, 6. 10. 2015, do 10. ure

Javno odpiranje ponudb: sejna soba Občine Vransko, torek, 6. 10. 2015, ob 11. uri

Rok za posredovanje vprašanja na Portalu javnih naročil: sreda, 30. 9. 2015, do 12. ure

Razpisna dokumentacija

Popis del

Predvideni odsek vzdrževalnih del

Sanacija plazu na JP Limovce – Poljanšek – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 2. 6. 2015

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj »Sanacija plazu na JP Limovce – Poljanšek«.

Razpisna dokumentacija

Popis del

Situacija končne ureditve

Tehnično poročilo

Karakteristični profil

Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko, II. faza – ZBIRARNJE PONUDB ZAKLJUČENO 21. 4. 2015

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj»Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko, II. faza«.

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnična dokumentacija

Trasa – lokacija

Lokacija – globoka drenaža

 

Javno naročilo – »Sanacija plazu med JP 992671 Ločica – Zahomce – Dol – Tabor in JP 992672 Odcep Javoršek« – POSTOPEK USTAVLJEN 16. 3. 2015

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj»Sanacija plazu med JP 992671 Ločica – Zahomce – Dol – Tabor in JP 992672 Odcep Javoršek«.

Dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Javno naročilo – “Sanacija plazu na JP Čeplje – Zaboršt – Stari grad; pod stanovanjskim objektom Kosem” – POSTOPEK USTAVLJEN 16. 3. 2015

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila gradenj »Sanacija plazu na JP Čeplje – Zaboršt – Stari grad; pod stanovanjskim objektom Kosem«.

Dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Rekonstrukcija LC 490124 Ropasija – Vransko, I. faza – ZBIRNAJE PONUDB ZAKLJUČENO 29. 9. 2014

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija – popravek 18. 9. 2014

Popis del

Lokacija

Spremenjen OBR-6 – str. 29 razpisne dokumentacije

Sprememba vzorca pogodbe – str. 44 razpisne dokumentacije

Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Kosem – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 2. 9. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (14. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Armaturni načrt vodnjakov

Prečni profil št. 2

Prečni profil št. 3

 

Sanacija plazu med JP 992671 in JP 992672 – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 21. 8. 2014

Obvestilo o naročilu male vrednosti na portalu javnih naročil (7. 8. 2014)

Obvestilo o popravku (11. 8. 2014)

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Situacija končne ureditve

Karakteristični profil

 

»IZVAJANJE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE VRANSKO ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2014 DO 31. 8. 2018« – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 25. 8. 2014

Obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Naslovnica (za ovojnico)

Tabela za ocenjevanje formalne popolnosti ponudbe

Sanacija plazu na LC Zaplanina – ZBIRANJE PONUDB ZAKLJUČENO 21. 7. 2014

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Razpisna dokumentacija

Popis del / predračun (OBR-14)

Tehnično poročilo

Karakteristični profil

Lokacija plazu

Situacija končne ureditve

Armaturni načrt

Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) – podvozje in nadgradnja (brez opreme) – ZAKLJUČEN 14. 5. 2014

Pooblaščeni naročnik, Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, izvaja na podlagi pooblastila zavezanca za izvedbo naročila Prostovoljnega gasilskega društva Vransko, Vransko 31, 3305 Vransko (v nadaljevanju: naročnik) postopek oddaje javnega naročila vse do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5, 19/14; v nadaljevanju: ZJN-2) in s pogoji razpisne dokumentacije predložite ponudbo za izvedbo javnega naročila blaga »Dobava gasilskega vozila GVC 16/25 (1+5) – podvozje in nadgradnja (brez opreme)« skladno s to razpisno dokumentacijo in po tipizaciji Gasilske zveze Slovenije.

Razpisna dokumentacija – GVC – popravek 24. 4. 2014

Objava na Portalu javnih naročil – 4. 4. 2014

Obvestilo o popravku razpisne dokumentacije – 24. 4. 2014

Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 s ponujenim sistemom financiranja – USTAVLJEN 4. 4. 2014

Prostovoljno gasilsko društvo Vransko pripravlja javno naročilo za “Nakup gasilskega vozila GVC 16/25 s ponujenim sistemom financiranja”.

Predhodno informativno obvestilo na Portalu javnih naročil

Obvestilo o javnem naročilu bo predvidoma objavljeno do konca meseca marca 2014.

Podelitev koncesije za opravljanje vzdrževalnih komunalnih del na območju občine Vransko – ZAKLJUČEN 23. 12. 2013

Občina Vransko objavlja javni razpis za “Podelitev koncesije za opravljanje vzdrževalnih komunalnih del na območju občine Vransko”.

Rok za oddajo ponudb je 23. 12. 2013, do 10. ure.

Obvestilo o naročilu na Portalu javnih naročil

Povabilo k oddaji ponudbe

Razpisna dokumentacija – obrazci

 

Javne objave

Javna obravnava zaključnega računa proračuna Občine Vransko za leto 2015

Predlog odloka

Splošni del

Posebni del

Obrazložitve

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme – ZAKLJUČENO 11. 5. 2016

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme.

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme na zemljiščih parc. št. 120/9, 120/10, 120/12 in 120/13 vse k.o. Ločica.

Dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja RE06-3-Ferme bo v času od 11. 4. 2016 do 11. 5. 2016 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

V sklopu javne razgrnitve bo dne 4. 5. 2016, ob 16. uri v dvorani Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66a organizirana tudi javna obravnava.

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne razgrnitve na dopolnjen osnutek podajo pisne pripombe osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, na javni obravnavi pa lahko pripombe podajo tudi ustno na zapisnik.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Obvestilo o javni predstavitvi predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu – ZAKLJUČENO 15. 4. 2016

Občina Vransko na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, 24/12) objavlja javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu.

Javna predstavitev bo trajala od 15. 3. 2016 do 15. 4. 2016.

Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu se izvede na krajevno običajen način preko spletne strani Občine Vransko www.vransko.si.

Ogled predloga načrta zaščite in reševanja je možen tudi v času uradnih ur Občine Vransko in v dogovoru s skrbnikom načrtov ZIR.

Skrbnik načrtov ZIR je ga. Rosita Papinutti (tel.: 03 703 28 12).

Pripombe, sugestije in predloge, ki se nanašajo na omenjeni predlog načrta zaščite in reševanje ob potresu lahko posameznik poda pisno skrbniku načrta.

Predlog ZIR potres

Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o plakatiranju v občini Vransko – ZAKLJUČENO 31. 3. 2016

Občinski svet Občine Vransko je na 10. redni seji dne 16. 2. 2016 obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Odloka o plakatiranju v občini Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način od 1. 3. 2016 do 31. 3. 2016. Več o tem…

Predlog Odloka o plakatiranju na območju Občine Vransko

Javni poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – ZAKLJUČENO 29. 2. 2016

Občina Vransko poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, da na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Vransko (Ur..l. RS, št. 124/2008 in 106/2009) na priloženem obrazcu prijavijo vse morebitne spremembe, pomembne za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za stanovanjske objekte in/ali poslovne prostore. Več o tem...

Obvestilo o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko – JAVNA OBRAVNAVA OD 4. 1. 2016 DO 4. 2. 2016

Občinski svet Občine Vransko je na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način od 4. 1. 2016 do 4. 2. 2016.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz. predloge na predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko posredujete na enega od naslednjih načinov:
– pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko;
– vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;
– pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Vransko je:
– na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času uradnih ur občinske uprave;
– objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi https://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Statut Občine Vransko

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Vransko – delovno gradivo

Obvestilo o javni obravnavi Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko – JAVNA OBRAVNAVA OD 4. 1. 2016 DO 4. 2. 2016

Občinski svet Občine Vransko je na 9. redni seji dne 8. 12. 2015 obravnaval in v prvem branju sprejel predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko, ter ga posreduje v 30-dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način od 4. 1. 2016 do 4. 2. 2016.
Vabimo vas, da v času javne obravnave pisne pripombe oz. predloge na predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko posredujete na enega od naslednjih načinov:
– pošljete na naslov Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko;
– vložite osebno v tajništvu občine na naslovu Vransko 59;
– pošljete po elektronski pošti na naslov obcina.vransko@vransko.si.
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Občinskega sveta Občine Vransko je:
– na vpogled v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, v času uradnih ur občinske uprave;
– objavljen na spletni strani Občine Vransko www.vransko.si, na spletni povezavi https://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave

Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta – predlog

Neuradno prečiščeno besedilo – Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko

Poslovnik Občinskega sveta Občine Vransko – delovno gradivo

Poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike Okrožnega sodišča v Celju – ZAKLJUČENO 16. 12. 2015

Poziv Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja

Poziv Okrožnega sodišča v Celju

Pogoji plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (OdZZZDR-D)ZAKLJUČENO 30. 11. 2015

Pogoji plakatiranja

Zapisnik žreba brezplačnih plakatnih mest

Popolna zapora lokalne ceste št. 490112 Prapreče – Lipa na odseku od odcepa za Merinco v smeri Lipe v dolžini cca 350 m – AKTUALNO PREDVIDOMA DO 30. 11. 2015

Obveščamo vas, da bo zaradi obnove od 2. 11. 2015 do predvidoma 30. 11. 2015, med 8. in 16. uro popolna zapora lokalne ceste Prapreče – Lipa, na odseku od odcepa za Merinco v smeri Lipe v dolžini cca 350 metrov.

Kontaktna oseba na gradbišču je delovodja Robi Kovač (GRADNJE ŽVEPLAN d.o.o.), ki je dosegljiv na tel. številki 040 756 288.

 

Javna obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2016 – ZAKLJUČENA 16. 11. 2015

Obvestilo o javni obravnavi

Predlog Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2016

Obrazložitve proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog splošnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog posebnega dela proračuna Občine Vransko za leto 2016

Predlog Načrta razvojnih programov Občine Vransko za obdobje 2015 – 2018

Predlog – Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Vransko za leto 2016

Predlog – Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine in pridobivanja premoženja za leto 2016

Zapisnik sestanka – OŠ Vransko

 

Lista za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 130A v najem

Lista za oddajo neprofitnega stanovanja na naslovu Vransko 130A v najem

Delna zapora javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek – PREKLICANO 25. 9. 2015

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo delni zapori javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek.

Odločba o delni zapori

Zaključni račun Občine Vransko za leto 2014 – SPREJET 22. 9. 2015

Predlog Zaključnega računa Občine Vransko za leto 2014

Obrazložitve

Splošni del

Posebni del

Počitniške rezervacije za leto 2015

Starše otrok, ki imajo otroke vključene v vrtec, obveščamo, da je Občinski svet Občine Vransko na 17. redni seji 24. 9. 2013 sprejel sklep, da starši otrok, za katere je Občina Vransko po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. julija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena do 20. junija tekočega leta oziroma izjemoma 15 dni pred počitniško rezervacijo z utemeljeno vlogo. Za rezervacijo strarši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.

Počitniško rezervacijo lahko uveljavljajo le starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Vransko, otroke, vključene v OE Vrtec Vransko, in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca.

Javna razgrnitev predloga Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v prostorski enoti ČE02-3/1 – ZAKLJUČENA 22. 6. 2015

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v prostorski enoti ČE02-3/1, katerega je občinski svet Občine Vransko na 5. redni seji dne 5. 5. 2015 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko v prostorski enoti ČE02-3/1 bo v času od 20. 5. 2015 do 22. 6. 2015 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog sklepa o tehničnem popravku OPN

Obrazložitev

Grafični prikaz

Obvestilo o zbiranju pobud za obnovo Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec – ZAKLJUČENO 31. 5. 2015

Zavod za gozdove Slovenije obvešča, da je v času od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 v toku postopek zbiranja pobud lastnikov gozdov in zainteresirane javnosti za obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec za obdobje veljavnosti 2016 – 2025.

Območje gozdnogospodarske enote je razvidno na spletnem pregledovalniku na naslovu: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/

Več informacij glede postopka zbiranja pobud za obnovo načrta je dosegljivih na spletni strani: http://www.zgs.si/?id=640

Povabilo k imenovanju predstavnika v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 15. 5. 2015

Povabilo je na voljo na spletni povezavi http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obcinske/povabilo-k-imenovanju-predstavnika-v-svet-za-preventivo-in-vzgojo-v-cestnem-prometu-obcine-vransko.html

Javna razgrnitev predloga Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3) – ZAKLJUČENO 10. 4. 2015

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3), katerega je občinski svet Občine Vransko na 4. redni seji dne 17. 3. 2015 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3), bo v času od 25. 3. 2015 do 10. 4. 2015 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si, na spletni povezavi http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obcinske/javna-razgrnitev-predloga-sklepa-o-tehnicnem-popravku-odloka-o-obcinskem-prostorskem-nacrtu-obcine-vransko–ce02-41-oppn-23.html?RSS60e37b87caf58933afc93fd01dbf4f5a

Pogoji in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014 – ZAKLJUČENO 20. 3. 2015

Na osnovi Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje Pogoje in rok dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014.

Razpis za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2014

Javno povabilo k dajanju predlogov (kandidatur) – ZAKLJUČENO 3. 3. 2015

Na podlagi 38., 22., 23., 24., 25. in 57. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10, 53/10 in Uradne objave Občine Vransko, št. 21/12) in sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja z dne 18.02.2015 komisija objavlja JAVNO POVABILO k dajanju predlogov (kandidatur) za imenovanje kandidatov za naslednje 5-članske odbore in ostale organe.

Javno povabilo k dajanju predlogov za oblikovanje organov po statutu in predstavnikov v SZ OŠ Vransko-Tabor

Soglasje h kandidaturi za odbore občinskega sveta

Soglasje k predlogu za imenovanje v nadzorni odbor

Soglasje k imenovanju v Svet zavoda OŠ

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko – ZAKLJUČENO 9. 3. 2015

V skladu s 50. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko.

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko zadeva obstoječi objekt Vila Košenina na zemljiščih parc. št. 160/5 in 160/4, obe k. o. Vransko.

Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko bo v času od 9. 2. 2015 do 9. 3. 2015 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59.

V sklopu javne razgrnitve bo 25. 2. 2015 ob 16. uri v dvorani Inovacijskega centra Vransko, Vransko 66 a organizirana tudi javna obravnava.

Občani in ostala zainteresirana javnost lahko v času javne razgrnitve na dopolnjen osnutek podajo pisne pripombe osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko, na javni obravnavi pa lahko pripombe podajo tudi ustno na zapisnik.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

 

Obvestilo Agencije RS za okolje, Oddelka za območje Savinje o pravicah in obveznosti lastnikov priobalnih zemjišč ob vodotokih 2. reda – ZAKLJUČENO 1. 3. 2015

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki mejijo na vodotoke 2. reda, da so po določilih 100. člena Zakona o vodah dolžni odstranjevati odvečno zarast, ki lahko povzroča tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo brežin. Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede prioobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča so naslednji:

  • zagotavljati je potrebno selektivno odstranjevanje poškodovane in odvečne zarasti in sicer odstranjevanje suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega zemljišča;
  • golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če se nahajajo ob potoku se torej ne sme posekati;
  • propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je potrebno v celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5.00m od zgornjega roba brežine potoka;
  • potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov);
  • potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in priobalnega zemljišča (ob morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti inšpekcijsko službo);
  • priobalni pas in brežine je potrebno redno kositi, kjer je to mogoče.

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. členom ter 86. členom Zakona o vodah. Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja posledic škodljivega delovanja voda prepovedano, na vodnem in priobalnem zemljišču, postavljanje kakršnihkoli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij.

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04) prepovedano odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. avgustom.

Pred pričetkom del je potrebno obvestiti rečno nadzorno službo pristojnega koncesionarja.
Alenka Zupančič, univ. dipl. inž. kem.
Vodja oddelka območja Savinje

 

Javna obravnava predlogov Odloka o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o. in Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. – ZAKLJUČENO 17. 1. 2015

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 3. redni seji dne 16.12. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel naslednja predloga odlokov:

• Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.

• Odlok o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

ter ju p o s r e d u j e v 30 dnevno javno obravnavo na krajevno običajen način.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Besedilo predlogov odlokov je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si (gradivo 3. redna seja).

Javna razgrnitev predloga Sklepa o tehničnem popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode – ZAKLJUČENA 29. 12. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 2. redni seji dne 18. 11. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode, bo v času od 28. 11. 2014 do 29. 12. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog sklepa najdete na spletni povezavi https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 9. točki dnevnega reda).

Obvestilo o javni obravnavi Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2015 – ZAKLJUČENO 3. 12. 2014

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 2. redni seji dne 18.11. 2014 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o proračunu občine Vransko za leto 2015, ter ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 03.12.2014.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 03. december 2014.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave in skupaj s prilogami objavljen na spletni strani občine www.vransko.si – https://www.vransko.si/seje-obcinskega-sveta/ (2. redna seja občinskega sveta Občine Vransko, k 5. točki dnevnega reda).

Ocenjevanje škode po poplavah med 12. in 16. septembrom 2014 – ZAKLJUČENO 13. 10. 2014

Občane, ki so v poplavah utrpeli škodo, zato pozivamo, da le-to prijavijo osebno na Občini Vransko, najkasneje do ponedeljka, 13. 10. 2014, do 12. ure.

Za prijavo škode pripravite naslednje podatke:

– številka parcele in katastrska občina,

– davčna številka oškodovanca,

– KMG-MID (v primeru škode na kmetijskih zemljiščih).

Popolna zapora javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek – ZAKLJUČENA

Zaradi posledic obilnih padavin med 12. in 16. 9. 2014 je občinska uprava izdala odločbo popolni zapori javne poti št. 992701 Limovce – Poljanšek.

Odločba o popolni zapori

Javna razgrnitev splošnih volilnih imenikov za izvedbo lokalnih volitev 2014  – ZAKLJUČENA 19. 9. 2014

Upravna enota Žalec volivce obvešča, da so splošni volilni imeniki za območje občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, sestavljeni za izvedbo rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, ki bodo v nedeljo, 5. 10. 2014, razgrnjeni in državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo stalno prebivališče na območju volišč navedenih občin na vpogled do vključno 19. 9. 2014 na sedežu Upravne enote Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec, v poslovnem času Upravne enote Žalec.

V času razgrnitve imajo volivci pravico pregledati razgrnjene splošne volilne imenike in zahtevati popravek podatkov pisno ali ustno.

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko – ZAKLJUČENO 1. 9. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranja na območju občine Vransko v času volilne kampanje za volitve župana in članov občinskega sveta občine Vransko.

Obvestilo o javni razgrnitvi Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 31. 7. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 20. redni seji dne 17. 6. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 30. 6. 2014 do 31. 7. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog Sklepa o tehničnem popravku

Pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije – ZAKLJUČENO 23. 6. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13) Občinska uprava Občine Vransko javno objavlja Način in pogoje plakatiranje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije.

Zapisnik žreba

Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje nove članice Občinske volilne komisijeZAKLJUČENO 13.6.2014

Zaradi prejema odstopne izjave članice Občinske volilne komisije z dne 29.5.2014, imenovane s sklepom št. 331 na 19. redni seji z dne 18.03.2014 ter na osnovi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 UPB3, 45/08 in 83/12) in Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/2010, 53/10 in 21/12) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni poziv za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje ČLANICE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE za obdobje 4 let.

Pogoji plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2) – ZAKLJUČENO 23. 5. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13), Občina Vransko, Občinska uprava, javno objavlja Pogoje plakatiranja v času referendumske kampanje za zakonodajni referendum o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A2)

Način in pogoji plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev v Evropski parlamentZAKLJUČENO 17. 4. 2014

V skladu z 8. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07–ZpolS-D, 11/11, 28/11 Odl.US: U-I-67/09-27, Up-316/09-19, 98/13), Občina Vransko, Občinska uprava, javno objavlja Način in pogoje plakatiranja v času volilne kampanje za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament.

Obvestilo o javni razgrnitvi predloga Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ZAKLJUČENO 3. 4. 2014

V skladu s 3. odstavkom 53.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B; Uradni list RS, št. 57/12) se javno razgrne predlog Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko, katerega je Občinski svet Občine Vransko na 19. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel v prvem branju.

Predlog Tehničnega popravka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko bo v času od 19. 3. 2014 do 3. 4. 2014 javno razgrnjen v sejni sobi Občine Vransko, Vransko 59, ter na uradni spletni strani Občine Vransko – www.vransko.si.

Občani in ostali zainteresirani lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na razgrnjen predlog osebno v knjigo pripomb ali jih pošljejo na naslov: Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko.

Po javni razgrnitvi se sprejmejo stališča do podanih pripomb in se čistopis gradiva posreduje v sprejem občinskemu svetu.

Predlog Tehničnega popravka OPN Občine Vransko

Grafična priloga predloga Tehničnega popravka OPN Občine Vransko

Obvestilo o javni obravnavi predloga Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom “Dr. Jožeta Potrate” Žalec – ZAKLJUČEN 10. 12. 2013

Občinski svet Občine Vransko obvešča vse občane, občanke in javnost, da je na 18. redni seji dne 19. novembra 2013 obravnaval in v 1. branju sprejel predlog Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec, ki ga posreduje v javno obravnavo na krajevno običajen način do vključno 10.12.2013.

Vabimo vse, da v času javne obravnave posredujete svoje pisne pripombe ali predloge na naslov: Občina Vransko, Občinski svet, Vransko 59, 3305 Vransko, jih vložite osebno v tajništvu občine ali pošljete po e-pošti na naslov: obcina.vransko@vransko.si.

Rok za dajanje pripomb poteče z dnem 10.12.2013.

Besedilo predloga odloka je na vpogled v tajništvu občine v času uradnih ur občinske uprave ali na uradni spletni strani občine www.vransko.si (Občina Vransko  Javni razpisi, naročila in objave).

Predlog odloka z obrazložitvijo

Dodatno gradivo

Skip to content